Luomutuotannon valvonta

Julkaisupäivä: 11. huhtikuuta 2022

Kaikki luomutuotannon ohjeet

Ohje: 819/04.02.00.01/2022

1 Luomutuotannon valvonta

1.1 Luomutuotannon vähimmäisvaatimukset säädetään EU:n luomuasetuksissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (jatkossa luomuasetus) ja komission täytäntöönpanoasetukset (jatkossa täytäntöönpanoasetukset) määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville tuotteille, joihin asetukset sovelletaan.

EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Luomuasetuksen ja täytäntöönpanoasetusten säädökset toimijan toiminnan vähimmäisvaatimuksista sovelletaan sellaisinaan. Ruokavirasto antaa tämän ohjeen eri kappaleissa näkemyksensä siitä, miten säädöksiä tulisi soveltaa. Ohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä luomusäädösten soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

1.2 Luomuasetuksen soveltamisala

Luomuasetusta sovelletaan maataloudesta, myös vesiviljelystä ja mehiläishoidosta, peräisin oleviin tuotteisiin kuin ne on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) liitteessä I, ja näistä tuotteista peräisin oleviin tuotteisiin, jos niitä:

 • tuotetaan, valmistetaan, merkitään, jaellaan, saatetaan markkinoille, tuodaan unioniin tai viedään unionista
 • taikka joita on tarkoitus tuottaa, valmistaa, merkitä, jaella, saattaa markkinoille, tuoda unioniin tai viedä unionista.

Nämä tuotteet ovat

 • jalostamattomat kasvit ja kasvituotteet, mukaan lukien siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto
 • kotieläimet ja jalostamattomat kotieläintuotteet
 • levät ja jalostamattomat vesiviljelytuotteet
 • elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet
 • rehut
 • viini
 • tietyt muut maatalouteen liittyvät, luomuasetuksen liitteessä I luetellut, edellisiin luokkiin kuulumattomat tuotteet:
  • elintarvikkeena tai rehuna käytettävät hiivat
  • mate, sokerimaissi, viininlehdet, palmunsydämet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat ja niistä valmistetut tuotteet
  • elintarvike- tai rehukäyttöön tarkoitetut merisuola ja muut suolat
  • kelaamiseen soveltuvat silkkiperhosen toukan kotelokopat
  • luonnonkumit ja hartsit
  • mehiläisvaha
  • eteeriset öljyt
  • luonnonkorkkiset tulpat, muu kuin puristetavara ja ilman minkäänlaisia sideaineita
  • karstaamaton ja kampaamaton puuvilla
  • karstaamaton ja kampaamaton villa
  • raakavuodat ja käsittelemättömät nahat
  • kasvipohjaiset perinteiset kasvirohdostuotteet.

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä tai kalastuksesta saatavia tuotteita ei katsota luonnonmukaisiksi tuotteiksi eikä niitä voida markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina.

1.3 Luomutuotannon valvonnan toimeenpanosta säädetään luomulaissa

Luomuvalvonnan tavoitteena on varmistaa tuotantotapamerkintöjen luotettavuus sekä toimijoiden yhdenmukainen kohtelu ja reilu kilpailu markkinoilla.

Luomuasetuksen valvontaa koskevat artiklat sekä asetus EU (2017/625) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (jäljempänä valvonta-asetus) on Suomessa toimeenpantu Laki luonnonmukaisesta tuotannosta (1330 /2021) (jäljempänä luomulaki) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta 7/2021 nojalla.

1.4 Valvontaviranomaiset ja valvontatehtävien jako

Luomuvalvonnasta vastaavat seuraavat viranomaiset

 • Ruokavirasto
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (lyhyemmin ELY-keskukset)
 • Kunnat, kuntayhtymät ja alue-hallintoviranomaiset
 • Tulli
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Valvonnan ohjaus
Ruokavirasto on kansallinen keskusviranomainen, joka koordinoi eli suunnittelee, ohjaa ja kehittää luomuvalvontaa valtakunnallisesti.

Alkutuotanto ja jalostamattomien maataloustuotteiden valmistus
ELY-keskus valvoo luonnonmukaisten maataloustuotteiden alkutuotantoa sekä jalostamattomien maataloustuotteiden valmistusta maatilalla. ELY-keskukset ovat toimivaltaisia viranomaisia koskien kasvintuotannossa ja eläintuotannossa myönnettäviä poikkeuslupia, lukuun ottamatta hätätilanneluvat ja poikkeus käyttää tavanomaista valkuaista, jotka myöntää Ruokavirasto.

Lisäysaineiston sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistus, varastointi ja tukkukauppa
Ruokavirasto toimii myös valvontaviranomaisena ja valvoo maataloustuotteiden, kylvösiementen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia ja tukkukauppaa sekä ja elintarvikkeiden ja rehujen valmistusta, varastointia ja tukkukauppaa.

Alkoholituotteet
Luomualkoholijuomien valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, www.valvira.fi (jatkossa Valvira). Valvira valvoo yli 2,8 tilavuus-% alkoholia sisältäviä luomualkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa.

Alkoholipitoisten tuotteiden osalta Ruokavirasto valvoo maksimissaan 2,8 tilavuus-% alkoholia sisältäviä luomualkoholijuomia ja lisäksi kaikkia kiinteitä alkoholipitoisia elintarvikkeita.

Vähittäismyynti
Elintarvikkeen markkinavalvontaan sovelletaan elintarvikelakia (297/2021) ja toimivaltaiset viranomaiset ovat mm kunnat, kuntayhtymät ja alue-hallintoviranomaiset.

Ruokavirasto valvoo luomutuotteita myyvät vähittäiskaupat, joita ei ole vapautettu sertifiointivelvoitteesta sekä etämyyntiä.

Tuonti
Tulli valvoo EU:n ulkopuolelta tuotavia luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita, rehuja, alkoholijuomia, kylvösiemeniä ja taimiaineistoa.

