Vipu-ohje: Syysilmoitus 2023

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Syysilmoituksen tekeminen Vipu-palvelussa vuodelle 2023

Tee syysilmoitus vuodelle 2023 Vipu-palvelussa 15.1. - 8.2.2024.

Syysilmoitus on vuodesta 2023 alkaen pakollinen suurimmalle osalle tiloista. Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimus koskee kaikkia tiloja, joilla on peltojen tai pysyvien kasvien alaa. Tästä alasta on 33 % säilytettävä kasvipeitteisenä 31.10.2023 -15.3.2024.

Lisäksi syysilmoituksella ilmoitetaan:

 • Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite
 • Ympäristösitoumuksen
  • Kiertotalouden edistäminen
  • Valumavesien hallinta
  • Lintupellot
 • Käytetyt kasvinsuojeluaineet luonnonmukaisen tuotannon ja ympäristösitoumuksen toimenpiteen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu lohkoilla.

Lue ehdot tarkemmin Ruokaviraston verkkosivulta: Peltotukien hakuopas, Syysilmoitus.

1.1 Miten pääsen tekemään syysilmoituksen?

 1. Kirjaudu Vipu-palveluun
 2. Siirry etusivulta Hae tukia ja jätä ilmoituksia kohdasta tekemään syysilmoitusta
 3. Näet sivulla kaikki tukihaut ja ilmoitukset, joita voit palauttaa sähköisesti. Sivulla näkyvät vain ne hakemukset ja ilmoitukset, joiden haku-/ilmoitusaika on käynnissä, jos valitset kohdan Vain ne joiden hakuaika on meneillään.
 4. Valitse Syysilmoitus

Kuvakaappaus vipu-palvelun etusivlta.pngKuva 1. Valitse ylävalikosta Hae/Ilmoita tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta valitse hakemus tai ilmoitusKuva 2. Valitse asioinnin etusivulta Syysilmoitus

Ensimmäisenä sinulla avautuu välilehti Talviaikainen kasvipeite. Riippuen toimenpiteistä mitä olet valinnut peltotukihakemuksessa sinulla voi tässä syysilmoituksessa näkyä useampi tai suppeampi valikoima välilehtiä. Jos välilehtiä on useampi voit täyttää niitä haluamassasi järjestyksessä, mutta Vipuneuvoja- ja Lähetys-välilehdet ovat aktiivisia vasta sitten kun kaikki tiedot on täytetty muille välilehdille.

Syysilmoitus välilehdet 2023 fi.PNG

Kuva 3. Välilehtien määrä voi vaihdella syysilmoituksessa.

2. Talviaikainen kasvipeite

Ilmoita Talviaikainen kasvipeite -välilehdellä lohkojesi kasvipeitteisyyslajit.

Talviaikaisella kasvipeitteellä tarkoitetaan kahta eri kokonaisuutta:

 1. ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimusta
 2. ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä.

Ilmoita syysilmoituksessa kaikkien peltotukien haussa ilmoittamiesi peruslohkojen kasvipeitteisyys, jos niiden maankäyttölaji on pelto. Jos peruslohkolla on useampaa eri kasvipeiteteisyyslajia, piirrä aloista omat toimenpidelohkot. Jos alalla ei ole kasvipeitettä, ilmoita se kasvipeitteettömänä.

Voit lukea talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukiehdoista lisää Peltotukien hakuoppaasta.

Siirtyessäsi välilehdelle Vipu ehdottaa toimenpidelohkojen ryhmätallennusta (kuva 4.). Valitsemalla Siirry ryhmätallennukseen voit ilmoittaa usealle peruslohkolle samalla kertaa. Jos valitset Peruuta, voit tallentaa tietoja yksittäisille lohkoille.

Jos lohko on jakautunut osiin, täyttää ryhmätäyttö vain lohkon ensimmäisen osan ja jättää toisen (tai sitä seuraavat osat) täyttämättä. Tällöin Vipuneuvojassa näytetään lähetyksen estävä huomautus, että peruslohkolla ei ole toimenpidelohkoja (talviaikainen kasvipeite) vaikka ensimmäisellä osalla onkin jo ryhmätäytön mukainen toimenpidelohko. Muille lohkoin osille toimenpidelohko pitää erikseen lisätä kartan kautta.

