Tietosuojailmoitus – Tuonti

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyvät päätökset: Kitty Schulman

Luettelo päätöksistä laittomasti maahan tuoduista lemmikkieläimistä: Marika Rättö

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Vaihde 029 530 0400

etunimi.sukunimi[at]ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on laissa säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen.

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyvät päätökset (laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta (tuontivalvontalaki) 1277/2019; virallista valvontaa koskeva asetus 2017/625): tietoja käsitellään tuontivalvonnan vaatimusten tarkastamiseksi. Ruokavirasto käsittelee ilmoitukset ja hyväksyy tai hylkää tuontierän. Lisäksi tietoja käytetään Vasu-raportin laadintaan (lukumäärätiedot).

Luettelo päätöksistä laittomasti maahan tuoduista lemmikkieläimistä (komission asetus 576/2013, artikla 35; tuontivalvontalaki 1277/2019, 14 §): rekisteriin tallennetaan päätökset koskien laittomasti EU:n ulkopuolelta tuotujen lemmikkien palautusta tai lopetusta. Rekisterissä on laittomasti lemmikit maahan tuoneiden henkilöiden yhteystietoja ja lemmikkien maasta palauttamispäätösten noudattamista. Tietoja käytetään myös Vasu-raportin laadintaan (vain lukumäärätieto).

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyvät päätökset

  • Tuontierien hyväksyntään liittyvät tarkastus- ja päätösasiakirjat (komission TRACES-järjestelmässä): tuojan ja huolitsijan nimi ja yhteystiedot, tuontierää koskevat tiedot: mm. lähettäjä ja vastaanottaja
  • Hylättyjä eriä koskevat kielteiset päätökset.

Luettelo päätöksistä laittomasti maahan tuoduista lemmikkieläimistä

  • Päätösasiakirjat, esim. määräys, uhkasakon asettaminen, kuulemiskirjeet ym.
  • Henkilöiden yhteystiedot, lemmikkien tunnistustiedot, palautuspäätösten myöntö- ja toteutusajat

Päätietoryhmät: Valvontatiedot, toimijatiedot, toimintatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyvät päätökset: toimija syöttää erää koskevat tiedot TRACES-järjestelmään.

Kunnaneläinlääkäri tai aluehallintovirasto ilmoittaa Ruokavirastolle laittomasti EU-alueen ulkopuolelta tuodusta lemmikistä.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin liittyvät päätökset: EU-komissiolla on pääsy kaikkiin TRACES-järjestelmään syötettyihin tietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024