TSE-riskimateriaali

TSE-riskiainesta syntyy nautaeläinten, lampaiden ja vuohien teurastuksen ja niiden lihan leikkaamisen yhteydessä. TSE-riskiaines on luokan 1 sivutuotetta. TSE-riskiaines on poistettava teurastamossa tai leikkaamossa ja toimitettava luokan 1 sivutuotteiden käsittelyyn hyväksyttyyn laitokseen. Riskiaineksen poiston ja hävityksen tarkoituksena on varmistaa, ettei kyseinen materiaali joudu teurastamoilta elintarvike- tai rehuketjuun tai ympäristöön. Näin pystytään estämään mahdolliset vaarat ihmisten ja eläinten terveydelle.

TSE-riskiaines on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V.

Alla on listattuna kudokset, jotka ovat TSE-riskiainesta. Nautaeläinten osalta listaus koskee eläimiä, joiden alkuperä on maassa, joka BSE-riski on merkityksettömän alhainen (esim. Suomi). Jos nautaeläimen alkuperä on muu kuin Suomi, tulee TSE-riskiaineksena poistettavat kudokset varmistaa lainsäädännöstä.

Nautaeläimet (naudat, biisonit, vesipuhvelit):

  • yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten kallo, lukuun ottamatta alaleukaa, mutta aivot ja silmät mukaan luettuina
  • yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten selkäydin

Lampaat ja vuohet:

  • yli 12 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien (tai sellaisten, joiden ikenistä on puhjennut pysyvä etuhammas) kallo, aivot ja silmät mukaan luettuina
  • yli 12 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien selkäydin

Lisäksi TSE-riskiainesta ovat yli 12 kuukauden ikäiset kokonaiset naudat, lampaat ja vuohet, joista riskiainesta ei ole poistettu sekä eläimet, joilla on todettu tai joissa epäillään olevan jokin TSE-tartunta.

Myös nauta-, lammas- ja vuohiteurastamoiden ja leikkaamoiden jätevedestä erotettu eläinperäinen aines eli viemäreiden 6 mm:n siivilälle kerätty aines, on käsiteltävä TSE-riskiaineksena, jos tiloissa on erotettu ruhoista kyseistä riskiainesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022