Kuva 4.PNGKuva 4. Toimenpidelohkojen tallentaminen ryhmätallennuksen avulla

Voit siirtyä ryhmätallennukseen uudelleen talviaikainen kasvipeite -välilehden Toimenpiteiden ryhmätallennus -painikkeesta. (kuva 5)

Kuva 5.pngKuva 5. Toimenpiteiden ryhmätallennus -painike

2.1 Toimenpidelohkon lisääminen, kun peruslohkolla on vain yhtä kasvipeitelajia

 1. Valitse haluamasi lohko peruslohkolistasta.
 2. Paina karttakuvan alapuolella Lisää uusi toimenpidelohko -painiketta (kuva 6).
  Kuva 6 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 6. Lisää yksi toimenpidelohko peruslohkolle
 3. Ilmoita peruslohkon kasvipeitteisyyslaji avautuvassa tallennusikkunassa. Kasvipeitteisyyslajin on oltava jokin seuraavista: Aito kasvipeite, sänki, kevennetty muokkaus, kasvijäte tai kasvipeitteetön (kuva).
 4. Tallenna ilmoittamasi tiedot.

Kuva 7 Syysilmoitus 2023.pngKuva 7. Kasvipeitteisyyslajin valinta toimenpidelohkolle.

Aito kasvipeite

Ilmoita toimenpidelohkolle Aito kasvipeite jos alalla on

 • korjaamaton kasvusto, niitetty nurmi tai muu niitetty kasvusto tai syksyllä kylvetty kasvi.
 • pysyviä puutarhakasveja, joiden rivivälissä on kasvusto.

Rastita lisäksi kohta Kylvetty syyskasvilla ja valitse kasvin Kasviryhmä, jos olet kylvänyt toimenpidelohkolle syyskylvöisen kasvin (kuva 8).

Kuva 8 Syysilmoitus 2023.pngKuva 8. Valitse kasviryhmä toimenpidelohkolle

Jos olet hakenut ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä, mutta et halua hakea tukea yksittäiselle toimenpidelohkolle, rastita toimenpidelohkon tallennusikkunassa valinta ”En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea” (kuva 9).

Kuva 9 Syysilmoitus 2023.pngKuva 9. En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea

Sänki

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi sänki, jos toimenpidelohkolla peltotukien hakuoppaan syysilmoitus -luvussa listatun kasvin sänkeä tai kasvin kemiallisesti tuhottu sänki. 

Jos olet hakenut ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä, mutta et halua hakea tukea yksittäiselle toimenpidelohkolle, rastita toimenpidelohkon tallennusikkunassa valinta "En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea".

Kevennetty muokkaus

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kevennetty muokkaus, jos toimenpidelohkolla on peltotukien hakuoppaan syysilmoitus -luvussa kerrotun mukaista kevytmuokattua alaa. 

Jos toimenpidelohkolla on pysyvää nurmea ja olet kevytmuokannut sen 31.10.2023-15.4.2024 välisenä aikana, rastita Muokattu 30.10. jälkeen (kuva 10). Jos ole hakenut talviaikaisen kasvipeitteen tukea jolleki muulle tilan pysyvän nurmen alalle, jonka säilytät kasvipeitteisenä 31.10.2023-1.5.2024, rastita niille toimenpidelohkoille "En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea" välttyäksesi seuraamuksilta.

Kuva 10 Syysilmoitus 2023.pngKuva 10. Lohko muokattu 30.10. jälkeen

Kasvijäte

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kasvijäte, jos toimenpidelohkolla on peltotukien hakuoppaan syysilmoitus -luvussa listattujen kasvien sadonkorjuusta jäänyt kasvijätettä.

Kasvipeitteetön

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kasvipeitteetön, jos toimenpidelohkolla ei ole kasvipeitettä tai alaa ei voi ilmoittaa kasvipeitteiseksi.

Jos toimenpidelohkolla on pysyvää nurmea ja olet muokannut sen 31.10.2023 – 15.4.2024 välisenä aikana, rastita Muokattu 30.10. jälkeen. Jos olet hakenut talviaikaisen kasvipeitteen tukea jollekin muulle tilan pysyvän nurmen alalle, jonka säilytät kasvipeitteisenä 31.10.2023-1.5.2024, rastita niille toimenpidelohkoille ”En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea” välttyäksesi seuraamuksilta.

Kun olet tallentanut toimenpidelohkon, Toimenpidelohkot-välilehdellä näkyvät:

 • toimenpidelohkon tunnus (T1, T2, jne.)
 • toimenpidelohkon pinta-ala
 • kasvipeitteisyyslaji sekä
 • ehdollisuuden ja ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyyteen kelpaavat pinta-alat.

