Tietosuojailmoitus – Lajiketestauksen ja rekisteröinnin tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto
Tampereentie 51, 32200 Loimaa
029 530 0400, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Hietaranta
Tampereentie 51, 32200 Loimaa
tarja.hietaranta@ruokavirasto.fi, 050 3443748  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Peltokasvien kasvilajikeluettelo (sisältää myös alkuperäiskasveiksi rekisteröidyt lajikkeet):

 • Siemenlaki 600/2019, MMM:n asetus kasvilajikeluettelosta 388/2020,
 • MMM:n asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta

Taimiaineiston kasvilajikeluettelo:

 • Taimiaineistolaki
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista399/2020

Kasvinjalostajanoikeusrekisteri:

 • Laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Peltokasvien kasvilajikeluettelo: Hakijan, asiamiehen ja lajikkeen ylläpitäjän nimi, kotipaikka ja osoite, puhelin, faksi, sähköposti. Alkuperäiskasvien osalta lisäksi: henkilötunnus/yhteisötunnus, tilatunnus, kunta, jossa lajikkeen ylläpito tapahtuu.

Taimiaineiston kasvilajikeluettelo: Hakijan ja lajikekuvauksen tekijän, nimi, yritys/organisaatio, kotipaikka ja osoite, puhelin, faksi, sähköposti

Kasvinjalostajanoikeusrekisteri: Hakijan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja osoite; Yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuslomakkeet ja taimiaineistoja koskevat lajikohtaiset lajikekuvauslomakkeet.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Peltokasvien kasvilajikeluettelo:

 • Hakijan ja ylläpitäjän nimi sekä ylläpitäjän osoitetiedot välitetään lajikkeita koskevien tietojen yhteydessä EU komissiolle EU- ja ETA-maiden yhteiseen kasvilajiketietokantaan sisällytettäväksi
 • Hakijan ja ylläpitäjän nimi sekä asiamiehen osoitetiedot välitetään Euroopan kasvilajikevirastolle (CPVO) viraston Variety Finder -tietokantaan sisällytettäväksi. CPVO välittää tiedot edelleen Kansainvälisen kasvinjalostajanoikeuksia suojaavan liiton (UPOV) lajiketietokantaan.
 • Vilja-, paljovilja-, öljy-, nurmi-, kuitu, ja sokerijuurikaslajikkeiden ylläpitäjän nimi ja osoitetiedot toimitetaan OECD: toimistolle lajiketietokantaan sisällytettäväksi

Taimiaineiston kasvilajikeluettelo:

 • Hakijan ja lajikkeen jalostajan nimi välitetään lajikkeita koskevien tietojen yhteydessä EU komissiolle EU- ja ETA-maiden yhteiseen FRUMATIS- tietokantaan sisällytettäväksi

Kasvinjalostajanoikeusrekisteri:

 • Hakijan nimi ja osoite välitetään Euroopan kasvilajikevirastolle (CPVO) viraston Variety Finder -tietokantaan sisällytettäväksi. CPVO välittää tiedot edelleen Kansainvälisen kasvinjalostajanoikeuksia suojaavan liiton (UPOV) lajiketietokantaan.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Peltokasvien kasvilajikeluettelo:

 • Hakijan ja ylläpitäjän nimi sekä asiamiehen osoitetiedot väitetään Euroopan kasvilajikevirastolle (CPVO) viraston Variety Finder -tietokantaan sisällytettäväksi. CPVO välittää tiedot edelleen Kansainvälisen kasvinjalostajanoikeuksia suojaavan liiton (UPOV) lajiketietokantaan.

Kasvinjalostajanoikeusrekisteri:

 • Hakijan nimi ja osoite välitetään Euroopan kasvilajikevirastolle (CPVO) viraston Variety Finder -tietokantaan sisällytettäväksi. CPVO välittää tiedot edelleen Kansainvälisen kasvinjalostajanoikeuksia suojaavan liiton (UPOV) lajiketietokantaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Peltokasvien kasvilajikeluettelo (sisältää myös alkuperäiskasveiksi rekisteröidyt lajikkeet):

 • Säilytetään pysyvästi.

Taimiaineiston kasvilajikeluettelo:

 • Säilytetään pysyvästi.

Kasvinjalostajanoikeusrekisteri:

 • Säilytetään pysyvästi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Hakulomakkeet säilytetään Ruokavirastossa sähköisessa muodossa. Sähköisesti säilytettäväsistä tiedostoista henkilötunnus on peitetty. Paperiset lomakkeet säilytetään huoneessa, johon asiattomilla ei ole pääsyä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024