Lainsäädäntö ja ohjeet

Lainsäädäntö

Lihantarkastuksesta säädetään useissa EY:n ja kansallisissa säädöksissä. Elintarvikelaissa (23/2006) säädetään lihantarkastuksen yleisestä järjestämisestä Suomessa sekä lihantarkastuspäätöksestä. Muut keskeiset lihantarkastusta käsittelevät säädökset ovat ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (nk. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä lihantarkastuksesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 590/2014 (nk. lihantarkastusasetus). Näissä säädöksissä annetaan vaatimuksia lihantarkastuksen suorittamisesta eri eläinlajeilla, lihan arvostelusta, lihan merkinnöistä, tarkastushenkilökunnan pätevyydestä ja tehtävistä sekä läsnäolosta teurastamolla.

Edellä mainittujen säädösten ohella muita säädöksiä, joissa asetetaan vaatimuksia lihantarkastukselle ovat muiden muassa (luettelo on vain suuntaa antava).:

 

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (valvonta-asetus)

  • rehu- ja elintarvikealan laitosten rekisteröinti ja hyväksyminen
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus)

  • laitosten rekisteröinti ja hyväksyminen
  • eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset
 • Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus                                                                       (EY) N:o 999/2001 (TSE-asetus)
 • Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (täytäntöönpanoasetus)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (152/2015)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta (laitosasetus)

  • laitosten rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset
  • pienteurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille sallitut rakenteelliset ja toiminnalliset helpotukset
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa (24/EEO/2006)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä (7/EEO/2009)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnastaliha-alan                                               laitoksissa (134/2012)
 • Maa- ja metsätalousministeriön päätös bakteriologisesta tutkimuksesta lihantarkastuksessa  (1/EEO/2000)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus mikrobilääkeaineiden osoittamisesta lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä (21/EEO/2001).

 

Lisätietoa