Kuva 11 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 11. Toimenpidelohkon tiedon

2.2 Toimenpidelohkon lisääminen, kun peruslohkolla on useampaa kasvipeitelajia

Jos peruslohkolla on useampaa kuin yhtä kasvipeitelajia, piirrä toimenpidelohkot kartalla.

 1. Siirry kartalle Avaa kartta -painikkeesta tai kartan alareunan kynä-ikonista (kuva 5). Vaihtoehtoisesti voit lisätä lohkolle toimenpidelohkoja Lisää uusi toimenpidelohko -painikkeesta, jos olet tallentanut lohkolle jo ainakin yhden toimenpidelohkon. Tällöin karttaikkuna aukeaa muokkaustilaan.
  Kuva 12 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 12. Siirry kartalle piirtämään toimenpidelohkoja
 2. Siirryttyäsi kartalle, löydät kartan yläosan palkista toimenpidelohkotyökalut (kuva 13).
  1. Jos haluat esitäyttää toimenpidelohkojen alat, valitse Toimenpidelohkotyökalut-valikosta kohta Esitäytä toimenpidelohkot. Voit hyödyntää esitäytössä jotakin seuraavista (kuva 14):
   1. peltotukien haussa ilmoittamasi kasvulohkojen alat
   2. peltotukien haussa ilmoittamasi peruslohkojen alat.
   3. muilla syysilmoituksen välilehdillä ilmoittamiesi toimenpidelohkojen alat.

    Kuva 13 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 13. Toimenpidelohkotyökalut kartalla

    Kuva 14 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 14. Toimenpidelohkojen esitäytön -valinta

  2. Lisää/jaa toimenpidelohko -painikkeen avulla voit aloittaa toimenpidelohkojen piirtämisen kartalla.
   Toiminto on tuttu peltotukien hausta ja ohjeistetaan kartan vasemmassa reunassa. Jaa toimenpidelohko osiin piirtämällä viiva, joka jakaa lohkon kahteen tai useampaan osaan. Voit myös lisätä uuden toimenpidelohkon piirtämällä alueen toisen toimenpidelohkon sisään.
 3. Kun olet muodostanut toimenpidelohkot, siirry tallentamaan toimenpidelohkojen kasvipeitteisyyslajit valitsemalla Seuraava vaihe karttaikkunan oikeasta yläkulmasta (kuva 16).
  Kuva 16 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 16. Valitse lisää/jaa toimenpidelohko -työkalu
 4. Ilmoita jokaiselle muodostamallesi toimenpidelohkolle kasvipeitteisyyslaji. Tallenna tiedot karttaikkunan oikean yläkulman Tallenna -painikkeesta.
 5. Sulje karttaikkuna yhtenevät nuolet -painikkeesta.

2.3 Toimenpidelohkon muokkaaminen ja poistaminen

Voit poistaa tallentamasi toimenpidelohkon tai muokata toimenpidelohkon tietoja valitsemalla Poista toimenpide tai Muokkaa toimenpidelohkoa (kuva 17).

Kuva 17 Syysilmoitus 2023.pngKuva 17. Toimenpidelohkon muokkaaminen ja poistaminen

Toimenpidelohkojen muokkaaminen kartalla: Jos haluat muokata toimenpidelohkon rajoja, siirry kartalle Avaa kartta -painikkeesta tai kartan alareunan kynä-ikonista. Valitse haluamasi muokkaustyökalu Toimenpidelohkotyökalut -valikosta.

 • Voit esimerkiksi piirtää lohkolla olevasta pysyvän nurmen alasta oman toimenpidelohkon.
 • Pysyvän nurmen alat näkyvät kartalla, kun rastitat kartan vasemmasta reunasta kohdan Pysyvä nurmi (2023) (Kuva 19).

Kuva 18 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 18. Karttatyökalun valinta toimenpidelohkojen rajojen muokkaamista varten

Kuva 19 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 19. Pysyvän nurmen karttatason valinta

Toimenpidelohkojen yhdistäminen: Voit yhdistää toimenpidelohkon toiseen poista/yhdistä toimenpidelohko -painikkeesta. Seuraa kartan vasemman reunan ohjeita.

Kuva 20 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 20. Poista/yhdistä toimenpidelohkoja -työkalun valinta

Toimenpidetietojen lisääminen: Lisää tai muuta toimenpidelohkon kasvipeitteisyyslajia valitsemalla kohta Lisää toimenpidetiedot.

Kuva 21 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 21. Lisää toimenpidetietoja -työkalu

Toimenpidelohkon poistaminen: Poista kaikki piirtämäsi toimenpidelohkot valitsemalla kohta Poista kaikki toimenpidelohkot.

