Kasvisten mikrobiologinen turvallisuus

Kasvistenkin kohdalla tuoteturvallisuuden perusta muodostuu hyvien raaka-aineiden käyttämisestä, hyvistä hygieniakäytännöistä ja tuotantotavoista sekä lainsäädännön noudattamisesta. 

Ruokavirasto on ohjeistanut suurkeittiöitä ja muita alan toimijoita tiettyjen mikrobiologisten riskien pienentämiseksi. Ruokaviraston rooli elintarviketurvallisuuden kentällä on varmistaa valvonnalla ja sen ohjauksella, tutkimuksella ja riskinarvioinnilla sekä viestinnällä ja kansainvälisellä yhteistyöllä elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua.

Ongelmana erityisesti norovirukset ja Yersinia pseudotuberculosis

Viime vuosina kasvisten välityksellä syntyneistä ruokamyrkytyksistä erityisesti ongelmaksi ovat nousseet norovirusten ja Yersinia pseudotuberculosiksen aiheuttamat ruokamyrkytysepidemiat. Myös muut mikrobit, esimerkiksi salmonella ja Bacillus-bakteerin tuottamat toksiinit, ovat aiheuttaneet epidemioita.

Norovirus on aiheuttanut epidemioita ulkomaisten pakastevadelmien ja lehtisalaatin sekä muiden vihannesten välityksellä. Ruokavirasto suosittelee ulkomaisten pakastevadelmien kuumentamista suurkeittiöissä norovirusriskin pienentämiseksi. Suositus löytyy sivun oikealta palstalta.  

Y. pseudotuberculosis on aiheuttanut neljä epidemiaa kotimaisten, talven yli varastoidun porkkanan välityksellä. Bakteeri ei ole yleinen, mutta saattaa joutua porkkanoihin jo korjuuvaiheessa maaperästä. Y. pseudotuberculosis -bakteeri, pystyy monista muista bakteereista poiketen lisääntymään myös kylmävarastoinnin aikana (0–5 asteessa). Mikäli bakteerimäärä lisääntyy riittävästi, saattaa se aiheuttaa sairastumisia. Erityisen suuria bakteeripitoisuuksia on epidemioiden yhteydessä löydetty varastoinnin aikana pilaantuneista porkkanoista. Ruokavirasto ohjeistaa porkkanoiden käsittelyn hygieniasta suurkeittiötä ja kasvisten käsittelylaitoksia yersiniariskin vähentämiseksi. Ohje löytyy Y. pseudotuberculosis porkkanoissa -sivulta.

Kasvisten mikrobiologinen turvallisuus

Ruokavirasto on tutkinut kasvisten turvallisuuteen liittyviä mikrobiologisia riskejä erilaisissa projekteissa. Tutkimusten tuloksena saadaan tietoa riskien esiintymisen todennäköisyydestä ja edistetään kasvisten turvallisuutta varmistavien toimenpiteiden riittävyyttä. Virasto on mukana useissa yhteistyöprojekteissa, joissa tutkitaan ja parannetaan kasvisten turvallisuutta ja kuluttajalaatua sekä tutkitaan kasvisten välityksellä leviävien merkittävien mikrobien esiintyvyyttä.

Vuonna 2005 käynnistetyssä Yersinia-projektissa kartoitettiin kotimaisten kasvisten mikrobiologista turvallisuutta patogeenisten yersinioiden – Y. enterocolitican ja Y. pseudotuberculosiksen -suhteen. Syksyllä 2005 tutkimukset suunnattiin kotimaisten tuoreiden vihannesten tutkimiseen.

Keväällä 2006 Yersinia-projektissa näytteenotto kohdistettiin kotimaiseen, varastoituun porkkanaan ja muihin kotimaisiin juureksiin. Näytteenotto tehtiin kunnan valvomissa kasviksia käsittelevissä ja pakkaavissa yrityksissä. Samalla yrityksissä tarkastettiin kasvisten käsittelyn hygieniaa ja omavalvonnan toimivuutta. Patogeenista, tautia aiheuttavaa Y. enterocoliticaa tai Y. pseudotuberculosista ei eristetty yhdestäkään näytteestä. Perustiedot Ruokaviraston Yersinia-projektista löytyvät sivun oikeassa palstassa olevan linkin kautta.

Asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset -asetuksessa (2073/2005) säädetään elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava. Asetus sisältää elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia vaatimuksia sekä prosessin hygieniavaatimuksia. Asetuksen mukaisesti sellaisenaan syötävistä kasviksista tulee tutkia salmonellaa ja listeriaa, ja nämä mikrobit tulee sisällyttää näytteenottosuunnitelmaan. Asetus löytyy sivun oikealla palstalla olevan linkin kautta.

Elintarvikelaki edellyttää yrittäjältä omavalvontasuunnitelmaa

Elintarvikelaissa (297/2021) edellytetään, että elintarvikeyrittäjä tekee omavalvontasuunnitelman. Linkki elintarvikelakiin löytyy sivun oikealta palstalta. 

Yritysten omavalvonta osoittaa, että lainsäädännön vaatimukset on täytetty

Viranomainen hyväksyy yrityksen käyttämät tilat (elintarvikehuoneisto) ja yrityksen omavalvontasuunnitelman. Omavalvonta tarkoittaa, että yritykset itse valvovat käsittelemiensä tuotteiden turvallisuutta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata tuotannon kriittiset kohdat, hygieniakäytännöt ja tuotantotavat, jotka myös dokumentoidaan. Omavalvonta kertoo, että raaka-aineet, tuotetut elintarvikkeet ja tuotantotilat vastaavat lainsäädännön vaatimuksia.

Kasvis- ja marjateollisuudella toimialakohtainen omavalvonta ja hyvien tuotantotapojen ohje

Elintarvikelainsäädäntö kannustaa elinkeinoa laatimaan hyvän tuotantotavan ohjeita.

Omavalvonnan suunnittelun helpottamiseksi on Elintarviketeollisuusliiton, valvontaviranomaisten ja alan yritysten yhteishankkeena laadittu ohjeet eri elintarviketeollisuuden toimialoille.

Kasvis- ja marjateollisuudelle laadittu toimialakohtainen omavalvonta ja hyvien tuotantotapojen ohje sisältää toimialan omavalvonnan vaatimukset ja mikrobiologisen, fysikaalisten ja kemiallisten vaarojen arvioinnin ja hallinnan esimerkkiprosesseineen. Ohje perustuu lainsäädännön vaatimaan kriittisten kohteiden hallintaan tuotantoprosesseissa, niin sanottuun vaara-analyysiin (HACCP-periaate). Ohje koostuu erillisestä HACCP-yleisohjeesta sekä yksityiskohtaisesta, esimerkkituotteiden tai malliprosessien tasolle menevästä toimialakohtaisesta ohjeesta.

Elintarviketeollisuusliiton HACCP-pohjainen omavalvontaohje kasvis- ja marjateollisuudelle (5/2006) löytyy PDF-muodossa sivun oikealta palstalta. Ohjeen yleisosa on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä edellä mainitun toimialakohtaisen ohjeen kanssa. Myös yleisosa löytyy pdf-muodossa sivun oikeassa palstassa olevan linkin kautta.

Kasvisten alkutuotannon hygieniasta säädetty asetuksessa

Alkutuotannon hygienian vaatimuksista kasviksia tuottaville tiloille viljelystä, kasteluvedestä sekä kasvisten käsittelystä ennen tilalta pois kuljettamista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta (318/2021). Asetus löytyy sivun oikeassa palstassa olevan linkin kautta.

Alkutuotannolla omat hyvän tuotantotavan ohjeet

Kotimaiset kasvikset ry on uudistamassa Hyvät tuotantomenetelmät -ohjeistoa eli Laatutarha-vaatimuksia. Ne sisältävät hyvien viljely- ja tuotantotapojen ohjeita viljelijöille.

Hyvät tuotantomenetelmät -ohjeistus kattaa viljelyprosessiin sisältyvien sääntöjen lisäksi tuotantohygieniaan, jäljitettävyyteen, kirjanpitoon, työturvallisuuteen, kasvinsuojeluun ynnä muuhun liittyviä ohjeita. Ohjeiston noudattaminen on edellytys sille, että viljelijä saa käyttää Kotimaiset Kasvikset -laatumerkkiä (sirkkalehtilippu).

Arktiset Aromit on antanut poimijaohjeita luonnontuotteiden sienten ja marjojen kaupallisille poimijoille.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2021