Lihantarkastuksen lainsäädäntö ja ohjeet

Lainsäädäntö

Lihantarkastuksesta säädetään useissa EU:n ja kansallisissa säädöksissä. Elintarvikelaissa (297/2021) säädetään lihantarkastuksen yleisestä järjestämisestä Suomessa sekä lihantarkastuspäätöksestä. Muut keskeiset lihantarkastusta käsittelevät säädökset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 2017/625 (nk. virallista valvontaa koskeva asetus), komission delegoitu asetus (EU) 2019/624, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus 315/2021 elintarvikevalvonnasta. Näissä säädöksissä annetaan vaatimuksia lihantarkastuksen suorittamisesta eri eläinlajeilla, lihan arvostelusta, lihan merkinnöistä, tarkastushenkilökunnan pätevyydestä ja tehtävistä sekä läsnäolosta teurastamolla.

Edellä mainittujen säädösten ohella muita säädöksiä, joissa asetetaan vaatimuksia lihantarkastukselle ovat muiden muassa (luettelo on vain suuntaa antava):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus)
 • Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (TSE-asetus)
 • Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (täytäntöönpanoasetus)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (152/2015)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta
  • laitosten rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset
  • pienteurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille sallitut rakenteelliset ja toiminnalliset helpotukset
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 316/2021 zoonooseista
  • salmonellavalvonta
  • broilereiden kampylobakteerivalvonta
  • STEC-seuranta
  • teurastamoita ja leikkaamoita koskevat kansalliset TSE-säännökset
Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2022