Kuva 22 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 22. Poista kaikki toimenpidelohkot -työkalun valinta

2.4 Talviaikaisen kasvipeitteen toimenpidelohkojen yhteenveto

Voit tarkastella Yhteenveto-välilehdellä ilmoittamiasi tietoja kasvipeitteisyyslajeittain (kuva 23). Klikkaamalla kasvipeiteisyyslajin nimeä rivin alle aukeaa lista lohkoista, joille olet ilmoittanut kyseistä kasvipeitteisyyslajia.

Kuva 23 Syysilmoitus 2023.pngKuva 23. Yhteenveto ilmoitetuista toimenpidelohkoista

3. Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalouden edistäminen -välilehti on näkyvissä jos olet valinnut toimenpiteen peltotukien haussa.

1. Kun menet välilehdelle ensimmäisen kerran, voit valita haluatko täyttää tiedot samalla kertaa useammalle lohkolle eli haluatko siirtyä toimenpidelohkojen ryhmätallennukseen.

2. Siirry Toimenpidelohkojen ryhmätallennukseen tai valitse Peruuta, jos haluat täyttää tiedot lohkokohtaisesti. Voit palata ryhmätallennukseen tarvittaessa myöhemmin.

3. Sellaiselle lohkolle, jolle on ryhmätäytön kautta tallennettu toimenpidelohko, voi kuitenkin lisätä tavallisella muokkauksella uuden levityskerran, mutta ei enää ryhmätäytön kautta.

Kuva 24 Syysilmoitus 2023.pngKuva 24. Toimenpidelohkojen ryhmätallennus

3.1 Toimenpidelohkojen ryhmätallennus

(päivitetty 2.2.-24)

Ryhmätallennuksessa (kuva 25) voit tallentaa samoja tietoja useammalle peruslohkolle. Jos teet ryhmätallennuksen, yhdelle peruslohkolle muodostuu yksi toimenpidelohko. Voit kuitenkin muokata yksittäisen peruslohkon tietoja, kun olet siirtynyt pois ryhmätallennuksesta.

 1. Valitse Levitettävä aine -kohdassa, mitä ainetta olet levittänyt peruslohkolle.
 2. Lisää Uusi levityskerta ja täytä levityskerran tiedot. Lisää useampi levityskerta, jos olet levittänyt ainetta useana ajankohtana samoille lohkoille.
 3. Rastita listalta peruslohkot, joille levitit ainetta samalla levityskerralla ja paina Muodosta valituille toimenpidelohkot (vieritä sivua alaspäin, jos painike ei tule heti näkyviin (kuva 25.1).
 4. Tallenna tiedot valituille lohkoille.

Kuva 25 Syysilmoitus 2023.pngKuva 25. Toimenpidelohkojen ryhmätallennuksen näkymä

 

Kuvakaappus vipusta, muodosta valituille lohkoille toimenpidelohkot ryhmätallennuksessaKuva 25.1. Muodosta valituille lohkoille toimenpidelohkot

 

3.2 Tietojen antaminen koko peruslohkolle

Jos peruutat ryhmätallennuksen, näkyviin tulee peruslohkolista ja karttanäkymä. Peruslohkolistalla ovat kaikki peltotukien haussa ilmoittamasi peruslohkot lukuun ottamatta peruslohkoja, jotka ovat kokonaan luonnonhoitonurmea, suojavyöhykettä tai viherlannoitusnurmea.

Listalla ei kuitenkaan ole peruslohkoja, jotka ovat kokonaan luonnonhoitonurmea, suojavyöhykettä tai viherlannoitusnurmea. Et voi ilmoittaa edellä mainituille peruslohkoille tätä toimenpidettä, joten nämä peruslohkot eivät näy peruslohkolistalla.

 1. Valitse peruslohkolistalta peruslohko, jolle ilmoitat toimenpiteen tietoja. Peruslohkon kartta näkyy tällöin Kiertotalouden sivun oikealla puolella.
 2. Lisää toimenpiteen tiedot koko peruslohkolle valitsemalla sivun alaosasto kohta Lisää uusi toimenpidelohko (kuva 26).
  Kuva 26 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 26. Valitse toiminto Lisää uusi toimenpidelohko
 3. Valitse kohdasta Levitettävä aine, mitä olet levittänyt lohkolle (kuva 27).
 4. Lisää Uusi levityskerta ja levityksen tiedot (lanta- tai lannoitelaji, levitysmäärä, päivämäärä).
 5. Jos olet levittänyt ainetta lohkolle useampaan kertaan, ilmoita jokainen levityskerta erikseen.

