Lihantarkastuspäätös

Lihantarkastuksessa tarkastuseläinlääkäri joko hyväksyy, hyväksyy ehdollisesti tai hylkää lihan. Hyväksytty liha leimataan terveysmerkillä hyväksymisen merkiksi. Terveysmerkinnästä ilmenee teurastamolle, pienteurastamolle tai riistan käsittelylaitokselle Ruokaviraston antama numero, laitoksen sijaintimaa sekä Euroopan yhteisön lyhenne. Ehdollisesti hyväksytty liha merkitään hyväksymisleimojen lisäksi hyväksymisen ehdon ilmaisevalla leimalla. Leimaamisesta on koti-eläinten osalta annettu tarkempia määräyksiä lihantarkastusasetuksella 2/2020 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/627.

Lihantarkastuksesta annetaan pyynnöstä elintarvikelain 43 §:n mukainen kirjallinen päätös. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Lihantarkastusasetuksen 15 §:n mukaan päätöksessä on oltava seuraavat tiedot:

  1. päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta
  2. asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu
  3. riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöintitiedot
  4. päätöksen kohteena olevan lihan määrä
  5. hylkäyssyy tai miten asia on muutoin ratkaistu
  6. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä

Asianosaisasemassa lihantarkastusasiassa on ensisijaisesti se, jonka hallussa eläin/ruho on tarkastushetkellä. Asianosainen määrittyy tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti lihan haltija on teurastamo.

Ruokavirasto on antanut lihantarkastuspäätöksen laatimista koskevan ohjeen, joka löytyy alta. Ohjeen liitteenä on mallilomake lihantarkastuspäätösten laatimista varten sekä lomakkeen täyttöohje.

Lomakkeet ja ohjeet

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2020