Maksuhakemus - Maatalouden investointuki

Kun viranomainen on tehnyt tukihakemukselle myönteisen tukipäätöksen, voi asiakas hakea maksatusta eli tehdä maksuhakemuksen.

Yleistä avustuksen maksun ja nostoluvan hakemisesta

Investointiavustus maksetaan enintään 5 erässä. Rakennusinvestointiin myönnetyn korkotukilainan saa nostaa enintään 5 erässä. Investointi on toteutettava tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen.

Jätä maksu- ja nostolupahakemus ajoissa ELY-keskukseen

Ensimmäinen maksu- ja nostolupahakemus on jätettävä investoinnin toteutusaikana. Myös viimeinen maksu- ja nostolupahakemus on jätettävä määräajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Jos avustus on myönnetty rakentamisinvestointiin, on investoinnin oltava toteutunut tukipäätöksen mukaisesti ennen viimeisen avustuserän maksamista. Jätä maksu- ja nostolupahakemus ajoissa ELY-keskukseen riittävän käsittelyajan varmistamiseksi.

Jos toteuttamisaikaa on pidennetty, 1. maksu- ja nostolupahakemus on jätettävä jatkoaikapäätöksessä mainittuna aikana.

Maksuhakemuksen tekeminen

Aloita maksuhakemuksen tekeminen avaamalla viimeisin tukipäätös (katso Tukipäätöksen tarkastelu).

Siirry Pää­tös-välilehdelle tarkastelemaan tehtyä tukipäätöstä. Väli­leh­den taus­taväri on vi­her­tä­vä.

tukipäätös välilehti

Päätös-välilehden alaosassa on toiminnot maksuhakemuksen luonnin aloittamiseksi.

maksuhakemuspainike

Valitse ensin maksuhakemuksen tyyppi: Loppumaksu, Maksuerä tai Nostolupa. Valintalista aukeaa valintalaatikon perässä olevasta nuolesta.

Loppumaksu valitaan silloin, kun haetaan viimeistä maksua hankkeelle. Ensimmäinenkin maksu voi olla Loppumaksu, jos hanke on valmis ja hankkeen kaikki kustannukset ovat jo syntyneet ensimmäistä maksua haettaessa. Muussa tapauksessa valitaan tyypiksi Maksuerä.

Nostolupa valitaan maksuhakemuksen tyypiksi silloin, kun haetaan korkotukilainalle nostolupaa.

Kun maksuhakemuksen tyyppi on valittu, aktivoituu painike Tee maksuhakemus.

Maksuhakemus sisältää välilehdet: Perustiedot, Kustannukset ja rahoitus ja Allekirjoitus ja lähetys.

Perustiedot-välilehti

Hakija ja yhteystiedot

Hakijan tiedot tulevat suoraan YTJ:stä. (ks. Perustiedot Maatalouden investointituki -ohjeesta).

Yhteystiedot

Voit muokata www-osoitetta sekä valita tilinumeron, jonne maksu suoritetaan. Klikkaa Muokkaa-painikkeesta, jonka jälkeen laatikot avautuvat täydennettäviksi. Klikkauksen jälkeen Muokkaa-painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, josta klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Tilinumeron pääset valitsemaan/lisäämään valikosta, joka aukeaa tilinumerolaatikon perässä olevasta nuolesta.

maksuhakemus tilinumero

Jos olet jo aikaisemmin tallentanut tilinumeron järjestelmään, voit valita sen klikkaamalla haluttua tilinumeroa.

Jos et ole aikaisemmin tallentanut tilinumeroasi tai haluat tallentaa uuden tilinumeron järjestelmään, valitse lisää uusi tilinumero.

Kirjoita tilinumero IBAN-muodossa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tilinumero -kenttään. Tilinumeron BIC-koodin järjestelmä antaa automaattisesti.

maksuhakemus uusi tilinumero

Muista tallentaa täydentämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna-painiketta.

Vastuuhenkilö

Maksuhakemuksen vastuuhenkilönä näkyy automaattisesti järjestelmään kirjautunut henkilö.