Kuva 27 Syysilmoitus 2023.pngKuva 27. Anna levitettävän aineen tiedot

Et voi tallentaa toimenpidelohkolle tietoja, jos Vipu huomauttaa, että toimenpidelohkolle annettavat tiedot eivät oikeuta tukeen.

3.3 Toimenpidelohkojen muuttaminen tai poistaminen

Voit muokata toimenpidelohkolle antamiasi lannoitustietoja tai poistaa toimenpidelohkon valitsemalla peruslohkolistasta lohkon, jonka tietoja haluat muokata. Toiminnot löydät karttakuvan alta toimenpidelohkot-kohdasta.

Kuva 28 Syysilmoitus 2023.pngKuva 28.  Toimenpidelohkolle annettujen tietojen muokkaaminen

3.4 Lannoitustietojen tallentaminen vain osalle peruslohkoa

HUOM! Jos muokkaat koko peruslohkon alaa eri toimenpidelohkoiksi, aloita tallentaminen kartan kautta. Muutoin jo tallennetut lannoitetiedot poistuvat, jos palaat muokkaamaan peruslohkoa kartalle myöhemmin eri toimenpidelohkoiksi.

Jos olet levittänyt lannoitetta vain osalle peruslohkosta, siirry Avaa kartta -kohdasta peruslohkokartalle tai kartan kynä-ikonista. Voit muokata toimenpidelohkoja samalla tavalla kuin kasvulohkoja peltotukihakemuksella. Anna kysytyt tiedot toimenpidelohkolle kartalla ja sulje karttanäkymä.

Kuva 29 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 29. Lannoitetietojen tallentaminen vain osalle lohkoa

Anna tiedot kartalla piirretyille toimenpidelohkoille valitsemalla ”Muokkaa toimenpidelohkoa”

Kuva 30 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 30. Muokkaa toimenpidelohkon tietoja, jotka olet piirtänyt kartalla

3.5 Liitteet ja lisätiedot -välilehti

Liitteet ja lisätiedot -välilehdellä voit ilmoittaa vaadittavia lisätietoja. (kuva 31)

Ilmoita kohdassa Ilmoita lisätietoja

 1. tilalle lantaa tai lannoitteita luovuttaneiden tiedot. Voit ilmoittaa tiedot myös erillisellä liitteellä.
 2. jos olet käyttänyt oman* biokaasulaitoksen kautta kierrätettyä materiaalia.

*poistettu 12.1., ei tarvitse olla oma.

Lisää ilmoituksen liitteeksi tarvittaessa

 1. Ravinneanalyysi
 2. Luovutussopimus
 3. Muu liite (esimerkiksi liite 469L Ilmoitus lannoitteiden luovuttamisesta) Liitä ilmoitus aina, jos olet vastaanottanut lannoitteita.

Kuva 31 Syysilmoitus 2023.pngKuva 31. Liitteiden lisääminen ja lisätietojen antaminen

3.6 Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä näet ilmoittamiesi lantojen ja lannoitteiden kokonaismäärät ja toimenpidealat (kuva 32).

Kuva 32 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 32. Yhteenveto ilmoitetuista tiedoista

4. Valumavesien hallinta

Valumavesien hallinta -välilehdellä ei ole ryhmätallennusta. Täytä tiedot jokaiselle peruslohkolle erikseen. Peruslohkolistassa näkyvät vain ne peruslohkot, joilla olet ilmoittanut peltotukihakemuksella toteuttavasi toimenpidettä.

 1. Anna tiedot koko peruslohkolle valitsemalla Lisää uusi toimenpidelohko. (kuva 33)
 2. Jos toimenpidelohko ei ole koko peruslohko, piirrä toimenpidelohko kartalle valitsemalla Avaa kartta tai kynä-ikoni.
 3. Voit muokata kartalla toimenpidelohkoja samalla tavalla kuin peltotukihaun kasvulohkoja piirrettäessä. Anna kysytyt tiedot toimenpidelohkolle kartalla ja sulje karttanäkymä.
 4. Suljettuasi karttanäkymän voit muokata kartalla piirretyille toimenpidelohkoille annettuja tietoja valitsemalla Muokkaa toimenpidelohkoa.
 5. Valitse toimenpidelohkolle Käsittelymenetelmä ja Toimenpiteen hakuperuste (kuva 34)
 6. Tallenna tiedot lohkolle.
 7. Yhteenvetosivulla näet ilmoitetut toimenpidealat käsittelymenetelmittäin.

