Vipu-ohje: Mehiläistalouden tuki 2023

Julkaisupäivä: 22. toukokuuta 2023

 

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea voi­vat ha­kea Vi­pus­sa hen­ki­lö­tun­nuk­sel­li­set ja Y-tun­nuk­sel­li­set ha­ki­jat.

1. Kir­jau­tu­mi­nen

Aloi­ta kir­jau­tu­mi­nen Vipu-pal­ve­luun klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta Säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen. Tämä vie si­nut Suo­mi.fi-tun­nis­tuk­seen jos­sa tun­nis­tau­dut pal­ve­luun.

Va­lit­se ha­lu­a­ma­si tun­nis­tus­ta­pa ja anna tun­nis­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tie­dot. Kun tun­nis­tau­tu­mi­nen on­nis­tuu, pää­set Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­le.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun etusivusta

Kuva 1. Vipu-palvelun etusivu

2. Yhteisön puolesta asiointi

Y-tun­nuk­sel­li­sen yh­tei­sön puo­les­ta voi asi­oi­da hen­ki­lö, jol­le on an­net­tu ni­men­kir­joi­tus­oi­keus Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sen yllä­pi­tä­mäs­sä yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä (ry) tai kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (esi­mer­kik­si oy, ky, ay). Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Va­lin­nan jäl­keen Vi­pun ylä­lai­taan tu­lee mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja. Tä­män jäl­keen siir­ry­tään ha­ke­maan tu­kea joko Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­kees­ta tai va­lit­se­mal­la koh­ta Säh­köi­nen asi­oin­ti.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, yhteisöhakijan valintaKuva 2. Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Yhteisön puolesta asioinnin -valinta.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta: Toisen puolesta asiointi Kuva 3. Vi­pun ylä­lai­dassa näkyy mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee näkyviin Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja.

3. Tuen hakemisen ehdot

Tu­tus­tu en­nen ha­ke­muk­sen te­koa Mehiläistalouden tuen eh­toi­hin. Lisä­tie­to­ja tuen haus­ta löy­dät myös osoit­tees­ta ruo­ka­vi­ras­to.fi/me­hi­lais­tu­ki.

4. Tuen valinta

Hae me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea Vipu-pal­ve­lun Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa vii­meis­tään 15.06.2023 klo 23.59.

Va­lit­se Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­la koh­ta Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia tai Hae/Ilmoita. Me­hi­läis­ta­lou­den tuki -lin­kis­tä pää­set ha­ke­maan tu­kea.

Mehiläinen kuva 4.pngKuva 4. Sähköisen asionnin etusivulta valitaan Mehiläistalouden tuki

5. Tuen hakijan tiedot

Va­lit­se Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä oi­kea tuen ha­ki­ja pu­do­tus­va­li­kos­ta. Ha­ki­jan edel­ly­tyk­set on lu­e­tel­tu haku­oh­jees­sa.

Jos ha­ki­ja­na on yh­tei­sö, va­lit­se, onko yh­tei­sö jul­kisoi­keu­del­li­nen vai muu yh­tei­sö. Jos ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus.

Jos ha­ki­jan pank­ki­tili­nu­me­ro puut­tuu, avau­tuu täs­sä koh­das­sa paik­ka tili­nu­me­ron il­moit­ta­mi­sel­le.

Jos tuen­ha­ki­ja ei ole re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si, täs­tä tu­lee huo­mau­tus.

Jos Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä ei löydy tietoja hakijan tunnuksella, täs­tä tu­lee huo­mau­tus. Näytölle tulee huomautus ” Tunnuksellasi ei löytynyt pitopaikka- tai eläintenpitoilmoitusta Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä. Varmista, että tietosi ovat oikein rekisterissä. Voit rekisteröidä pitopaikkasi ja eläintenpitoilmoituksesi sähköisesti tai lomakkeella Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Lue ohjeet Ruokaviraston verkkosivuilta.” 

Huomautus ei estä hakemuksen lähettämistä. Voit jatkaa hakemustietoihin, mutta varmista kuitenkin, että rekisteröitymisesi on kunnossa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, pankkitili puuttuuKuva 5. Huomautus tuenhakijan tilinumeron puuttumisesta

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Hakija on muu yhteisöKuva 6. Kun ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus

6. Hakemuksen tiedot

Täy­tä kaik­ki pa­kol­li­set tie­dot ha­ke­muk­sel­le, jot­ta ha­ke­muk­sen tal­len­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Pa­kol­li­set koh­dat on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä.

Aloi­ta ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen Hal­lit­sen me­hi­läis­yh­teis­kun­tia -koh­das­ta. Va­lit­se mis­sä muo­dos­sa tuen­ha­ki­ja hal­lit­see tuki­ha­ke­muk­sel­la ole­via me­hi­läis­yh­teis­kun­tia.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemuksen tietojen täyttäminenKuva 7. Hakemuksen tietojen täyttäminen

Me­hi­läis­tar­hauk­sen toi­mi­pis­teen si­jain­ti­kun­nan va­lin­nas­sa, syö­tä kun­nan nimi haku­kent­tään. Haku­ken­tän alle au­ke­aa lis­ta vaih­to­eh­dois­ta. Va­lit­se kun­ta klik­kaa­mal­la ha­lut­tua kun­taa lis­tal­la. Tä­män jäl­keen kun­ta muut­tuu har­maal­le poh­jal­le va­li­tuk­si. Voit pois­taa va­li­tun kun­nan Pois­ta -pai­nik­keel­la. Voit li­sä­tä use­am­pia kun­tia Li­sää-pai­nik­kees­ta, jol­loin va­li­tun kun­nan alle au­kea uusi haku­kent­tä.