Ateriapalvelutoiminta
Ateriapalvelutoiminnalla tarkoitetaan luonnonmukaisten tuotteiden ravintoloissa, sairaaloissa, ruokaloissa ja muissa samanlaisissa elintarvikeyrityksissä myyntipisteen yhteydessä tapahtuvaa valmistusta tai toimittamista lopulliselle kuluttajalle. Ateriapalvelutoiminta on jätetty luomulainsäädännön ulkopuolelle, mutta luomuilmaisujen käyttöä tarjoilupaikoissa valvotaan elintarvikkeen markkinavalvonnan yhteydessä.

1.5 Luomutoimija sitoutuu noudattamaan luomutuotannon vaatimuksia

Ilmoittautuessaan valvontajärjestelmään toimija sitoutuu:

 • noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia vähimmäisvaatimuksia
 • ilmoittamaan valvontaviranomaiselle välittömästi epäilyksestä, että hänen tuottamansa, valmistamansa tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomutuotantovaatimuksia
 • hyväksymään luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten mukaiset toimenpiteet, sääntöjenvastaisuuden tain poikkeaman tapahduttua
 • ilmoittamaan saamastaan markkinointikiellosta tai valvontajärjestelmästä erottamisesta asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisistä tuotteista
 • päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen yksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat
 • antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • antamaan pyynnöstä valvontaviranomaisille omien laadunvarmistusohjelmiensa tulokset
 • maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut
 • allekirjoittaessaan ilmoituksen valvontajärjestelmään toimija sitoutuu noudattamaan aiemmin mainittuja säädöksiä.

2 Toiminnan aloittaminen ja ilmoittautuminen

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttäminen edellyttää, että toimija on ilmoittanut toiminnastaan valvontaviranomaiselle, hänen toimintaansa on voitu tarkastaa, häntä on rekisteröity valvontajärjestelmään ja, että hän on saanut sertifikaatin luomuvalvontaan kuulumisesta.

Toimija sitoutuu noudattamaan luomulainsäädäntöä, kun hän toimittaa ilmoituksensa ELY-keskukselle tai Ruokavirastolle. Ennen valvontajärjestelmään ilmoittautumista toimijan on siis perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava ilmoituksen liitteet.

Valvontajärjestelmään ilmoittaudutaan luomuvalvontalomakkeella 1 sekä toiminnan mukaisella täydennyslomakkeella 1a - 1i.

 • Alkutuottaja, eli maatila, mehiläishoitaja ja metsätila tekevät ilmoituksen ELY-keskukselle
 • Lisäysaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden osalta ilmoitus tehdään Ruokavirastolle.

Ilmoituksen voi tehdä mihin vuodenaikaan tahansa. Maatilojen kannattaa kuitenkin suunnitella liittymistään siten, että se tehdään ennen kasvukauden alkua, hyvissä ajoin keväällä. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan päivänä, jolloin toimijan ilmoitus saapuu ELY-keskukseen tai Ruokavirastoon. Vasta mahdollisen siirtymäajan jälkeen maatila voi markkinoida tuotteitaan luomutuotettuina.

Toimijan on varauduttava siihen, että ilmoituksen käsittely ja ensimmäisen tarkastuksen loppuunsaattaminen saattaa viedä useita kuukausia. Tuotteita ei voi myydä luonnonmukaisina ilman voimassaolevaa luomusertifikaattia.

2.1 Ilmoituksen liitteet

Ilmoitukseen pitää liittää toiminnan mukaisella täydennyslomake 1a - 1i sekä kuvaus toiminnasta, eli luomusuunnitelma.

Yrityksiltä edellytetään lisäksi yrityksen enintään 3 kk vanha kaupparekisteriote.

Kasvintuotannon ilmoitukseen on liitettävä luettelo, jossa toimija ilmoittaa peruslohkoittain ja/tai kasvihuoneittain/osastoittain päivämäärän, jolloin siirtymävaihe aloitetaan. Myös lohkot tai kasvihuoneet, jotka jäävät pysyvästi tavanomaiseen tuotantoon, on ilmoitettava. (esim liitelomake 1a)

Eläintuotannon ilmoitukseen on liitettävä pohjapiirrokset tuotantorakennuksista, ulkotarhoista ja – jaloittelualueista sekä selvitys sellaisista laitumista, jotka eivät ole osa viljelykiertosuunnitelmaa. Lisäksi eläintenhoitosuunnitelma, sisältäen suunnitelman riskienhallinnasta ja toiminnasta tapauksessa, kun toimija epäilee tapahtuneen tuotantoehtojen mahdollisen noudattamatta jättämisen, sekä mahdollisen ylimääräisen lannan levitystä koskeva kirjallinen sopimus. HUOM.: Lue myös eläintuotannon ohjeet kohta 3.1.

Tuotantosuunnan mukaiset täydennyslomakkeet ovat

Tuotantosuunta Täydennyslomakkeen numero Toimintaa valvova viranomainen ja tunnusnumero
Peltokasvituotanto mukaan lukien avomaalla tapahtuva puutarhatuotanto ja hedelmänviljely 1 a alueellinen ELY-keskus, FI -EKO - (101 -115)
Kasvihuonetuotanto ja sienten viljely 1 b alueellinen ELY-keskus, FI -EKO - (101 -115)
Keruutuotanto ja metsän liittäminen valvontaan 1 c alueellinen ELY-keskus, FI -EKO - (101 -115)
Kotieläintuotanto 1 d alueellinen ELY-keskus, FI -EKO - (101 -115)
Jalostamattomien maataloustuotteiden valmistus maatilalla 1 e alueellinen ELY-keskus, FI -EKO - (101 -115)
Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja maahantuonti 1 f Ruokavirasto, FI-EKO-201
Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti 1 g Ruokavirasto, FI-EKO-201
Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, varastointi, tukkukauppa ja maahantuonti, ml keruutuotteiden ostotoiminta 1 h Ruokavirasto, FI-EKO-201
Pakkaamattomien elintarvikkeiden vähittäiskauppa 1 i Ruokavirasto, FI-EKO-201

2.2 Toiminnan muutokset, joista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle

Valvontaan liittyneen toimijan tulee ilmoittaa myös toiminnan muutoksista. Seuraavista toiminnoista on ilmoitettava ennen uuden toiminnan aloittamista. Ilmoituksen perusteella viranomainen arvioi tehdäänkö uusi tarkastus ja onko toimijan sertifikaatin laajuutta muutettava.