Kuva 33 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 33. Lisää uusi toimenpidelohko tai siirry piirtämään toimenpidelohkot kartalle

Valitse toimenpidelohkolle ”Käsittelymenetelmä” ja ”Toimenpiteen hakuperuste” ja ”Tallenna”.

Kuva 34 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 34. Täydennä toimenpidelohkolle käsittelymenetelmä ja toimenpiteen hakuperuste

Yhteenvetosivulla näet ilmoitetut toimenpidealat käsittelymenetelmittäin.

5. Lintupellot

Lintupellot-välilehti on näkyvissä vain, jos olet valinnut toimenpiteen kevään peltotukien haussa. Lintupellot-välilehdellä ei ole ryhmätäyttöä. Anna jokaiselle peruslohkolle tiedot erikseen. Peruslohkolistassa näkyy toimenpiteelle peltotukihaussa valitut peruslohkot.

 1. Jos valitset Lisää uusi toimenpidelohko (kuva 35), voit antaa tietoja koko peruslohkolle.
 2. Jos toimenpidelohko ei ole koko peruslohko, siirry piirtämään toimenpidelohko kartalle valitsemalla Avaa kartta tai kynä-ikoni. Voit muokata kartalla toimenpidelohkoja samalla tavalla kuin peltotukihaun kasvulohkoja piirrettäessä.
 3. Anna kysytyt tiedot toimenpidelohkolle kartalla ja sulje karttanäkymä.
 4. Suljettuasi karttanäkymän voit muokata kartalla piirretyille toimenpidelohkoille annettuja tietoja valitsemalla ”Muokkaa toimenpidelohkoa”
  Kuva 35 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 35. Lisää uusi toimenpidelohko tai siirry piirtämään toimenpidelohkot kartalle

Anna  ja tallenna toimenpidelohkolle tiedot (kuva 36)

5. ”Tuhoutunut kasvi”

6. Tieto siitä onko Toimenpidelohkolle maksettu/maksetaan korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelysvahingoista

7. Kuvaus vahingosta, jossa kuvaat tarkemmin miten linnut ovat kasvuston alalla ruokailleet tai käyttäneet alaa levähdykseen

Kuva 36 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 36. Anna lintupellot toimenpidelohkolle tarvittavat tiedot

Tallennettuasi tiedot valitse Lisää liite (kuva 37) ja lisää ilmoitukselle

8. valokuva (joko Vipu-mobiilista otettu kuva tai muu todentava kuva) ja/tai ;

9. muu liite (viranomaisen asiakirja lintujen aiheuttamasta vahingosta)

Kuva 37 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 37. Puuttuvan liitteen lisääminen toimenpidelohkolle tapahtuu Lisää liite -painikkeesta

Valitse liitteen tyyppi alasveto-valikosta ja hae lisättävä tiedosto laitteeltasi Valitse tiedosto -painikkeen kautta ja tallenna.

Kuva 38 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 38. Liitteen lisääminen

6. Käytetyt kasvinsuojeluaineet

Käytetyt kasvinsuojeluaineet -välilehti on aktiivisena vain, jos olet ilmoittanut pinta-alaa luomusitoumukselle tai ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelu -toimenpiteeseen.

Jos et ole käyttänyt kasvinsuojeluaineita luomu- tai ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu -toimenpiteen lohkoilla, valitse Ei ja tallenna tiedot. (kuva 38)

Voit palatatarvittaessa myöhemmin tallentamaan käytettyjen kasvinsuojeluaineiden tietoja .

Kuva 39 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 39. Ilmoita oletko käyttänyt kasvinsuojeluaineita lohkoilla

Kuva 40 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 40. Ilmoita oletko käyttänyt kasvinsuojeluaineita lohkoilla

Jos olet käyttänyt kasvinsuojeluaineita luomu- tai ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu toimenpiteen lohkoilla, valitse Kyllä ja tallenna tiedot.

Tallenna tiedot käyttämistäsi kasvinsuojeluaineista kasvulohkoittain Lisää uusi valmiste -painikkeen kautta.

Kuva 41 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 41. Tilalla käytetyt kasvinsuojeluaineet pääset lisäämään Lisää uusi valmiste -painikkeen kautta

Tallenna valmisteen nimi, annoksen suuruus/ha, käyttämäsi valmisteen mittayksikkö ja käyttöaika. Kun alat kirjoittaa valmisteen nimeä valikkoon, esittää sovellus sitä vastaavia valmistenimiä, joista voit valita oikean. 

