Elintarvikealan toimijoille ja valvojille ohjeistusta afrikkalaisesta sikarutosta (ASF)

Tässä ohjeistuksessa käsitellään afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF) liittyviä tautiriskiasioita, jotka koskevat elintarvikealan toimijoiden toimintaa (lihan ja tuotteiden käsittely, erilläänpito, jäljitettävyys, takaisinvedot, tilojen ja laitteiden puhdistustoimet, jätehuolto). Tämä ohjeistus alkaa elintarvikeketjussa siitä pisteestä, kun sika on tainnutettu ja pistetty teurastamossa – tässä kohtaa tuotantoeläin muuttuu eläimestä elintarvikkeeksi.

Ohjeistus on tarkoitettu tuotantosikojen ruhoja ja lihaa käsitteleville ja/tai sianlihasta tuotteita valmistaville elintarvikealan toimijoille sekä valvontaviranomaisille.

Tätä ohjetta luettaessa on keskeistä huomioida, että lakisääteisesti vastustettavien eläintautien toimenpiteissä toimivalta tulee eläintautilainsäädännöstä. Aluehallintovirasto, käytännössä läänineläinlääkäri, käyttää apunaan kunnallista valvontayksikköä tai teurastamossa tarkastuseläinlääkäriä.

Jos afrikkalaisen sikaruton tautitapaus varmistetaan, Ruokavirasto perustaa taudin esiintymispaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, jonka avulla pyritään estämään taudin leviäminen. ASF-tapauksessa toimijan ja viranomaisen ensimmäisiä kysymyksiä on, millä rajoitusvyöhykkeellä toiminto sijaitsee.

Tähän ohjeistuskokonaisuuteen kannattaa perehtyä jo etukäteen, vaikka ohjeistus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa Suomessa on ilmennyt ASF-epäily tai -tapaus. Toimintaohjeita päivitetään tarvittaessa.

Teurastamotoimijoiden ja teurastamojen tarkastuseläinlääkärien on hyvä huomioida tämä ohjeistus myös toimijoiden omaa eläintautilain säätämää valmiussuunnitelmaa tarkasteltaessa.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. Esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Mikä on afrikkalainen sikarutto, ASF? 

Perustiedot afrikkalaisesta sikarutosta (ASF) kerrotaan Ruokaviraston sivulla: https://www.ruokavirasto.fi/asf

Muuta aiheeseen liittyvää aineistoa

Lainsäädäntöä