 • kasvintuotanto, ml kasvihuone ja sienimö, (liitelomake 1a tai 1 b)
 • keruualueen liittäminen, (liitelomake 1 c)
 • keruutuotteiden osto, (liitelomake 1 h)
 • lisäysaineiston pakkaaminen, (liitelomake 1 f)
 • eläintuotanto, (liitelomake 1 d)
 • mehiläistuotanto, (liitelomake 1 d)
 • keräily: maito ja kananmunat, (liitelomake 1 h)
 • elintarvikkeiden valmistus, (liitelomake 1 h)
 • jakelu ja markkinoille saattaminen, (liitelomake 1 h tai 1 i)
 • varastointi, (liitelomake 1 h tai muutosilmoitus)
 • rehun valmistus, (liitelomake 1 g)
 • toiminta alihankkijan toimesta, (muutosilmoitus)
 • tuonti, (muutosilmoitus)
 • vienti, (muutosilmoitus).

Muita pakollisia muutosilmoituksia ovat

 • Toimintojen osittainen tai koko toiminnan lopetus
 • Yhtiömuodon muutos, (muutosilmoituslomake)
 • Omistajavaihdos, sukupolvenvaihdos, (muutosilmoituslomake)
 • Osoitteen muutos, (muutosilmoituslomake)
 • Uusi toimintapaikka, uusi tuotantopaikka, (muutosilmoituslomake)
 • Uusia lohkoja, (muutosilmoituslomake tai tuki-ilmoitus tai liite 1 a)
 • Uusi eläinlaji, (muutosilmoitus ja liite 1 d)
 • Uusi tuotantolinja ja/tai uuden tuoteryhmän (Eurostat luokituksen 10-luokan mukaan) valmistus, (muutosilmoituslomake).

Linkki lomakkeisiin Luomun lomakkeet ja ohjeet - Ruokavirasto.

3 Valvonnasta eroaminen

Toimija voi milloin tahansa erota valvonnasta ilmoittamalla eronsa kirjallisesti sille viranomaiselle, joka toimintaa on valvonut. Hän voi käyttää tähän valmista muutoslomaketta tai ilmoittaa siitä vapaamuotoisella viestillä viranomaisen kirjaamoon. Eronneen toimijan luokse voidaan tehdä tarkastus vielä eron jälkeen, jolloin tarkastetaan toiminnot edellisestä tarkastuksesta eropäivään saakka.

Toimijan pitää suunnitella eroilmoituksen jättäminen siten, että toimijan omissa varastoissa ei ole enää myytäviä luomutuotteita. Toimija, joka on lopettanut tuotannon tai valmistustoiminnan voi jatkaa valvonnassa varastoinnin osalta. Tässä tapauksessa toimija ei eroa valvonnasta vaan tekee muutosilmoituksen toiminnastaan.

3.1 Luomuilmaisun käyttö sen jälkeen kun, toimija on eronnut valvonnasta

Eropäivästä alkaen toimija ei enää voi käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä. Hän ei voi tuottaa, valmistaa, merkitä, jaella, saattaa markkinoille, tuoda unioniin tai viedä unionista luomutuotteita. Eroamisen jälkeen aikaisemminkaan tuotettujen tuotteiden markkinointi luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin ei ole enää sallittua.

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan yllä mainitun tuotantosuunnan osalta päättyy, kun viranomainen on ilmoittanut, että toimijaa on poistettu rekisteristä. Toimijan sertifikaatti perutaan tässä yhteydessä myös.

4 Luomusertifikaatti

Luomusertifikaatti on valvontaviranomaisen antama todistus luomuvalvontaan kuulumisesta, joka annetaan hyväksytyn tuotantotarkastuksen perusteella. Sertifikaatista käy ilmi toimijan yhteystiedot, tuoteryhmät, voimassaoloaika (yleensä seuraavan vuoden kalenterivuoden loppuun) ja toimijaa valvovan viranomaisen tiedot. Luomusertifikaatti annetaan toimijan ilmoittamalla kielellä joko suomen- tai ruotsinkielisenä komission TRACES-järjestelmässä, josta sertifikaatin voi tulostaa millä tahansa EU:n virallisilla kielillä. Luomusertifikaatti oli aiemmalta nimeltään asiakirjaselvitys tai luomutodistus.

Luomusertifikaatilla toimija voi osoittaa kuuluvansa valvontaan, mutta se ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuote-erää luonnonmukaisesti tuotetuksi. Sertifikaattia ei tule käyttää eikä sitä tule hyväksyä todisteena yksittäisen tuote-erän tai eläimen luonnonmukaisuudesta. Tämän johdosta on tuote-erän tai eläimen saateasiakirjassa oltava merkintä erän statuksesta (luomua, ei-luomua tai kasvituotteen siirtymävaihe) sekä valvontaviranomaisen nimi tai FI-EKO-tunnus. Saateasiakirja voi olla esimerkiksi viljapassi, vaatimuksenmukaisuusvakuutus tai lähetyslista.

Toimijan erotessa valvonnasta oikeus esittää luomusertifikaatti todisteena valvontaan kuulumisesta päättyy.

4.1 Ostaja tarkastaa myyjän luomusertifikaatin

Ostettaessa luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita ostajan on tarkastettava tavarantoimittajiensa luomusertifikaatti. Hänen täytyy myös jälkikäteen voida osoittaa varmistaneensa, että tavarantoimittajalla oli voimassaoleva sertifikaatti. Siksi hän kuvaa käyttämänsä tarkastustavan ja kirjauskäytäntönsä luomusuunnitelmassa. Ruokaviraston internetsivulla olevaa hakupalvelua voi käyttää apuna tavarantoimittajan vuoden 2021 myönnetyn luomutodistuksen tarkastamisessa vielä v 2022. Vuonna 2022 myönnetyt sertifikaatit voi hakea suoraan komission järjestelmästä TRACES.