Tuen haku­pe­rus­tees­sa va­lit­se toi­nen kah­des­ta vaih­to­eh­dos­ta (ks. tar­kem­mat tie­dot haku­oh­jees­ta).

Vaih­to­eh­to­ja ovat:

  • Haen tu­kea 1.6.2023 hal­lin­nas­sa­ni ole­vis­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nis­ta tai
  • Haen tu­kea vii­me­vuon­na il­moit­ta­ma­ni pesä­mää­rän mu­kaan.

Tä­män jäl­keen täy­tä me­hi­läis­yh­teis­kun­tien luku­mää­rä, jois­ta haet tu­kea sekä tu­hou­tu­nei­den yh­teis­kun­tien luku­mää­rä ja pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­sen syy. Jos tu­hou­tu­nei­ta pe­siä ei ole, mer­kit­se koh­taan nol­la.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Tuen hakuperuste

Kuva 8. Tuen hakuperusteen -valinta

Jos haet tu­kea vii­me vuon­na il­moi­te­tul­la pesä­mää­räl­lä tai val­von­nas­sa to­de­tul­la pesä­mää­räl­lä, il­moi­ta täs­sä li­säk­si syy pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­seen Pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­nen joh­tuu -koh­das­sa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Tuen hakuperuste 2Kuva 9. Tuen hakeminen viime vuonna ilmoittamani pesämäärän mukaan

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­lot/aloit­ta­mi­sen han­kin­ta­me­not koh­das­sa va­lit­se toi­nen vaih­to­eh­dois­ta. Va­lin­nas­ta riip­pu­en li­sää liit­teek­si Han­kin­ta­sel­vi­tys tai Tulo­sel­vi­tys. Lii­te on pa­kol­li­nen.

7. Liitetiedostojen lisääminen

Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa

Voit li­sä­tä liit­teet säh­köi­ses­ti ha­ke­muk­sel­le tai pa­laut­taa ne pa­pe­ri­si­na.

Li­sää liit­tei­tä Lii­te­tie­dos­to-koh­das­sa. Tuki­hake­mus­ta­si var­ten vaa­di­taan liit­teet -koh­taan päi­vit­tyy ha­ke­muk­sel­le mer­kit­se­mie­si tie­to­jen pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat pa­kol­li­set liit­teet. Li­sää nämä tar­vit­ta­vat liit­teet ha­ke­muk­sel­le pdf-muo­dos­sa.

Aloi­ta liit­tei­den li­sää­mi­nen pai­na­mal­la Va­lit­se tie­dos­to -pai­ni­ket­ta. Esiin au­ke­aa pon­nah­dus­ik­ku­na, jon­ka kaut­ta voit et­siä liit­teek­si ha­lu­a­ma­si tie­dos­ton. Va­lit­se tie­dos­to ja pai­na tä­män jäl­keen Avaa-pai­ni­ket­ta. Pon­nah­dus­ik­ku­na sul­keu­tuu ja va­lit­tu tie­dos­to tu­lee esil­le Li­sä­tyt liit­teet -koh­taan. Voit pois­taa li­sä­tyn liit­teen Pois­ta-pai­nik­kees­ta.

Kuvakaappaus Vipusta, Liitteen lisääminenKuva 10. Liitetiedoston lisääminen

Koh­das­sa Lä­he­tän ha­ke­muk­se­ni kä­si­tel­tä­väk­si, va­lit­se vi­ran­o­mai­nen, jol­le lä­he­tät ha­ke­muk­se­si. Man­ner-Suo­men ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­ses­sa ja Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­tos­sa kä­si­tel­lään Ah­ve­nan­maal­la si­jait­se­vien ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set.

8. Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa yh­teen­ve­don ha­ke­muk­se­si tie­dois­ta, lä­het­tää ha­ke­muk­se­si kä­si­tel­tä­väk­si tai pe­ruut­taa lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen. Lä­het­tääk­se­si ha­ke­muk­sen täy­tä Lä­he­tyk­sen lisä­tie­toi­hin säh­kö­pos­ti­o­soi­te tai -osoit­teet, joi­hin ha­lu­at vah­vis­tus­vies­tin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Mehiläinen kuva 11.pngKuva 11. Yhteenveto ja lähetys -osio

Huo­mau­tuk­set-koh­das­sa näet so­vel­luk­sen an­ta­mia huo­mau­tuk­sia. Tar­kis­ta huo­mau­tuk­set en­nen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Yh­teen­veto-koh­das­sa näet ha­ke­muk­sen yh­teen­ve­don ja ha­ke­muk­sel­le il­moi­te­tut tie­dot.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, yhteenveto 2023Kuva 12. Huomioi mahdolliset huomautukset ja tarkista tallentamasi tiedot

Liit­teet-koh­das­ta näet ha­ke­muk­sel­le lii­te­tyt liit­teet.

Lä­he­tä ha­ke­mus, kun olet tar­kis­ta­nut, että ha­ke­muk­sen tie­dot ovat oi­kein, ha­ke­muk­sel­le on lii­tet­ty tar­vit­ta­vat liit­teet ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te on li­sät­ty vah­vis­tus­vies­tiä var­ten. Saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tii­si ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen, on­nis­tuu se Pe­ruu­ta lä­he­tys -pai­nik­kees­ta. Muis­ta kui­ten­kin lä­het­tää ha­ke­mus kä­si­tel­tä­väk­si vie­lä en­nen haku­ajan päät­ty­mis­tä.