Tietosuojailmoitus – Viestinnän tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Eloranta

Kts. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste: Suostumus

Käsittelyn tarkoitus:

Ruokaviraston verkkosivuilla kävijöiden analysointi, palautteen kerääminen ja raportointi (verkkosivut, analytiikka ja sivupalaute).

Uutiskirje- ja tiedotepalvelu: Tilaaminen Ruokaviraston verkkosivuston kautta, palvelujen käytön analytiikka, palvelujen kehittäminen.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Päätietoryhmät:

  • Sähköpostiosoite (uutiskirjeiden ja tiedotteiden tilaus).
  • Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti (verkkosivun lomakkeet).

Muita tietosisältöjä palautteen ja analytiikan osalta ovat esim. aikaleima, laitetyyppi ja selain, kullakin sivulla vietetty aika, mistä osoitteesta kävijä saapui sivulle, mitä arvioita kävijä antoi sivulla, mihin kävijä jakoi sivun linkin, mitä palautetta käyttäjä kirjoitti. Lisäksi tilauslomakkeiden osalta, tilatut tarvikkeet, avoin vastaustieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Analytiikka- ja palautetyökalun keräämät tiedot (verkkosivuilla, jos evästeitä hyväksytty).

Käyttäjän antamat tiedot (lomakkeet).

Käyttäjän antamat tiedot tiedot ja rekisterit, kuten Vipu-palvelu, neuvojarekisteri, sekä julkisista lähteistä kerätyt osoitteet (uutiskirjeet ja tiedotteet).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Seuraavien aiheiden palvelutoimittajilla on pääsy aineistoihin: Analytiikka, sivupalautteet, uutiskirjetilaus, tiedotetilaajat, julkaisujärjestelmän palaute- ja tilauslomakelähetykset. Lisäksi palvelussa voi olla upotuksina Koulutus- ja tapahtumahallinnan lomakkeita, katso henkilötietojen käsittely Ruokaviraston järjestämien koulutusten ja tapahtumien yhteydessä-ilmoitus.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Pääsääntöisesti sivuston lomakkeiden tiedot säilytetään vuoden, poikkeuksena näytetilauslomakkeen tiedot, jotka poistetaan 6 kk jälkeen.

Uutiskirje ja tiedotetilaajatiedot sälytetään, kunnes tilaaja peruu tilauksen.

Analytiikka ja sivupalautetietoa säilytetään neljä vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Palautetyökalun kautta saadut puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet on koneellisesti piilotettu.

Analytiikka ja palautettyökalujen tiedot poistetaan määräajan jälkeen, palvelutoimittajalle osoitetun pyynnön perusteella.

Sivuston lomakkeiden kautta saadut tiedot poistetaan automaattisesti määritellyn määräajan jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus peruuttaa suostumus

Uutiskirjetilaus ja tiedotetilaukset tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeen linkin kautta milloin tahansa. Verkkosivun evästeasetuksista käyttäjä voi muuttaa antamaansa hyväksyntää, joka vaikuttaa analytiikkaan ja palautetyökaluun.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024