Hyvä käytäntö on ensin varmistaa tietojen ajantasaisuus suoraan tavarantoimittajalta tilausta tehdessä. Sertifikaatti tulostetaan tositteeksi ja merkitään se tarkastetuksi. Tarkastuksen tuloksen voi myös kirjata erän mukana tulleeseen saateasiakirjaan tai vaatimuksenmukaisuusvakuuteen.

Tavarantoimittajien sertifikaatin tarkastustavan osalta voi kirjata luomusuunnitelmaan esimerkiksi seuraavan tyyppisillä lauseilla ja tavoilla:

Esimerkki 1. Luomutaimien toimittajia pyydetään liittämään kopio viimeisimmästä sertifikaatista tuotantovuoden ensimmäisen toimituserän tilausvahvistukseen. Vastaanotettuun kopioon merkitään ”OK”, jos selvitys on riittävä ja kunnossa, sekä tarkistajan nimi ja päivämäärä. Kopio liitetään varastokirjanpidon tositteisiin.

Esimerkki 2. Luomutaimien toimittajilta pyydetään kopio viimeisimmästä sertifikaatista jokaisen toimituserän yhteydessä. Se tarkastetaan tuotteiden vastaanoton yhteydessä. Kopioon merkitään ”OK”, jos se on riittävä ja kunnossa, sekä tarkistajan nimi ja päivämäärä. Kopio liitetään varastokirjanpidon tositteisiin.”

Monella toimijalla, esimerkiksi monella luomukasvinviljelytilalla, ei ole sellaisia tavarantoimittajia, joiden sertifikaatti tulisi säännöllisesti tarkastaa. Silloin voi luomusuunnitelmaan selvyyden vuoksi täydentää esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkki 3. Tilalla ei ole tavarantoimittajia, joiden tuotteiden vastaanotto edellyttää sertifikaatin tarkastamista. Tilanteen muuttuessa luomusuunnitelmaa täydennetään tältä osin.”

Esimerkki 4. Mahdollisilta tavarantoimittajilta, joiden tuotteiden vastaanotto edellyttää sertifikaatin tarkastamista, pyydetään kopio viimeisimmästä sertifikaatista ensimmäistä toimituserän tilausvahvistuksen yhteydessä. Vastaanotettuun kopioon merkitään ”OK”, jos se on riittävä ja kunnossa, sekä tarkistajan nimi ja päivämäärä. Kopio liitetään varastokirjanpidon tositteisiin.

5 Valvonnasta maksettavat maksut

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaan liittyvät julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet ovat maksullisia. Suoritteiden maksussa katetaan valvonnasta valtiolle aiheutuneet kustannukset. Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut kulloinkin voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaan. Hinnastot löytyvät Ruokaviraston internet-sivulta Ruokaviraston hinnasto (ruokavirasto.fi).

5.1 Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai toiminnan muutoksesta

Maksu peritään ilmoituksen käsittelystä myös siinä tapauksessa, että toimijaa ensimmäisen tarkastuksen perusteella ei hyväksytä valvontaan eikä rekisteröidä. Jos asia raukeaa toimijasta johtuvasta syystä, peritään asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään suoritteen varsinaisen hinnan mukainen maksu. Jos ilmoitus on puutteellinen, eikä käsittelyä voi saattaa loppuun, päättää käsittelijä laskutetaanko ilmoituksen käsittelystä.

5.2 Toimijan rekisteröinti luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin

Toimijalle, joka on tarkastettu ensimmäisen kerran ja joka täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut edellytykset, annetaan sertifikaatti. Sertifikaatin antamisen yhteydessä toimija liitetään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään merkitsemällä toimija rekisteriin. Rekisteriin merkitseminen on suorite, josta peritään maksu.

Maksu rekisteröinnistä peritään vasta kun toimija ensimmäisen tarkastuksen perusteella voidaan rekisteröidä. Jos toimija ei täytä luomutuotannon edellytyksiä eikä sitä liitetä valvontajärjestelmään, tehdään asiasta erillinen päätös. Tästä päätöksestä ei peritä maksua. Myöskään rekisteröintimaksua ei tässä tapauksessa peritä, mutta ilmoituksen käsittelystä ja mahdollisesta tehdystä tarkastuksesta peritään maksu.

5.3 Valvontamaksut

Valvontamaksuja ovat perusmaksu ja tuntiperusteinen tarkastusmaksu. Perusmaksu peritään kerran vuodessa, riippumatta toimijan luomutarkastusten lukumäärästä, ja riippumatta siitä kuuluuko valvonnan toimeenpano ELY-keskukselle, Ruokavirastolle vai molemmille. Perusmaksu peritään joka vuosi, myös vuosina, joina tarkastuskäyntiä ei toiminnan vähäriskisyyden takia tehdä. Voit lukea harvennetusta tarkastustiheydestä kappaleessa 6.6.

Laskutettava toimija on oikeushenkilö, jolla on luomuvalvontaan kuuluvaa toimintaa tietyssä toimipaikassa. Samaksi toimijaksi luetaan toimijan valvontakohteet, joiden y-tunnus ja toimipaikan käyntiosoite on sama. Vaikka Ruokaviraston ja ELY-keskusten rekisterinpitokäytäntöjen vuoksi tällaisen toimijan saman yrityksen eri toiminnot on rekisteröity erillisinä valvontakohteina, peritään perusmaksu vain kerran vuodessa.

Tuntiperusteinen tarkastusmaksu peritään tarkastuskäyntiin käytetyn ajan perusteella. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. Tarkastuskäynniksi luetaan samana päivänä valvontakohteessa (yhteinen y-tunnus ja yhteinen käyntiosoite) tehtyjä tarkastuksia. Maksuperuste on tarkastajan ilmoittama ja toimijan vahvistama aika, joka on kirjattu tarkastuskertomukselle.

