Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada nuoren viljelijän aloitustukea, jos olet alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa.

Tukea voi saada myös yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Yhteisössä määräysvalta tulee olla yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen myöntöedellytykset.

Sinulla tulee olla riittävä osaaminen, jotta voit saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimuksena on:

 • tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus tai
  kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä
 • yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon / 30 opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutukseen pitää sisältyä 10 opintoviikon / 15 opinto- tai osaamispisteen verran taloudellista koulutusta. 

Sinun tulee saavuttaa riittävä ammattitaito viimeistään 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

Tuen määrä

Yrittäjätulon määrä vähintään Avustuksen määrä korkeintaan Korkotuen ja varainsiirtovapauden määrä korkeintaan Korkotukilainan määrä*​
25 000 € 40 000 € 40 000 €, josta korkotuen määrä enintään 35 000 €. enintään 250 000 €
15 000 € 10 000 € 20 000 €, josta korkotuen määrä enintään 15 000 €. enintään 170 000 €

* korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä

Avustus maksetaan hakemuksen perusteella kahtena samansuuruisena eränä.

Voit saada valtiontakausta yhtä investointia kohden korkeintaan 800 000 euroa. Takaus on voimassa koko laina-ajan ja sen määrä pienenee samassa suhteessa kuin lainakin. Voit saada valtiontakausta vain tasalyhennyslainaan.

Valtiontakaukseen sisältyvä tuki on 0,15 % takauksen määrästä.

Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Sinun on annettava valtiontakaukselle vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä ELY-keskus voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta.

Tuen ehdot

Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada vain viljelijä, joka on hakemuksen vireilletulohetkellä alle 41-vuotias ja jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut alle kaksi vuotta.

Voit saada vapautuksen tilakaupan yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta vain, jos sinulle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuen korkotukilaina. Varainsiirtovero on neljä prosenttia kiinteästä kauppahinnasta. Aloitustuki kannattaa hakea ennen tilakauppaa saantokirjaluonnosten perusteella, vaikka tukea voikin hakea kahden vuoden sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Liiketoimintasuunnitelma

Liitä hakemukseesi liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitat, että maatilasi on kannattava. Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat selvitykset:

 • tuen hakija
 • maatilan lähtökohdat
 • maatilan kehittäminen ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
 • tulos- ja taselaskelmat
 • tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuslaskelmat
 • maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Näin haet tukea

Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

1. kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun vastaava luonnos tai jos tilanpito on jo aloitettu hakuhetkellä vastaava lopullinen saantokirja

2. liiketoimintasuunnitelma (lomake 3430) ja siihen liittyvät laskelmat

3. pankin luottolupaus (lomake 3331), jos haetaan korkotukilainaa

4. jäljennös hakijan ja luopujan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus)

5. jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä

6. jos on myös yritystoimintaa, niin silloin myös elinkeinon veroilmoitus

7. luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista

8. koulu- tai tutkintotodistukset sekä työkokemuksesta sanallinen selvitys ja yritystoiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset

9. jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin tai muu selvitys hankittavasta irtaimistosta.

 

 

 • luottolaitoksen täyttämä vakuusarviolomake 4447*
 • maatilan omistusselvitys (jäljennös lainhuutorekisterikortista sekä niistä saantokirjoista, joiden perusteella omistuksessa on lainhuudon jälkeen tapahtunut muutoksia; esimerkiksi kauppa-, vaihto- tai lahjakirja, ositus-, perinnönjako- tai yhtiösopimus), jos takausluoton kohteena oleva hanke toteutetaan hakijan omistamalla tilalla*
 • rasitustodistukset kiinteistöistä, jotka kuuluvat hakijan maatilaan*.

Tähdellä (*) merkityt liitteet ovat pakollisia.

Lisätietopyynnöt

Muutoshakemus

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Näin pääset alkuun

Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuokraamalla maatilan.

Jotta voit saada aloitustukea tulee maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Aloitushetkeksi katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena harjoittamaan maataloutta ja saat luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilastasi. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euroa.

Valintamenettely

Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Tuen maksaminen ja lainan nostaminen

Ennen 1.1.2023 tehdyt päätökset

Jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen ennen vuotta 2023, voit hakea maksua Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Avustuksen maksua ei tarvitse hakea

Aloitustuen avustusosuutta ei tarvitse erikseen hakea maksuun. Avustus maksetaan ilman erillistä hakemusta kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä (maksupäivä).

Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämisen jälkeen tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavana avustuksen maksupäivänä. Jos tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavaan avustuksen maksupäivään on lyhyempi aika kuin kaksi kuukautta, ensimmäinen avustuserä maksetaan tilanpidon aloittamista toiseksi seuraavana avustuksen maksupäivänä.

Toinen avustuserä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta. Toisen avustuserän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman moitteeton toteuttaminen. Jos tukea myönnettäessä esimerkiksi ammattitaitovaatimus ei ole ollut riittävä, sinun on toimitettava tukipäätöksessä asetettujen ehtojen mukaisesti ELY-keskukselle selvitys ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä sekä selvitys niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi. Selvitykset toisen avustuserän maksamiseksi on toimitettava ELY-keskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen maksupäivää.

Korkotukilainan nostaminen

Hae nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Klikkaa sivun yläreunassa olevaa Pääset alkuperäiseen Hyrrään tästä -painiketta. 

hyrrän uusi kirjautuminen

Kun olet siirtynyt alkuperäiseen Hyrrään, tässä painikkeessa lukee "Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä."

Lainan nostolupaa voi hakea myös lomakkeella 2330 tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta.

Perehdy korkotukilainan nostolupahakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet..

ELY-keskus tarkastaa hakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty. Tuki peritään takaisin esimerkiksi silloin, jos et ole täyttänyt koulutusvaatimusta säädetyssä ajassa.

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi yhteystiedot

1.1.2023 jälkeen tehdyt päätökset

Jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 aikana, voit nyt hakea aloitustuen maksua tai korkotukilainan nostolupaa Hyrrä-asiointipalvelussa

Hae maatalouden aloitustuen maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Näin teet maksuhakemuksen

Näin haet lainan nostolupaa

Perehdy maksu- ja nostolupahakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. Lue tukipäätös ja toimita myös tukipäätöksellä mahdollisesti vaaditut dokumentit.

Avustuksen maksun hakeminen

Liitä ensimmäisen avustuserän maksuhakemukseen dokumentti, josta voidaan todeta, että olet aloittanut tilanpidon. Dokumentti voi olla esimerkiksi allekirjoitettu ja vahvistettu kauppakirja tilan hankinnasta sekä vuokramaiden osalta allekirjoitetut vuokrasopimukset.

Tee toisen avustuserän maksuhakemus viimeistään 3 vuoden ja 6 kuukauden kuluttua tukipäätöksestä. Liitä maksuhakemukseen dokumentit, joiden perusteella voidaan todeta liiketoimintasuunnitelmasi toteutuminen ja tekemäsi kehittämistoimet. Liitä lisäksi hakemukseen muut tukipäätöksessä vaaditut dokumentit, joita voivat olla esimerkiksi todistus opintojen suorittamisesta tai mahdollisen tuotantoresurssien muutokset.

Korkotukilainan nostaminen

Voit nostaa korkotukilainan enintään kahdessa erässä.

Nosta lainan ensimmäinen osa tukipäätöksessä mainitun toteutusajan kuluessa ja viimeinen erä viiden kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä.

Jos korkotukilainan nostolupa on myönnetty kiinteän omaisuuden hankintaan, voit nostaa lainan ja maksaa luovutuskirjaan perustuvan tuen kohteena olevan vastikkeen lainan nostamisen jälkeen.

Muista toimittaa nostolupahakemukseen dokumentti (tositejäljennös) suoritetusta maksusta 1 kuukauden sisällä nostoluvan myöntämisen jälkeen. Lähetä dokumentti nostolupapäätöksen esittelijälle.

Irtaimiston hankintaan myönnetyn lainan tai lainan osan nostolupa edellyttää, että ilmoitat syntyneet kustannukset.

Esitä jäljennös nostoluvasta luottolaitokselle ja liitä se lainaasiakirjoihin.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä ELY-keskukseesi

Tuen valvonta

ELY-keskus tarkastaa hakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty. Tuki peritään takaisin esimerkiksi silloin, jos et ole täyttänyt koulutusvaatimusta säädetyssä ajassa.

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi yhteystiedot

Lomakkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024