Lintuinfluenssa luonnonvaraisissa linnuissa

Tällä hetkellä ei ole voimassa luonnonvaraisissa linnuissa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustettuja rajoitusvyöhykkeitä

Ruokavirasto voi perustaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymispaikkojen ympärille rajoitusvyöhykkeen, joka on jaettu kahteen osaan. Rajoitusvyöhykkeen sisemmät osat ovat tarkastusaluetta, jonka raja sijaitsee vähintään 3 km etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Rajoitusvyöhykkeen ulompi osa on seuranta-alue, ja sen raja sijaitsee vähintään 10 km etäisyydellä taudin esiintymispaikasta siten, että tarkastusalue kuuluu seuranta-alueeseen.

Janakkala 2021

Janakkalaan perustettu rajoitusvyöhyke luonnonvaraisissa fasaaneissa todetun lintuinfluenssan vuoksi on lakkautettu 26.2.2021.

Tarkastusalue - toimenpiteet ja rajoitukset

Virkaeläinlääkäri käy kaikissa tarkastusalueella olevissa kaupallisen siipikarjan pitopaikoissa. Käynnin yhteydessä tarkastetaan linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otetaan tarvittaessa näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta. Muiden kuin kaupallisen siipikarjan pitopaikoissa tehdään tarkastuksia tapauskohtaisen arvion perusteella.

Tarkastusalueella toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Tarkastusalueella on kiellettyä pitää siipikarjaa ulkona

Tarkastusalueella on siipikarjan pitäminen ulkona kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä.

Tarkastusalueella noudatettavat lintujen ja siipikarjan kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella sijaitsevasta pitopaikasta on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin tarkastusalueella on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen kautta on kielletty, lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta
 • tarkastusalueella, sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen alueen ulkopuolelle on kielletty
 • luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta on kielletty, lukuun ottamatta alueella ennen sen perustamista tai alueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista
 • siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset tarkastusalueelta on kielletty
 • tarkastusalueella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen ja levittäminen on kielletty, lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) mukaisesti
 • tarkastusalueelta peräisin olevista linnuista saatujen muiden sivutuotteiden kuljettaminen alueen ulkopuolelle on kielletty, ellei niitä ole käsitelty 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti sekä
 • riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tarkastusalueella on kielletty.

Seuranta-alue – toimenpiteet ja rajoitukset

Seuranta-alueella toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Seuranta-alueella on kiellettyä pitää siipikarjaa ulkona

Siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty seuranta-alueella. Kielto ei kuitenkaan koske eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä.

Seuranta-alueella noudatettavat kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta­-alueelta alueen perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin seuranta-alueella on kielletty sekä
 • riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon seuranta-alueella on kielletty.

Poikkeukset

Aluehallintovirasto voi myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa rajoitusvyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai rajoituksesta, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa.

Rajoitusvyöhykkeen lakkauttaminen

Tarkastusalue voidaan lakkauttaa, kun vähintään 21 vuorokautta on kulunut niiden näytteiden ottamisesta, joista tauti on todettu, eikä lakkauttamisen katsota vaarantavan siipikarjan ja muiden lintujen terveyttä. Tarkastusalueen lakkauttamisen jälkeen sillä sijainneet alueet jäävät edelleen seuranta-alueelle.

Seuranta-alue voidaan lakkauttaa, kun tarkastusalue on lakkautettu ja kun vähintään 30 vuorokautta on kulunut niiden näytteiden ottamisesta, joista tauti on todettu.

Ilmoita lintuinfluenssaepäilystä kunnaneläinlääkärille

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita. Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi seuraavat muutokset:

 • rehun ja veden kulutuksen pieneneminen
 • munantuotannon pieneneminen tai
 • lisääntynyt kuolleisuus

Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2021