Tietosuojailmoitus – Sivutuotteet

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Haaskaruokintapaikkarekisteri: Milla Luukko, Laura Havukainen

Hyväksytyt laboratoriot, sivutuotelaki: Taija Rissanen

Sivutuotetoimijat: Milla Luukko, Krister Sundell, Kirsi Vienola

Sivutuotevalvonta: Milla Luukko, Krister Sundell, Kirsi Vienola

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Haaskaruokintapaikkarekisteri (laki eläimistä saatavista sivutuotteista, sivutuotelaki 517/2015, 33 a §): tietojen avulla valvotaan eläinperäisten sivutuotteiden käyttöä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.

Hyväksytyt laboratoriot, sivutuotelaki (sivutuotelaki 28 §): Ruokavirasto pitää hyväksytyistä laboratorioista rekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on, että viranomaisten ja kansalaisten saatavilla on tieto hyväksytyistä vaatimustenmukaisista laboratorioista. Viranomaistutkimuksissa ja lakisääteisissä omavalvontatutkimuksissa on käytettävä hyväksyttyä laboratoriota.

Sivutuotetoimijat (sivutuoteasetus (EY) 1069/2009, 47 artikla; sivutuotelaki 33 §): Ruokavirastolla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää luetteloa sivutuotealan toimijoista ja laitoksista valvonnan mahdollistamiseksi. Tietoja käytetään sivutuotetoimijoiden valvonnan ohjaukseen. Sivutuotealan toiminnan edellytyksenä on rekisteröinti tai hyväksyntä.

Sivutuotevalvonta (sivutuotelaki 49 §): tietoja käytetään sivutuotetoimijoiden valvontaan sivutuotevalvontasuunnitelman mukaisesti. Vuosittain Ruokavirasto kokoaa listan valvontaan valikoituneista toimijoista. Listan avulla koordinoidaan laitosten tarkastuksia ja esimerkiksi niissä havaittuja puutteita.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Haaskaruokintapaikkarekisteri

  • Haaskaruokintapaikasta rekisteröidään: 1) haaskaruokintapaikasta vastuussa olevan toimijan tunnistetiedot; 2) haaskaruokintapaikan sijainti; 3) haaskaruokintatoiminnan aiottu aloittamisajankohta; 4) eläimistä peräisin olevan sivutuotteen laji tai laatu; 5) sivutuotteen keräysalue tai -paikka; 6) olennaiset muutokset toiminnassa; 7) toiminnan lopettaminen.

Hyväksytyt laboratoriot, sivutuotelaki

  • Hyväksymisiin ja ilmoituksiin liittyvät asiakirjat, tiedot suoritetuista valvontatoimista
  • Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite (esim. tutkimuksista vastaava henkilö), laboratorion nimi ja muut tarpeelliset tiedot, toiminnan muutokset

Sivutuotetoimijat

  • Sivutuotetoimijan nimi, hyväksyntänumero, osoite, toiminnan tyyppi, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Sivutuotevalvonta

  • Valvontaan valikoituneiden toimijoiden luettelot. Vastaavia tietoja kuin sivutuotetoimijoiden rekisterissä. Tuotantoeläintilojen osalta tilatunnus, osoite, eläinlaji.
  • Tarkastuspöytäkirjat

Päätietoryhmät: Toimijatiedot, toimintatiedot, toimintapaikkatiedot, valvontatiedot, lupa- ja pätevyystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Haaskaruokintapaikkarekisteri: toimijan ilmoitusvelvollisuus

Hyväksytyt laboratoriot, sivutuotelaki: laboratorioiden hakemukset ja ilmoitukset

Sivutuotetoimijat: toimijan ilmoitusvelvollisuus

Sivutuotevalvonta: tietoja saadaan Ruokaviraston eläinrekistereistä ja sivutuotetoimijoiden luettelosta. Tietoja kerätään myös valvonnan yhteydessä toimijalta ja valvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Ruokaviraston verkkosivustolla julkaistaan luettelot hyväksytyistä tai rekisteröidyistä sivutuotelaitoksista ja -toimijoista: toimijan nimi, toiminnan luonne, rekisteröinti- tai hyväksyntätunnus, postitoimipaikka. Komission TRACES-järjestelmään viedään toimijan nimi, toiminnan luonne, rekisteröinti- tai hyväksyntätunnus katuosoite, puhelinnumero ja joissakin tapauksissa y-tunnus.

Ruokaviraston verkkosivustolla julkaistaan luettelo nimetyistä sivutuotelaboratorioista (ei sisällä henkilötietoja).

Muutoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja julkaistaan eräiltä osin Ruokaviraston verkkosivustolla. Muutoin rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024