Kuva 42 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 42. Anna käytetystä valmisteesta pyydetyt tiedot

Jos olet käyttänyt kasvulohkolla useampaa kasvinsuojeluainetta, lisää toinen valmiste ”Lisää uusi valmiste” painikkeen kautta.

Voit poistaa kaikki valmisteet lohkolta Poista kaikki valmisteet -painikkeella ja yksittäisen valmisteen Toiminnot-valikosta klikkaamalla kolmea pistettä (kuva 43).

Kuva 43 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 43. Valmisteen/-teiden poistaminen lohkolta

Näet kasvulohkolle ilmoittamasi tiedot kasvulohkoittain Yhteenveto-välilehdellä (kuva 44).

Kuva 44 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 44. Yhteenveto-välilehdellä näet ilmoittamasi tiedot

7. Vipuneuvoja

Vipuneuvoja-välilehti kokoaa yhteen syysilmoituksen tietoja. Näet välilehdellä syysilmoitukseen liittyvät huomautukset (kuva 44). Vipuneuvojasta voit tarkistaa, oletko syöttänyt hakemuksellesi tiedot oikein vai esiintyykö tallentamissasi tiedoissa ristiriitaisuuksia.

Osa Vipuneuvojan huomautuksista on lähetyksen estäviä huomautuksia eli sinun on korjattava ilmoitustasi ennen kuin voit lähettää sen.

Osa huomautuksista on lähetyksen sallivia eli voit lähettää ilmoituksen huomautuksesta huolimatta.

Huomaa, että sinun on itse tunnettava tukien ehdot. Vipuneuvoja ei kerro tukiehdoista, se ilmoittaa pääsääntöisesti pelkästään hakemuksen ristiriitaisuuksista.

Kuva 45 Syysilmoitus 2023.PNGKuva 45. Vipuneuvoja-välilehdellä näet mahdollisia huomautuksia koskien ilmoitustasi

Vipuneuvoja näyttää

 • laskelman ehdollisuuden talviaikaisen kasvipeitteisyysvaatimuksen täyttymisestä. Laskelmassa kerrotaan toteutuuko tilallasi ehdollisuuden vaatimus vai ei tai koskeeko vaatimus tilaasi lainkaan.
 • ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteeseen ilmoittamasi pinta-alan ja kertoo, jos et ole hakenut ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea peltotukien haussa.
 • Käytetyt kasvinsuojeluaineet välilehdellä lähetyksen sallivan huomautuksen ”Täydennä tiedot kasvinsuojeluaineista Käytetyt kasvinsuojeluaineet -välilehdelle”, jos käyttäjä on ohittanut välilehden käymättä siellä tai tallentanut käyttäneensä kasvinsuojeluaineita, mutta ei ole siitä huolimatta tallentanut valmistetta yhdellekään lohkolle.

8. Lähetys

Lähetä ilmoitus käsiteltäväksi Lähetys-välilehdellä (kuva 46).

 1. Sähköpostikenttään esitäytetään ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoite Vipun osallisen tiedoista. Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistusviestin onnistuneesti lähetetystä ilmoituksesta. Voit lisätä useamman sähköpostiosoitteen + Lisää uusi sähköpostiosoite kohdasta.
 2. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu, kun olet täyttänyt sähköpostiosoitteen vahvistus-viestiä varten.
 3. Tarkista ilmoituksella tallentamasi tiedot
 4. Lähetä ilmoitus käsiteltäväksi.

Kuva 46 Syysilmoitus 2023.pngKuva 46. Syysilmoituksen Lähetys-välilehti

Lähettämisen jälkeen

 1. Paina Tulosta yhteenveto -painiketta.
 2. Tarkista, että avautuvan sivun ylälaidassa on tieto ilmoituksen lähettämisestä käsiteltäväksi ja lähetysaika. Jos ilmoitusta ei ole lähetetty, yhteenvetotulosteen oikeassa yläreunassa näkyy punaisella teksti ”esikatseluversio”.
 3. Voit tallentaa yhteenvedon koneelle tai tulostaa sen.
 4. Palaa sähköisen asioinnin etusivulle tai sulje Vipu-palvelu.

9. Lähetyksen peruuttaminen

Voit muuttaa ilmoittamiasi tietoja lähettämisen jälkeen menemällä uudelleen sähköisen asioinnin Syysilmoitus-osioon niin kauan kun ilmoitusaika (8.1.-1.2.2024) on käynnissä (Kuva 47).