Vastuuhenkilön voi vaihtaa Lisää vastuuhenkilö hetulla -painikkeesta. Painikkeen yläpuolelle avautuu laatikko, jossa lukee Syötä henkilötunnus. Lisää vastuuhenkilön henkilötunnus laatikkoon, jonka jälkeen Hae-painike aktivoituu. Klikkaa painiketta, ja järjestelmä hakee uuden vastuuhenkilön tiedot hakemukselle Digi- ja väestötietovirastosta.

Määritä vastuuhenkilön rooliksi allekirjoittaja. Klikkaa hiirellä Allekirjoittaja-sanan edessä olevaa valintaruutua niin, että siihen ilmestyy täppä. Vastuuhenkilöstä tulee näin hakemuksen allekirjoittaja ja hänellä tulee olla Hyrrä-Hakija-oikeudet annettuna Katso-palvelussa.

Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen pääset lisäämään/muokkaamaan klikkaamalla Muokkaa-painikkeesta. Klikkauksen jälkeen painike muuttuu Tallenna-painikkeeksi, jota klikkaamalla tiedot tallentuvat järjestelmään.

Valitse vastuuhenkilö-painikkeesta lisätään muita vastuuhenkilöitä maksuhakemukselle.

Hakemuksella pitää olla tallennettuna tilinumero maksuja varten ja sähköpostiosoite, jonne tiedotteet hakemuksesta lähetetään.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täytä maksuhakemuksesta lisätietoa antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite niitä varten varattuihin laatikoihin, jos henkilö on eri kuin vastuuhenkilö.

Kustannuserittely

Kustannuserittelyssä esitetään kaikki maksuhakemuksella haettavat kustannukset.

  • Kustannuslaji: Valitse kustannuslaji klikkaamalla laatikon sisällä olevaa nuolta.
  • Selite: Voit halutessasi kirjoittaa lyhyen kuvauksen kustannuksesta, esim. tuntikirjanpito 1.1.-15.6.2020 tai Konehankinta, kuitti. Selitteessä voit kertoa, mitä kustannusta liitteeksi esittämästäsi kuitista et esitä hyväksyttäväksi.
  • Kustannus €:  Lisää kenttään dokumentin perusteella maksuun haettava kustannus euroina.
  • Lisää liite: Lisää esittämäsi kustannuksen vakuudeksi dokumentti. Yhteen dokumenttiin voit liittää yhden tai useamman tositteen. Lisäämisen jälkeen jää näkyviin lisätyn liitteen nimi.

Liitä hakemukseen oikeat liitteet

Investointeja on sekä EU-osarahoitteisia että kansallisesti rahoitettuja.

EU-osarahoitteista investointia koskevaan Kustannuserittely-kohtaan on liitettävä maksu- ja nostolupahakemuksella tositejäljennökset, selvitys oman työn, puutavaran ja maa-aineksen käytöstä. (Lomake omasta työstä Lomake nro 506, lomake omasta puutavarasta ja maasta Lomake nro 2322L).

Kansallisesti rahoitettuun investointiin riittää kustannusten koontiluettelo, selvitys oman työn, puutavaran ja maa-aineksen käytöstä. (Lomake omasta työstä  Lomake nro 506, lomake omasta puutavarasta ja maasta Lomake nro 2322L).

Lomakkeet löydät täältä.

Liitteen poistaminen

Lisätyn liitteen voit poistaa Kustannuserittely-rivin lopussa olevasta punaisesta Poista rivi-tekstistä. Järjestelmä vielä varmistaa, haluatko varmasti poistaa rivin. Jos vahingossa lisäsit väärän liitteen riville, on sinun poistettava koko rivi ja tehtävä se uudestaan.

Uuden rivin saat lisättyä kohdasta Lisää.

Tukea (avustus+korkotukilaina) maksetaan vain tukikelpoisista kustannuksista

Kustannuksen perusteena olevan toimen pitää olla toteutettu (esim. paikalleen asennettu). Kustannusten on liityttävä tuettavaan investointiin ja oltava tuensaajan maksamia. Kustannusten on oltava kirjattuina maatalouden muistiinpanoihin tai kirjanpitoon. Vain lopulliset kustannukset hyväksytään: tukea ei makseta arvonlisäverosta, jos arvonlisänvero saadaan palautuksina takaisin.

Tukikelvottomia kustannuksia ovat muun muassa käytetyt koneet ja laitteet, investoinnin rahoitukseen liittyvät kulut, arvonlisävero, liittymät sekä viranomaisluvat. Tarkempi listaus tukikelvottomista kustannuksista on tukipäätöksessä.

