Teurasruhojen luokitus

Teurasruhon käyttöarvo määritetään EU:n alueella EUROP-luokitusasteikon mukaisesti. Luokituksen tarkoituksena on erottaa erityyppiset ruhot toisistaan niiden lihakkuuden ja rasvaisuuden (naudan- ja lampaanruhot) tai vähärasvaisen lihan osuuden (sianruhot) perusteella. Luokitusasteikon käytöllä varmistetaan luokituksen ja siten myytäväksi tarjottavien ruhon osien hinnoittelun vertailukelpoisuus.

Luokittaminen on vapaaehtoista teurastamolle, joka teurastaa lampaita tai vuodessa keskimäärin alle 150 täysikasvuista nautaeläintä viikossa ja alle 500 sikaa viikossa. Jos teurastamo kuitenkin luokittaa, luokitus on tehtävä ruhonluokitusasteikon mukaisesti.

Hae hyväksymistä ruhonluokittajaksi

Teurastamossa ruhoja saa luokittaa vain Ruokaviraston tähän tehtävään hyväksymä henkilö (hyväksytty ruhonluokittaja). Hae hyväksymistä: hakemus hyväksytyksi ruhonluokittajaksi.

Hyväksymisen edellytyksenä on koulutukseen perustuva pätevyys ja hyväksytysti suoritettu työnäyte. Hyväksyntä on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan, ja se kattaa luokituksen lisäksi ruhon punnitsemisen ja tunnistemerkitsemisen. Ruokavirasto voi myöntää uuden hyväksynnän hakemuksesta, jos hyväksymisen edellytykset täyttyvät.

Valvonta on maksullista

Teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä luokittajien koulutuksesta vastaa Foodwest Oy Ruokaviraston valtuutuksella. Ruokavirasto perii luokittavilta ja siten valvonnan piiriin kuuluvilta teurastamoilta vuotuista valvontamaksua maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1193/2021) mukaisesti. Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Ruokavirastoon lähettämien ilmoitusten perusteella.

Yhteystiedot:

teurastamot@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022