Lihantarkastuspäätös

Lihantarkastuksessa tarkastuseläinlääkäri joko hyväksyy, hyväksyy ehdollisesti tai hylkää lihan. Hyväksytty liha leimataan terveysmerkillä hyväksymisen merkiksi. Terveysmerkinnästä ilmenee teurastamolle, pienteurastamolle tai riistan käsittelylaitokselle Ruokaviraston antama numero, laitoksen sijaintimaa sekä Euroopan yhteisön lyhenne. Ehdollisesti hyväksytty liha merkitään hyväksymisleimojen lisäksi hyväksymisen ehdon ilmaisevalla leimalla. Myös leimaamisesta on koti-eläinten osalta annettu tarkempia määräyksiä lihantarkastusasetuksella (590/2014) ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksella. Lihantarkastuksesta tehdään päätös, joka tulee antaa kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä vähintään elintarvikelaissa säädetyt tiedot.

Evira on antanut lihantarkastuspäätöksen laatimista koskevan ohjeen 16009/1, joka löytyy alta. Ohjeeseen sisältyy myös mallilomake lihantarkastuspäätösten tekoa varten sekä lomakkeen täyttöohje.

Elintarvikelain 43 a §:n mukaan lihantarkastuspäätöksessä on oltava seuraavat tiedot:

  • päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
  • asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
  • riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöintitiedot;
  • päätöksen kohteena olevan lihan määrä;
  • hylkäyssyy tai miten asia on muutoin ratkaistu;
  • sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa  lisätietoja päätöksestä

Lihantarkastuspäätös tulee antaa kirjallisesti, mutta sitä ei tarvitse allekirjoittaa. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Asianosaisasemassa lihantarkastusasiassa on ensisijaisesti se, jonka hallussa eläin/ruho on tarkastushetkellä. Asianosainen määrittyy tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti lihan haltija on teurastamo.

Lomakkeet ja ohjeet