Seuraava kohta koskee vain EU-osarahoitteisia investointeja, ei kansallisesti rahoitettuja investointeja:

Tukikelvottomien kustannusten esittäminen voi aiheuttaa vähennyksen maksettavaan avustukseen. Haettua avustusta (A) verrataan ELY-keskuksen hyväksymään avustukseen (B). Vähennys tehdään, jos A on yli 10 % suurempi kuin B. Vähennys on suuruudeltaan A-B. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos hakija voi osoittaa, ettei tukikelvottomien kustannusten esittäminen maksuhakemuksella johdu hänestä.

Esim: Maksuhakemuksella esitettyjä kustannuksia 100 000 €, avustusprosentti 30, haettu avustus 100 000 € x 30 % = 30 000 €. Viranomainen hylkää kustannuksista 20 000 €, jolloin tukikelpoisia kustannuksia jää 80 000 €. Hyväksytty avustus 80 000 € x 30 % = 24 000 €. Haetun ja hyväksytyn avustuksen välinen ero ylittää 10 %. Julkista tukea maksetaan 18 000 €. (24000 € - (30 000 €-24 000 €) = 18 000 €)

Avustuksen erää no. X haetaan seuraavasti

Otsikossa järjestelmä ilmoittaa, kuinka mones maksuhakemus on kyseessä.

Kun tositteita lisätään Kustannuserittelyyn, täydentyvät syötettyjen kustannusten perusteella automaattisesti taulukon Avustuserän maksun perusteena oleva kustannus -kohdan tiedot

Taulukosta näet lisäksi tiedon, paljonko tukipäätöksellä on hyväksytty avustusta.

Hakijan on täydennettävä kohdan tieto Avustusta haetaan maksettavaksi. Tässä ilmoitetaan, paljonko maksuhakemuksella haetaan myönnettyä avustusta maksuun. Maksuun haettava avustus määräytyy tukipäätöksen tukiprosentin mukaan. (Maksuun haettava avustus = tukiprosentti X avustuserän maksun perusteena oleva kustannus)

Haettavan avustuksen ensimmäisen sekä viimeisen erän on oltava vähintään 20 % avustuksen kokonaismäärästä! Mikäli investointi ei ole valmis, voit hakea maksimissaan 80 % maksua myönnetystä avustuksesta.

Laskuesimerkki. Hyväksytyt kustannukset 100 000 €, myönnetty avustus: 30 000 €, avustusprosentti 30. Ensimmäisen ja viimeisen maksuhakemuksen arvonlisäveroton vähimmäiskustannus pitää olla 20 000 €, josta haettava avustus on 6 000 €.

Liitteet

Lisää maksuhakemukselle tarvittavat liitteet Lisää liite -painikkeesta.

Salassapidettäville liitteille on oma kohtansa, jonne voit lisätä sellaisia liitteitä, joita et voi avata enää tallentamisen jälkeen. Vain viranomainen näkee salassapidettävät liitteet hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tunnistat salassapidettävän liitteen suluissa olevasta tekstistä salassapidettävä. Lisää tänne kaikki ne liitteet, jotka vain käsittelevä viranomainen voi nähdä.

Katso liitteiden lisäämisestä ohjeen artikkelista kohdasta Liitetiedoston lisäys, Maatalouden Investointituki-ohjeesta.

maksuhakemus salassapito

 

Maksuhakemukselle tarvittavat liitteet

EU-osarahoitteinen investointi:

Tilinpitoasiakirjat
Ote maatalouden muistiinpanoista tai pääkirjasta siltä ajalta, jota maksuhakemus koskee.

Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta tai kilpailutusasiakirjat
Jos tukipäätös ei perustu rakentamisen yksikkökustannuksiin, liitä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta. Muihin kuin yksikkökustannuksiin perustuvia hankintoja ovat esim. rehunjakovaunut, maatalouden kauppakunnostuskoneet ja laitteet. Selvitys on liitettävä, kun

  • hankinta ylittää 3 000 € (ennen 21.11.2011 tehdyt tukipäätökset)
  • hankinta ylittää 10 000 € (21.11.2011 ja sen jälkeen tehdyt tukipäätökset)

Jos tuki (avustus+korkotuki) ylittää 50 % investoinnin ennakoidusta kustannusarviosta, liitä maksuhakemukseen hankintailmoitus (www.hankintailmoitukset.fi) sekä perusteltu hankintaratkaisu.