Jos tarkastaja on tehnyt osan tarkastuksesta etukäteen toimijan lähettämän kirjallisen aineiston perusteella, lasketaan aika, joka tarkastaja on käyttänyt materiaalin esitarkastukseen tarkastusajaksi. Tarkastaja ilmoittaa käyttämänsä ajan toimijalle tarkastuksen päätteeksi. Myös tämä aika laskutetaan toimijalta.

5.4 Lupamaksut

Toimija voi tietyissä tapauksissa hakea ja saada lupa poiketa tuotantoehdoista. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. Jos ELY- keskuksen tai Ruokaviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää useita poikkeuslupia peritään niistä kustakin maksut. Jos hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty. Jos hakemus on puutteellinen, eikä sen käsittelyä voi saattaa loppuun, päättää käsittelijä laskutetaanko hakemuksen käsittelystä.

Ruokavirasto kehittää sähköisiä palveluitaan, ja osa luvista voi hakea sähköisen asiakaspalvelun kautta. Sähköisesti haettujen lupien hinta on halvempi kuin postitse tai sähköpostitse saapuvan hakemuksen käsittely.

5.5 Näytteenotto ja näytteen tutkiminen

Muusta kuin näytteenottosuunnitelmaan perustuvasta näytteenotosta ja näytteen analysoinnista peritään maksu. Maksu peritään myös, jos näyte on otettu siitä syystä, että toimijan epäillään käyttäneen luomutuotannossa kiellettyjä aineita. Maksu voidaan jättää perimättä, jos epäily osoittautuu perusteettomaksi. Toimijan pyynnöstä otetusta ja tutkitusta näytteestä peritään aina maksu.

5.6 Liiketaloudelliset suoritteet, todistukset vientiä varten

Ruokavirasto tuottaa tarvittaessa toimialaansa kuuluvia liiketaloudellisia suoritteita elinkeinon kysynnän mukaan.

Luomutuotteen markkinointi luomuna EU:n ulkopuolisiin maihin edellyttää, että kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai hyväksynyt tuotteen erikseen. Vientituotteen on oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen. Täten osa EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisista ja joskus myös ostaja toisessa EU-maassa, vaativat myyjältä erillistä vientitodistusta vietävälle luomutuote-erälle. Tämä edellyttää vientierän osalta, että Ruokaviraston luomuvalvonta on erikseen varmistanut, että kyseinen vientierä täyttää EU:n luomusäädökset. Ruokavirasto vakuuttaa vientitodistuksessa, että vietävä erä on EU luomusäädösten mukainen. Ruokaviraston luomuvalvonta myöntää luomuviejille toimija- ja eräkohtaisia luomuvientitodistuksia. Nämä vientitodistukset ovat maksullisia.

6 Tarkastukset

6.1 Vuosittaiset tarkastukset

Vuosittainen tuotantotarkastus tehdään paikan päällä vähintään kerran vuodessa. Tarkastaja sopii etukäteen kanssasi tarkastusajankohdasta, mutta varaudu myös siihen, että osa tarkastuksista tehdään ilman etukäteistä ilmoitusta. Ns. vähäriskisille toimijoille voidaan tarkastus tehdä harvennetusti (ks. kpl Harvennettu tarkastus). Luomutarkastuksia tekevät Ruokaviraston valtuuttamat tarkastajat sekä Ruokaviraston ja ELY-keskuksen virkamiehet. Jos luomutoimintosi sijoittuu kotirauhan piiriin, tarkastuksen tekee Ruokaviraston tai ELY-keskuksen virkamies. Valtion tarkastuseläinlääkärit tarkastavat valvontaansa kuuluvat teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset.

Luomutarkastuksia tehdään koko kalenterivuoden ajan. Mikäli kuulut useamman luomusektorin valvontaan (esim. rehu ja alkutuotanto), samalla tarkastuskäynnillä voidaan suorittaa kaikkien sektoreiden luomutarkastukset. Tarkastaja voi ottaa tarkastuksilla myös valvontanäytteitä.

Tarkastuksen kulku ja sisältö riippuu toiminnastasi. Tarkastuskäynnillä varmistetaan, että noudatat luomuasetuksen vähimmäisvaatimuksia ja tutkitaan luomusuunnitelmasi kattavuutta ja sen noudattamista. Käynnillä käydään läpi kirjanpitoa, tuotevirtoja ja tuotteiden jäljitettävyyttä sekä taseita. Todentamisessa käytetään asiakirjoja, muistiinpanoja ja kirjanpitoa. Sinun tulee huolehtia siitä, että kaikki asiakirjat löytyvät, ja ovat tarkastuskäynnillä tarkastettavissa.

Tarkastuksella varmennutaan myös siitä, että noudatat kaikissa toiminnoissasi varotoimenpiteitä, joilla ehkäiset luomutuotannossa kiellettyjen aineiden kontaminaation. Mikäli tiloissasi käsitellään sekä tavanomaisia että luomutuotteita, tarkastaja varmentuu myös siitä, että huolehdit tuotteiden erilläänpidosta kaikissa tuotannon vaiheissa, tuotteet ovat jatkuvasti tunnistettavissa, ja että puhdistustoimista pidetään kirjaa.

6.2 Osa tarkastuksista tehdään ilman etukäteistä ilmoitusta

Vuosittaisista tarkastuksista 10 % tehdään ilman etukäteistä ilmoitusta, eli ennaltailmoittamatta. Näistä tarkastuksista ei ilmoiteta toimijalle etukäteen ennen varsinaista tarkastusaikaa. Tarkastaja saapuu valvontakohteelle tai ottaa yhteyttä toimijaan puhelimitse ja kertoo saapuvansa paikalle tiettyyn kellonaikaan. Tarkastuksesta ei voi kieltäytyä. Tätä varten on hyvä suunnitella kirjanpito ja muistiinpanot sellaiseksi, että sen tarkastaminen onnistuu.

