Teurastamon hyväksyminen

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen eli laitosten hyväksymistä. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset hyväksyy Ruokavirasto. Laitosten on haettava elintarvikelain mukaista hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Ruokavirasto hyväksyy teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä näiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset. Erillistä hyväksyntää vaativia toimintoja ovat:

 • teurastus
 • lihan leikkaaminen (leikkaamo)
 • leikkaamon TSE-hyväksynnät (koskee nauta, lammas ja vuohi -teurastamoiden yhteydessä olevia leikkaamoita)
   • naudan päänlihan erottaminen leikkaamossa
   • naudan selkäytimen poistaminen leikkaamossa
   • lampaan/vuohen selkäytimen poistaminen leikkaamossa
 • jauhelihan valmistus
 • raakalihavalmisteiden valmistus
 • mekaanisesti erotetun lihan (MSM) valmistus
 • lihavalmisteiden valmistus

Teurastamon, riistan käsittelylaitoksen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksymistä haetaan kirjallisesti Ruokavirastolta. Hyväksymishakemuksen sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta (VNa 420/2011).

Hakemuksen tulee sisältää:

 1. elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot
 2. toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus
 3. laitoksen nimi ja käyntiosoite
 4. harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 5. selvitys mahdollisesta tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi
 6. selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä
 7. kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista
 8. toiminnan arvioitu aloittamisajankohta

Hakemukseen on liitettävä:

 1. laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitoksen pohjapiirros on toimitettava kahtena kappaleena ja siitä on käytävä ilmi:
  1. raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit
  2. henkilökunnan kulkureitit
  3. vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu
  4. jäähdytettyjen tilojen lämpötilat
 2. tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista
 3. omavalvontasuunnitelma

Lisäksi hakemukseen tulee liittää Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (lopetusasetus) artiklan 6 mukainen toimintaohjeisto eläinten lopetuksesta ja siihen liittyvistä toimista. Lopetusasetuksen vaatimukset eivät koske riistan käsittelylaitoksia.

Lisätietoa

Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Ruokaviraston lomaketta.
hakemuspohja (word)

Allekirjoitettu hyväksymishakemus toimitetaan Ruokaviraston lihantarkastusyksikköön osoitteella:

Ruokavirasto / lihantarkastusyksikkö
PL 200
00027 RUOKAVIRASTO

tai sähköisesti Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Toimitetussa aineistossa tulee olla kuvaukset tuotantotilasta, rakenteista ja toiminnasta siten, että voidaan arvioida, onko toiminta lainsäädännön mukaista. Ruokavirasto voi lisäksi pyytää hakijalta muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja tai pyytää hakijaa selventämään mahdollisen epätäydellisesti esitetyn asian tai kuvauksen. Kun kaikki asian ratkaisemisen kannalta oleelliset selvitykset ovat saapuneet Ruokavirastoon, tulee asia vireille. Hyväksymispäätös tehdään 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Ruokaviraston on tehtävä laitokseen hyväksymistarkastuskäynti ennen kuin se voi hyväksyä laitoksen. Hyväksymistarkastus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun laitos on jättänyt hyväksymishakemuksen, hakemus liitteineen on käsitelty Ruokavirastossa ja laitos on lähes valmis aloittamaan toiminnan. Myös omavalvontasuunnitelma tulee olla toimitettuna Ruokavirastoon kokonaisuudessaan ennen hyväksymistarkastusta, jotta omavalvontasuunnitelman sisältöä ja kattavuutta voidaan arvioida laitoksen hyväksymisen yhteydessä.

Kun kirjallinen materiaali on tarkastettu ja lopullinen hyväksymistarkastus on suoritettu, arvioidaan Ruokavirastossa kokonaisuutta ja ratkaistaan täyttääkö laitoksen rakenteet ja toiminta kokonaisuutena asetetut vaatimukset. Laitoksen hyväksymisestä kirjoitetaan hyväksymispäätös. Laitoksen toiminta voidaan aloittaa vasta kun se on saanut myönteisen hyväksymispäätöksen. Ruokavirasto antaa laitokselle hyväksymisen yhteydessä hyväksymisnumeron (laitosnumero).

Kaikista päätöksistä peritään maksu valvontaviranomaisen esittämän maksutaksan mukaan (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 1425/2016).

Laitoksen omavalvonnasta eli HACCP-periaatteisiin perustuvista pysyvistä menettelyistä säädetään yleisen elintarvikehygienia-asetuksen ((EY) N:o 852/2004) artikloissa 4 ja 5, elintarvikelain (23/2006) 19 ja 20 §:ssä sekä laitosasetuksen (795/2014) liitteessä 3.

Toimija laatii toiminnalleen omavalvontasuunnitelman ja pitää sen ajan tasalla, sekä toteuttaa omavalvontaa suunnitelmansa mukaan. Laitoksen hyväksymisen yhteydessä Ruokaviraston lihantarkastusyksikkö tarkastaa ja arvioi omavalvontasuunnitelman sekä saattaa toimijan tietoon puutteet, jotka ilmenevät arvioinnissa. Vaikka omavalvontasuunnitelmaa ei hyväksytä erikseen, tulee omavalvontasuunnitelman sisältää riittävät edellytykset riskien hallitsemiseksi ja tuotteiden muun määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, kun se esitetään laitoksen hyväksymishakemuksen yhteydessä.

Laitoksen hyväksymisen ja toiminnan aloittamisen jälkeen laitoksen valvontaviranomainen (tarkastuseläinlääkäri) voi kehottaa omavalvontasuunnitelman täydennettäväksi, korjattavaksi tai muutettavaksi, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi tai se ei täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Elintarvikelain 20 §:n mukaan omavalvontasuunnitelmaan tulee liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto laboratoriosta, joissa omavalvonnassa otettavat näytteet tutkitaan. Omavalvontasuunnitelman arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös esitettyjen omavalvontanäytteiden ja -tutkimusten riittävyys. Näytteenottosuunnitelman laatimisessa apuna voi käyttää mikrobikriteeriasetusta (EY) N:o 2073/2005 sekä Eviran ohjetta 10501 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 soveltaminen.

Teurastamoa ja pienteurastamoa perustettaessa tulee huomioida, että kaikilta teurastamossa eläinten lopetukseen ja siihen liittyviin toimiin osallistuvilta henkilöiltä vaaditaan lopetusasetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukainen kelpoisuustodistus.

Lisätietoa