 1. Peruuta palauttamasi ilmoitus Lähetys-välilehdellä (kuva 47) painamalla Peruuta lähetys -painiketta. Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistusviestin peruutuksesta.
 2. Palaa edellisille välilehdille ja muuta haluamiasi tietoja
 3. Muista lähettää ilmoitus uudelleen, kun olet saanut muutokset tehtyä.

Kuva 47 Syysilmoitus 2023.pngKuva 47. Kuva lähetyksen peruuttamisesta

10. Syysilmoituksen tietojen muuttaminen muutosaikana

Voit korjata palauttamaasi syysilmoitusta 15.3. – 23.5.2024 välisenä aikana, jos huomaat, että olet ilmoittanut kasvipeitteisyystietoja virheellisesti. Tee muutos ilmoitukseen, jos

 • olet piirtänyt toimenpidealan väärin
 • olet ilmoittanut väärän kasvipeitteisyyslajin
 • et ole noudattanut kasvipeitteisyyden ehtoja.

Tee muutokset heti Vipu-palvelussa, kun huomaat muutostarpeen.

Kun teet muutoksia syysilmoitukseesi, muutokset tallentuvat automaattisesti.
Sinun ei tarvitse palauttaa ilmoitusta uudelleen.

Pääset muuttamaan Syysilmoitusta Vipu-palvelussa Syysilmoitus -linkistä.

Kuvakaappaus Vipusta, siirry Syysilmoitus linkistä muutosvaiheelle.Kuva 48. Valitse Syysilmoitus päästäksesi muuttamaan ilmoittamiasi tietoja

Ilmoittamasi tiedot avautuvat välilehdittäin kuten syysilmoituksen ilmoitus aikana. Voit muokata ainoastaan tietoja kasvipeitteisyydestä. Muut tilalle valitut välilehdet ovat ainoastaan selailtavissa.

Kuvakaappaus Vipusta, talviaikainen kasvipeite -välilehtiKuva 49. Tilan syysilmoituksen välilehdet

10.1. Mitä muutoksia syysilmoitukseen ei voi tehdä?

 • Syysilmoituksessa voit muokata ainoastaan tietoja kasvipeitteisyydestä. Tiedot kuuluvat ehdollisuuden vaatimuksiin ja ekojärjestelmätuen ehtoihin.
 • Et voi tehdä muutoksia tietoihin, jotka koskevat ympäristösitoumuksen kiertotalouden edistämistä, valumavesien hallintaa tai lintupeltoja.
 • Et voi myöskään muuttaa tai perua kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä tietoja.

Ne kohdat, joita ei voi muuttaa muutosvaiheessa, on estetty Vipu-palvelussa.

Peru ekojärjestelmätuki, jos ehdot eivät täyty

Voit perua yksittäiseltä lohkolta ekojärjestelmätuen, jos et säilytä alaa kasvipeitteisenä ehtojen mukaisesti.

Valitse lohkon tiedoissa En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea.

Ole tarkkana, ettet poista syysilmoituksesta ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen kuuluvaa alaa.

Kuvakaappaus Vipusta, ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyyden rasti, jos et voi toteuttaa toimenpidettä lohkolla.Kuva 50. Valitse lohkon tiedoissa En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, jos et pysty säilyttämään sitä vaadittua aikaa

Liitteiden lisääminen

Et voi muutosvaiheessa liittää liitteitä syysilmoitukseesi Vipu-palvelussa.  Toimita liitteet kuntaan esimerkiksi sähköpostilla.

Tämän ohjeen alusta ohjeelta ’ Syysilmoitus 2023 ’ löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi Talviaikainen kasvipeite

Vipuneuvoja

Kun olet tehnyt muutoksia syysilmoitukseesi, muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä tarkistamassa, että muuttamasi tiedot ovat ehtojen mukaisia. Vipuneuvoja huomauttaa esimerkiksi siitä, jos et ole ilmoittanut kaikille lohkoille kasvipeitteisyyslajia.

Kuvakaappaus Vipusta, muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä muutosten jälkeen.Kuva 51. Muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä

Kertaa syysilmoituksen ohjeet

Syysilmoitus peltotukien hakuoppaassa (ruokavirasto.fi) 

Vipu-ohje: syysilmoitus (ruokavirasto.fi)

Vipu-ohjevideo: syysilmoitus (YouTube)

Lopuksi voit sulkea syysilmoituksen muutosvaiheen.

Kuvakaappaus Vipusta, voit poistua lopuksi syysilmoituksen muutosvaiheelta.Kuva 52. Muutokset tehtyäsi voit poistua syysilmoituksen muutosvaiheelta