Lihantarkastuspäätös

Lihantarkastuksessa teurastamon virkaeläinlääkäri joko hyväksyy, hyväksyy ehdollisesti tai hylkää lihan. Hyväksytty liha leimataan terveysmerkillä hyväksymisen merkiksi. Terveysmerkinnästä ilmenee teurastamolle, pienteurastamolle tai riistan käsittelylaitokselle Ruokaviraston antama hyväksymisnumero, laitoksen sijaintimaa sekä Euroopan yhteisön lyhenne. Ehdollisesti hyväksytty liha merkitään hyväksymisleimojen lisäksi hyväksymisen ehdon ilmaisevalla leimalla. Leimaamisesta on kotieläinten osalta annettu tarkempia määräyksiä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/627 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 315/2021 elintarvikevalvonnasta. 

Lihantarkastuksesta annetaan pyynnöstä elintarvikelain 42 §:n mukainen kirjallinen päätös. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 315/2021 elintarvikevalvonnasta 14 §:n mukaan päätöksessä on oltava seuraavat tiedot:

  1. päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta
  2. asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu
  3. riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöintitiedot
  4. päätöksen kohteena olevien ruhojen tai lihan määrä
  5. hylkäyssyy tai miten asia on muutoin ratkaistu
  6. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä

Asianosaisasemassa lihantarkastusasiassa on ensisijaisesti se, jonka hallussa eläin/ruho on tarkastushetkellä. Asianosainen määrittyy tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti lihan haltija on teurastamo.

Ruokavirasto on antanut lihantarkastuspäätöksen laatimista koskevan ohjeen. Ohjeen liitteenä on mallilomake lihantarkastuspäätösten laatimista varten sekä lomakkeen täyttöohje. Linkit ohjeisiin löytyvät oikealta sivupalkista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022