6.3 Ilmoitus tarkastuksen tuloksista ja luomusertifikaatti

Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus. Tarkastuksen jälkeen todennat allekirjoituksellasi tarkastajan täyttämän tuotantotarkastuskertomuksen ja siihen käytetyn ajan, ja saat tarkastuskertomuksen käsittelyn jälkeen kertomuksesta kopion. Tarkastaja toimittaa allekirjoitetun tuotantotarkastuskertomuksen viranomaiselle. Tarkastuskertomus voidaan täyttää sähköisesti, jolloin myös allekirjoitus tapahtuu sähköisesti, ja saat tarkastuksesta yhteenvedon sähköpostiisi. Viranomainen ratkaisee kertomuksen perusteella, täyttääkö toiminta luomusäädösten vaatimukset.

Mikäli ELY-keskus tai Ruokavirasto havaitsee poikkeamia, saat luomusertifikaatin mukana erillisen ilmoituksen, johon on koottu huomautukset ja korjaavat toimenpiteet ja niihin liittyvät määräajat. Sinun tulee huomioida, että annettu luomusertifikaatti ei poista vastuutasi korjata toimintaasi ilmoituksen mukaisesti.

Hyväksytyn tuotantotarkastuksen jälkeen saat luomusertifikaatin, jolla voit osoittaa, että kuulut luomuvalvontaan ja toimintaasi on valvottu. Luomusertifikaattia eivät saa alihankkijat, joilla ei ole omia luomutuotteita. Luomusertifikaatti on voimassa siihen saakka, kunnes seuraava tuotantotarkastus hyväksytään, kuitenkin enintään seuraavan kalenterivuoden loppuun asti. Saat luomusertifikaatin joko postitse tai sähköpostitse.

6.4 Uusintatarkastukset ja virastolla jatketut tarkastukset

Uusintatarkastukseen voidaan päätyä, jos tarkastusta ei ole pystytty suorittamaan loppuun hyväksytysti. Tällaisia syitä ovat esim. sellaiset tarkastuksella esiin tulleet seikat, jotka ovat estäneet tarkastajaa varmentumasta tuotteiden luonnonmukaisuudesta, esimerkiksi jos tarkastaja ei ole päässyt tarkastamaan kaikkia tuotantotiloja. ELY-keskus tai Ruokavirasto voi tehdä maksullisia uusintatarkastuksia myös, mikäli tarkastuksella havaitaan sellaisia merkittäviä puutteita, etteivät luomuehdot täyty.

ELY-keskukset ja Ruokavirasto voivat tarvittaessa jatkaa sekä vuosi- että uusintatarkastusta toimistolla ja pyytää lisätietoa asioista, joita tarkastuksella olisi pitänyt voida tarkastaa. Toimistolla jatketusta tarkastuksesta peritään maksu.

6.5 Ylimääräiset tarkastukset

Ruokavirasto tai ELY-keskus tekee 10 prosentille toimijoista vuosittaisten tarkastusten lisäksi ylimääräisiä tarkastuskäyntejä valvontasuunnitelman mukaisesti. Osa näistä tehdään ilman etukäteistä ilmoitusta toimijalle. Tarkastukset perustuvat yleiseen arvioon luomusäädösten noudattamisesta. Arviossa otetaan huomioon mm. edellisten tarkastusten tuloksia. Ylimääräisistä tarkastuksista ei peritä maksua.

6.6 Harvennettu tarkastus

Jos toimintasi täyttää vaatimuksenmukaisuuden viimeiseltä kolmelta vuodelta, sekä riskinarvioinnin perusteella toimintasi luokitellaan vähäriskisiksi toimijoiksi, voidaan tarkastus tehdä joka toinen vuosi.

Tarkastukset voidaan harventaa jos

 • toimija ja toiminta on ollut luomuvalvonnassa vähintään 3 vuotta
 • toimijan toiminnassa ei ole todettu merkittäviä tai kriittisiä poikkeamia 3 edellisen vuoden aikana
 • toimijan toiminta on vähäriskistä
 • toimijan toiminnassa ei ole tapahtunut vähäriskisyyden arviointiin liittyviä muutoksia.

Kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät voidaan tarkastusten väliä pidentää 24 kuukauteen. Vuosina, jolloin ei tarkasteta, tulee sinun täyttää kysely, jonka perusteella viranomainen arvioi, onko tarvetta fyysiselle tarkastukselle. Vastausten perusteella viranomainen joko myöntää luomusertifikaatin tai vaihtoehtoisesti päättää fyysisen tarkastuksen tekemisestä kuluvan vuoden aikana.

6.7 Näytteet

Ruokavirasto laatii valtakunnallisen suunnitelman näytteenottoa varten luomutuotannossa kiellettyjen aineiden ja tuotantomenettelyjen, kuten torjunta-aineiden, muuntogeenisten organismien ja lisäaineiden käytön valvomiseksi. Suunnitelmaan perustuvia näytteitä otetaan pääasiassa luomutarkastuksen yhteydessä, ja vain tarvittaessa erillisillä käynneillä. Näytteitä otetaan myös luomuviljan vastaanottopisteissä, joissa on automaattisia näytteenottolaitteistoja. Näytteitä ottavat Ruokaviraston valtuuttamat tarkastajat ja ELY-keskusten henkilökunta.

6.8 Toimijan palaute ja erimielisyys

Mikäli sinulla on huomautettavaa tarkastuksen kulusta tai tarkastuskertomuksesta, voit jättää oman selvityksesi erillisellä lomakkeella palautelomake 5 tai antaa palautetta sähköpostitse omaan ELY-keskukseen tai Ruokavirastoon. Kirjaa selvitykselle oma näkemyksesi tuotantotarkastuksen kulusta tai sillä havaituista asioista tai tarkastajan johtopäätöksistä. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet eri mieltä tarkastajan kanssa.