Tukipäätöksessä edellytetyt asiakirjat
Liitä hakemukseen tukipäätöksessä edellytetyt asiakirjat. Rakentamisinvestointia koskevaan maksuhakemukseen on liitettävä kopio rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjoista. Pöytäkirja on toimitettava viimeistään viimeisen maksuhakemuksen (loppumaksun) liitteenä.

Kansallisesti rahoitettava investointi

Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta tai kilpailutusasiakirjat
Jos tukipäätös ei perustu rakentamisen yksikkökustannuksiin, liitä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta. Muihin kuin yksikkökustannuksiin perustuvia hankintoja ovat esim. rehunjakovaunut, maatalouden kauppakunnostuskoneet ja laitteet. Selvitys on liitettävä, kun

  • hankinta ylittää 3 000 € (ennen 21.11.2011 tehdyt tukipäätökset)
  • hankinta ylittää 10 000 € (21.11.2011 ja sen jälkeen tehdyt tukipäätökset)

Jos tuki (avustus+korkotuki) ylittää 50 % investoinnin ennakoidusta kustannusarviosta, liitetään maksuhakemukseen hankintailmoitus (www.hankintailmoitukset.fi) sekä perusteltu hankintapäätös.

Tukipäätöksessä edellytetyt asiakirjat
Liitä hakemukseen tukipäätöksessä edellytetyt asiakirjat. Rakentamisinvestointia koskevaan maksuhakemukseen on liitettävä kopio rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjoista. Pöytäkirja on toimitettava viimeistään viimeisen maksuhakemuksen (loppumaksun) liitteenä.

Salaojitusta koskevat pöytäkirjat
Hakemukseen on liitettävä kopio salaojituksen työmaapöytäkirjasta (lnro 515). Liitä salaojitustyön valmistumispöytäkirja (Lnro 509), kun haet loppumaksua tai korkotukilainan viimeistä erää.

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta
Lainan nostolupaa haettaessa hakijan on toimitettava jäljennös lopullisesta kauppakirjasta tai vastaavasta saantokirjasta.

Hankkeen toteuttaminen

Tässä kohdassa esitetään hankkeen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaa niihin ja tarvittaessa anna lisäselvitys.

Allekirjoita ja lähetä -välilehti

Allekirjoita ja lähetä -välilehdellä voit lähettää hakemuksen ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Lue lisää aiheesta ohjeen artikkelista Allekirjoitus ja lähettäminen.

Keskeneräisen maksuhakemuksen avaaminen

Maksuhakemuksen täyttämisen voit keskeyttää ja palata täydentämään sitä myöhemmin. Muista tallentaa keskeneräinen maksuhakemus ennen poistumista hakemukselta!

Hyrrän hankekirjastossa näet kaikki ne hankkeet jotka sinulla on käynnissä. Euro-merkin perässä oleva luku kertoo maksuhakemuksen numeron. Lisäksi rivillä näkyy myös maksuhakemuksen tila. Punainen väri vahvistaa viestiä keskeneräisestä maksuhakemuksesta.

Klikkaa hanketta, jolloin hakemuksen tiedot avautuvat. Voit tarkastella Tukihakemusta tai Maksuhakemusta.

Hankenäkymässä näet kaikki hakemuksen käsittelykerrat, jotka hakemus on jo läpikäynyt. Tukihakemus -otsikon alta näet tukihakemuksesi viimeisimmän tilan. Kaikki käsittelykerrat saat näkyville klikkaamalla hiirellä kohtaa Näytä historia. Kohdasta Avaa saat tukihakemuksen auki.

Maksuhakemus tai maksuhakemukset ovat kaikki oman otsikon alle aina niin, että uusin on ylimmäisenä. Avaa kohdasta saat maksuhakemuksen auki ja jos maksuhakemuksen tallennus on kesken (tilassa maksuhakemuksen ensimmäinen tallennus), voit jatkaa sen täydentämistä.

Jos haluat poistaa keskeneräisen maksuhakemuksen, klikkaa Poista maksuhakemus -painiketta. Järjestelmä varmistaa, että haluat varmasti poistaa hakemuksen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2021