Paikalla tehtävä valvonta viljelijätuissa

Eläintukien valvonta | Peltotukien valvonta

Valvonta varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan. Valvonnalla pyritään takaamaan myös viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

ELY-keskusten tarkastajat tekevät maatiloilla tapahtuvat pelto- ja eläintukien valvonnat. Ehdollisuuden valvontoja tekevät myös aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

Tarkastajalla on oikeus tarkastaa tukien myöntämisen edellytyksenä olevat asiakirjat ja kirjanpito sekä lohkot, tuotantorakennukset ja -laitteet. Tarkastajalla on tilakäynnillä mukanaan virkakortti tai valtakirja, joka osoittaa hänen tarkastusoikeutensa. Tarkastaja voi esittää sinulle virkakorttinsa tarkastuksen yhteydessä.

Suomessa maataloustukien valvontaa ohjaa ja hallinnoi Ruokavirasto. Ahvenanmaalla tehtävistä valvonnoista saat lisätietoa Ahvenanmaan valtionviraston ja maakuntahallituksen verkkosivuilta.

Valvonta on edellytys sekä kansallisten että EU-tukien maksamiselle. Jäsenmaat saavat Euroopan Unionin rahoitusosuuden vain siinä tapauksessa, että tarkastukset on tehty asianmukaisesti.

Tilojen valinta paikalla tehtävään valvontaan

Ruokavirasto vastaa Suomessa siitä, että tilat valitaan valvontaan säädösten mukaisesti. ELY-keskus toteuttaa valvonnat Ruokaviraston tekemien valvontalistojen perusteella. Lisäksi se voi perustellusta syystä ottaa tilan joko kokonaan tai osittain valvottavaksi Ruokaviraston otantalistojen ulkopuolelta.

Peltotukia hakeneista tiloista valitaan valvontaan vuosittain vähintään kaksi prosenttia ja eläintukia hakeneista tiloista vähintään viisi prosenttia. Peltotukien valvonnat tehdään heinä-marraskuun välisenä aikana ja eläintukien valvonnat maalis-joulukuun välisenä aikana. Valvottavista tiloista 20–50 prosenttia valitaan satunnaisesti tukia hakeneiden tilojen joukosta. Loput tilat valitaan painotetulla otannalla eli valvontaan valitaan tietty määrä tiloja jonkin tilan ominaisuuden tai tilan hakemien tukien perusteella.

Eläintukivalvonnan painotetulla otannalla voidaan esimerkiksi painottaa tiloja, jotka tekevät eläinten rekisteri-ilmoitukset pääsääntöisesti myöhässä tai jotka eivät ole tehneet rekisteri-ilmoituksia edellisen vuoden aikana.

Peltotukivalvonnassa voidaan painottaa esimerkiksi tiloja, joilla on paljon poikkeavan muotoisia lohkoja tai aiemmissa valvonnoissa on havaittu laiminlyöntejä.

Ehdollisuuden valvontaan valitaan vuosittain vähintään yksi prosentti tukia hakeneista tiloista. Valvottavista maatiloista 20–40 prosenttia valitaan satunnaisesti tukia hakeneiden tilojen joukosta ja loput valitaan painotetulla otannalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024