Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvonta

Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvonta on osa tavanomaista elintarvikevalvontaa, joka perustuu toimijan omavalvontaan ja sen tarkastuksiin. Toimija, esimerkiksi maahantuoja tai valmistaja, vastaa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, myös kasvinsuojeluainejäämien osalta.

Toimijan tulee tunnistaa ja hallita kasvinsuojeluainejäämiin liittyvät vaarat. Riskinhallinta pitää pystyä osoittamaan esimerkiksi hankintasopimuksilla tai tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijan tulisi varmentaa riskinhallinta esimerkiksi analyysitodistuksilla tai auditointidokumenteilla. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat Ruokaviraston ohjeiden mukaan omavalvonnan toteutumista OIVA-järjestelmän mukaisesti.

Vuosittain toteutetaan myös kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelmaa EU-lainsäädännön vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei elintarvikkeissa esiinny kiellettyjä kasvinsuojeluainejäämiä ja etteivät elintarvikkeet sisällä sallittujen aineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen.

Valvontaohjelmalla turvataan kuluttajan terveyttä

Vuosittain tutkitaan kasvinsuojeluainejäämiä noin 2000 elintarvikkeesta, joista noin 300 on Suomessa tuotettuja. Näytteenotosta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, Tullilaboratorion ja Valviran näytteenottajat. Näytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa ja Ruokaviraston laboratoriossa.

Eniten näytteitä otetaan ruokavalion kannalta keskeisistä tuotteista ja sellaisista tuotteista, joissa on aiemmin todettu määräystenvastaisuuksia. Kaikissa tapauksissa, joissa enimmäismäärä ylittyy, tehdään riskinarviointi eli arvioidaan, aiheutuuko ylityksestä vaaraa kuluttajan terveydelle. Tuotteiden jakelu pysäytetään aina välittömästi ja tarvittaessa tuotteet vedetään pois myynnistä.

Tulliviranomainen vastaa määräystenvastaisia tuontieriä koskevista toimenpiteistä, Valvira alkoholituotteita koskevista toimenpiteistä ja kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset kotimaisten määräystenvastaisten erien toimenpiteistä.

Jos kotimaisista tuotteista todetaan kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö ei ole Suomessa sallittua, selvitetään kasvinsuojeluaineen käytön säädöstenmukaisuutta tilalla yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja alueellisten ELY-keskusten kanssa. Kyseessä saattaa olla kasvinsuojeluainelain (1259/2006) rikkomus.

Ruokavirasto koordinoi kasvinsuojeluainejäämien valvontaa

Ruokavirasto vastaa valtakunnallisten valvontatietojen raportoinnista vuosittain Euroopan komissiolle. Vuosittaisiin valvontatuloksiin pääsee vasemmanpuoleisesta palstasta. Ruokavirasto koordinoi myös vuosittaisen kansallisen valvontaohjelman valmistelua keräämällä kaikkien viranomaisten suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka raportoidaan vuosittain Euroopan komissiolle. Valvontaohjelman valmisteluun osallistuvat Ruokaviraston lisäksi Tulli ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2019