Anna selvityksesi joko tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimita se valvovalle viranomaiselle mielellään viikon kuluessa tarkastuksesta, jotta selvityksesi ehditään käsitellä tarkastuskertomuksen käsittelyn yhteydessä. Voit käyttää Ruokaviraston internetsivuilla olevaa palautelomaketta www.Ruokavirasto.fi tai voit antaa vapaamuotoisen selvityksen esimerkiksi sähköpostilla.

6.9 Tarkastuskertomuksen käsittely

Tarkastajan laatima tarkastuskertomus käsitellään ELY-keskuksessa tai Ruokavirastossa. Käsittelyn yhteydessä viranomainen voi pyytää lisätietoa toiminnasta. Kertomuksen perusteella viranomainen ratkaisee täyttyvätkö vähimmäisvaatimukset. Jos toiminta on ollut sääntöjen mukainen myöntää se toimijalle sertifikaatin. Viranomaiset pyrkivät käsittelemään kertomukset viivytyksettä, mutta käytännössä käsittelyajat vaihtelevat mm vuodenajan mukaan kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.

7 Toimenpiteet poikkeaman johdosta

7.1. Poikkeama

Sääntöjenvastaisuudella tai poikkeamalla tarkoitetaan mitä tahansa luomutoiminnassa tehtyä ei sallittua toimenpidettä tai vaatimusten täyttämättä jättämistä. Poikkeama voi esimerkiksi olla ei sallitun aineen, tuotantopanoksen tai ainesosan käyttö, puute tuotanto-olosuhteissa, esimerkiksi ulkoilussa tai rakennuksessa tai kirjaamisvaatimusten laiminlyönti. Poikkeama perustuu tyypillisesti tarkastuksella tehtyyn havaintoon, josta viranomainen tarkastuskertomusta käsitellessään toteaa, että kyseessä on poikkeama ja, että toimijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin poikkeaman korjaamiseksi. ELY-keskus tai Ruokavirasto ilmoittaa toimijalle ratkaisunsa, eli toimenpiteen joko ilmoituksella tai hallintopäätöksellä.

Poikkeamat luokitellaan vähäiseksi, merkittäväksi tai kriittiseksi. Vaikka luokituksella ja toimenpiteen välillä ei ole suoraa yhteyttä, vaikuttaa poikkeaman merkittävyys toimenpiteeseen, toimenpiteiden kiireellisyyteen ja mahdolliseen määräykseen tai kieltoon. Muuten vähäiseksi katsottava poikkeama voidaan toiston jälkeen luokitella merkittäväksi.

7.2 Toimenpiteet

Toimenpiteet ovat tapauskohtaisesti:

7.2.1 Muistutus

Tuotantoehdoista muistuttaminen, johon toimija itse reagoi ja korjaa tilanteen. Havainto on kirjattu tarkastuspöytäkirjaan tai viranomainen ilmoittaa siitä kirjeellä toimijalle. Toimijan odotetaan reagoivan havaintoon, eikä poikkeama saa toistua. Seuraavalla tarkastuksella voidaan varmistaa toimijan tekemät korjaukset toimintaansa. Kyse on neuvonnasta, jonka tarkoituksena on opastaa toimijaa toimimaan oikein.

7.2.2 Huomautus

Huomautus on kirjallinen korjauskehotus, jossa korostetaan mitä toiminnassa on korjattava. Toimijan velvollisuus on jatkuvasti noudattaa vaatimuksia, joten hänen täytyy korjata toimintansa mahdollisuuksien mukaan heti. Käytännössä korjaava toimenpide useimmiten varmistetaan vasta seuraavalla tarkastuksella, jolloin se myös kirjataan tarkastuskertomukseen. Seuraava tarkastus voi olla myös ylimääräinen ennalta ilmoittamaton tarkastus. Huomautus annetaan toimijalle ilmoituksena.

7.2.3 Kehotus

Kehotus on kirjallinen korjauskehotus, jossa valvontaviranomainen pyytää toimijalta kirjallisen toimintasuunnitelman, miten poikkeama korjataan. Toimintasuunnitelma tai todiste jo tehdyistä toimenpiteistä pyydetään toimittamaan määräajassa, yleensä muutamassa viikossa. Kehotus voi myös koskea toimijan toteutettavia luomuasetuksen artiklan 28 tarkoittamia varotoimenpiteitä. Toimijan tekemiä korjaavia toimenpiteitä voidaan tarkastaa seuraavan tarkastuksen yhteydessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Kehotus annetaan toimijalle ilmoituksena.

Kehotuksessa asetetun määräajan noudattamatta jättäminen, tai jos toimija ei toimita pyydettyä toimintasuunnitelmaa tai ei noudata omaa toimintasuunnitelmaansa on se merkittävä poikkeama. Merkittävän poikkeaman toteaminen puolestaan käynnistää kuulemisen markkinointikiellon antamiseksi ja/tai sertifikaatin soveltamisalan rajoittamiseksi.

7.3. Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset

7.3.1 Kiireellinen kielto markkinoida erää luonnonmukaisesti tuotettuna eli seisautus

Seisautus on kiireellinen toimenpide koskien tuotetta tai koko tuotantoa sisältäen vaatimuksen siitä, että tuotetta ei saa markkinoida selvityksen aikana luonnonmukaisena, siirtymävaiheen tuotteena eikä käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Seisautus/tilapäinen kielto on tyypillisesti kiireellisenä annettava ja heti noudatettava, jotta tuote saadaan pysäytettyä sekä tilanne kartoitettua. Kielto voidaan antaa, vaikka toimijaa ei ole kuultu. Toimenpide on käytännössä tilapäisesti annettu kielto, mutta samalla voidaan aloittaa kuuleminen mahdollista, varsinaista markkinointikieltoa varten. Kielto pitää selvityksen jälkeen joko purkaa tai asia ratkaista lopullisesti. Kyseessä on hallintopäätös, johon toimija voi hakea muutosta.

