Tietosuojailmoitus – Riskinarvioinnin tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Puh. 029 530 0400 (vaihde), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkko Tuominen

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

0295 205 090 / 040 021 1624, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste: Riskinarviointi on Ruokaviraston lakisääteistä toimintaa (Laki Ruokavirastosta (371/2018) 2 § 1 momentti 5 kohta).

Käsittelyn tarkoitus: Tieteellinen riskinarviointi, nopeat riskinarvioinnit, muut tutkimukset ja selvitykset, jotka liittyvät eläintauti-, kasvinterveys- tai elintarviketurvallisuusriskeihin.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Riskinarvioinnin tietoaineisto sisältää tiedot Ruokaviraston tuottamista, toimialan valvonnan tukemiseksi toteutetuista riskinarvioinneista sekä muista tutkimuksista ja selvityksistä. Tietoaineiston tietoja hyödynnetään päätöksenteossa, jotta ne ovat oikein suunnattu ja mitoitettu, ennakoidaan mahdollisia uusia riskejä, käydään yhteiskunnallista keskustelua kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuotetaan kuluttajille, tuottajille ja elinkeinolle objektiivista, oikeaa ja ajantasaista tietoa toimintaansa kohdistuvista riskeistä.

Päätietoryhmät: elintarvikkeiden kemiallisen riskinarvioinnin tietoryhmät, elintarvikkeiden mikrobiologisen riskinarvioinnin tietoryhmät, eläintautien riskinarvioinnin tietoryhmät, kasvinterveyden riskinarvioinnin tietoryhmät

Säännönmukaiset tietolähteet

Ruokaviraston ja muiden viranomaisten rekisterit, kyselytutkimukset.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.
Rekistereistä ei ole säännönmukaista tietojenluovutusta.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Digitaaliset tietoaineistot säilytetään riskinarvioinnin yksikön verkkolevyillä, ja kuhunkin yksittäiseen tietoaineiston osaan on pääsy vain sitä käyttävillä tutkijoilla. Mahdollinen manuaalinen (paperilla oleva) tietoaineisto säilytetään Ruokaviraston tiloissa lukitussa kaapissa.Tiedot säilytetään Ruokaviraston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024