Lihan terveysmerkki

Terveys- ja tunnistusmerkin käyttö lihantarkastuksessa

Lihantarkastuksessa hyväksytyt kotieläiminä pidettävien ja tarhattujen sorkka- ja kavioeläinten, poron ja luonnonvaraisen suurriistan ruhot merkitään terveysmerkillä. Lihantarkastuksessa hyväksytty siipikarjan, tarhattujen jäniseläinten, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisen pienriistan liha merkitään tunnistusmerkillä. Lihan merkitseminen terveys- tai tunnistusmerkillä osoittaa, että eläin on teurastettu hyväksytyssä laitoksessa ja liha on todettu ihmisravinnoksi kelpaavaksi. 

Terveysmerkin on oltava soikea merkki, jonka leveys on vähintään 6,5 cm ja korkeus vähintään 4,5 cm. Merkissä tulee olla laitoksen sijaintimaa suuraakkosin (FINLAND) tai lyhenne FI, teurastamon hyväksymisnumero sekä lyhenne EY tai EG. Merkissä olevien kirjainten tulee olla vähintään 0,8 cm:n ja numeroiden vähintään 1 cm:n korkuisia. Merkinnän kokoa ja siinä olevia merkkejä voidaan pienentää karitsojen, kilien ja porsaiden terveysmerkintää varten. Terveysmerkissä voi olla myös maininta lihantarkastuksen tehneestä tarkastuseläinlääkäristä. 

Tunnistusmerkin on oltava soikea merkki, jossa tulee olla laitoksen sijaintimaa (kirjoitettuna kokonaan tai ilmaistu lyhenteellä FI), laitoksen hyväksymisnumero sekä lyhenne EY tai EG. Merkissä tulee käyttää helposti luettavia kirjaimia.

Lihantarkastuksessa hyväksytyn lihan merkintä

Terveysmerkintä tehdään ruhon ulkopintaan siten, että jos ruhot leikataan jo teurastamossa puoliruhoiksi tai neljännesruhoiksi tai jos puoliruhot leikataan kolmeen osaan, kussakin osassa on terveysmerkki. Terveysmerkintä tehdään ruhoon joko musteella leimaamalla tai polttomerkitsemällä. Leimasinvärinä saa käyttää ainoastaan elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä väriaineita. 

Tunnistusmerkintä tehdään suoraan lihaan, tai sen kääreeseen, pakkaukseen tai niissä olevaan pakkausmerkintään.

Käsikäyttöiset terveysmerkkileimasimet on säilytettävä tarkastuseläinlääkärin valvonnassa. Terveys- tai tunnistusmerkintä tehdään tarkastuseläinlääkärin vastuulla ja hän valvoo merkintöjen tekemistä. Ruhoja ei saa terveysmerkitä ennen kuin lihantarkastuksessa hylätyt osat on poistettu ja lihantarkastus on suoritettu loppuun. Tarkastuseläinlääkäri voi kuitenkin sallia mahdollisten trikiinien isäntäeläinten lihan terveysmerkinnän ennen trikiinitutkimustulosten saamista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 ja komission asetuksen (EU) 2015/1375 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä mukaisesti. Lisätietoa Ruokaviraston ohjeesta ”Sianruhojen terveysmerkintä, paloittelu ja leikkaaminen ennen kuin trikiinitutkimuksen tulos on valmis.” 

Lihantarkastuksessa erityisiin käsittelyihin määrätyn lihan merkintä

Mikäli lihantarkastuksessa hyväksytylle lihalle määrätään erityisiä käsittelyvaatimuksia, lisämerkinnät (KUUMENNUS, PAKASTUS) on painettava ruhossa terveysmerkkien tai sileälastaisten lintujen osalta tunnistusmerkkien välittömään läheisyyteen ja muiden eläinten osalta kääreissä tai pakkauksissa olevien tunnistusmerkkien välittömään läheisyyteen. Lisämerkintöjen kirjainten tulee olla vähintään 1,5 cm korkeita isoja kirjaimia.

Jos eläintautilainsäädännössä annettujen rajoitusten vuoksi lihaa ei voida toimittaa ilman kuumennuskäsittelyä markkinoille kotimaassa eikä toisiin jäsenvaltioihin, se on merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka on ylileimattu vinoristillä. Vinoristi koostuu kahdesta toisensa suorassa kulmassa kohtaavasta suorasta viivasta siten, että viivat leikkaavat toisensa keskellä merkkiä. Merkissä olevien tietojen tulee olla luettavissa. Tarkempia määräyksiä lihan terveysmerkinnästä eläintautitapauksissa annetaan eläintautilainsäädännössä.

Lainsäädäntö

Ohjeet

 Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2021