7.3.2 Eräkohtainen markkinointikielto

Eräkohtaisessa markkinointikiellossa päätetään, että koko kyseisen erän tai tuotantosarjan (asianomaiset kasvit tai eläimet) merkinnöissä ja mainonnassa ei saa missään viitata luonnonmukaiseen tuotantoon.

Poikkeaman aiheuttama vahinko voidaan rajata, joten myös kielto rajataan koskemaan vain tiettyä erää, eläintä tai lohkoa. Kun kielto koskee eläintä tai eläinryhmää, seuraa siitä eläimelle aina siirtymäaika. Kielto voi myös koskea esimerkiksi tietyn lehmän lypsämää maitoa siirtymäkauden ajaksi.

Viranomainen varmentaa uusintatarkastuksella tai muulla tavalla, että kieltoa on noudatettu. Kyseessä on hallintopäätös, jota on edeltänyt kuuleminen ja johon toimija voi hakea muutosta.

7.3.3.Määräaikainen tuotantoa tai toimintaa koskeva kielto

Tuotantoa tai toimintaa koskevassa markkinointikiellossa annetaan kielto pitää tietty aika kaupan tuotteita, joissa viitataan luonnonmukaiseen tuotantoon. Poikkeaman aiheuttamaa vahinkoa ei voida rajoittaa erään, joten myöskään kieltoa ei voida rajata erään. Kielto koskee silloin määräajan kaikkea mikä on kasvamassa, tuotannossa ja varastossa, esimerkiksi pellolla kasvavia kasvustoja tai valmistusprosessissa olevia tuotteita sekä mahdollisesti myös varastossa olevia raaka-aineita.

Viranomainen varmentaa uusintatarkastuksella tai muulla tavalla, että kieltoa on noudatettu. Kyseessä on hallintopäätös, jota on edeltänyt kuuleminen ja johon toimija voi hakea muutosta.

7.3.4. Luomusertifikaatin soveltamisalan rajoittaminen tai sertifikaatin voimassaolon keskeyttäminen

Luomusertifikaatin muuttaminen tarkoittaa, että sertifikaatin soveltamisalaa rajoitetaan, sertifikaatin voimassaoloa keskeytetään tai sertifikaatti perutaan. Tämä on yleensä seuraus markkinointikielloista, ja päätetään markkinointikiellon yhteydessä, joko samalla päätöksellä tai erikseen tehtävällä päätöksellä.

Sertifikaatin soveltamisalan rajoittaminen tarkoittaa, että sertifikaatilta poistetaan toiminta tai tuoteryhmä, mutta toimijalla on edelleen osa toiminnastaan luomusertifioinnin piirissä. Kun sertifikaatin voimassaoloa keskeytetään voi toimija edelleen olla ilmoittautuneena valvontaan, jolloin hänen tulee noudattaa luomuehtoja ja hänen toimintaansa tarkastetaan, mutta hän ei voi markkinoida tuotteita luonnonmukaisesti tuotettuna.

7.3.5 Toiminnan lopettaminen ja luomusertifikaatin peruuttaminen

Valvontaviranomainen voi keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain valvontajärjestelmään liitetyn toiminnan, jos toiminta on oleellisesti luomusäädösten vastaista eikä toimija ole noudattanut viranomaisen antamaa määräystä tai kieltoa. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen edellyttää
lisäksi, että toiminta on jatkuvaa tai toistuvaa. Toiminta on määrättävä keskeytettäväksi, vaikka epäkohta on mahdollista poistaa.

Päätös toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta johtaa myös siihen, että toimijan luomusertifikaatti perutaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että toimijaa on erotettu valvonnasta ja hän voi liittyä luomuvalvontaan uudelleen vasta mahdollisen määräajan jälkeen tai kun valvontaviranomainen toteaa, että keskeyttämisen perusteena olevat epäkohdat on korjattu.

Kyseessä on hallintopäätös, jota on edeltänyt kuuleminen ja johon toimija voi hakea muutosta.

7.3.6. Muut hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset

Muut luomuvalvonnassa harkittavat pakkokeinot ovat seuraamusmaksu, uhkasakon asettaminen, internetsivun sulkeminen ja sakko. Nämä ovat harvemmin käytettyjä, ja vaatii toimivaltaisen viranomaisen harkintaa, eikä niiden soveltamista ole tarkoituksenmukaista tarkemmin kuvata tässä ohjeessa.

8 Asiavirheen korjaaminen, oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Valvontaviranomaisen antamaan ratkaisuun saa vaatia korjausta, oikaisua tai muutosta riippuen siitä, mistä ratkaisusta on kyse ja millaista muutosta/korjausta ratkaisuun haetaan. Alla kuvataan eri menettelyt lyhyesti. Päätökseen liitetään myös tarkemmat oikaisu- tai muutoksenhakuohjeet.

8.1 Asiavirheen korjaaminen

Viranomaisen ratkaisussa (esimerkiksi sertifikaatissa) voi olla asiavirheitä. Selkeät asiavirheet kuten kirjoitus- ja laskuvirheet tai niihin rinnastettavat ilmeisen selvät virheet korjataan toimijan tai viranomaisen aloitteesta. Pyyntö korjata virhe esitetään ratkaisun antaneelle viranomaiselle.

8.2.Oikaisuvaatimus

Luomutoimijoilla on oikeus vaatia oikaisua häntä koskevaan päätökseen. Päätöksiä, joihin voi vaatia oikaisua ovat mm. päätös valvontajärjestelmään liittämisestä, poikkeuslupapäätökset sekä viranomaisen määräykset ja kiellot. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Oikaisuvaatimus on esitettävä kirjallisesti 30 päivän sisällä päätöksen tiedoksi saamisesta sille viranomaiselle, joka antoi päätöksen. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös tai päätöksen kohdat, johon vaaditaan oikaisua ja perustelut oikaisulle. Päätöksen yhteydessä annetaan tarkemmat oikaisuvaatimusohjeet.

8.3. Valitus

Viranomaisen päätökseen toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta (luomulain 37§) valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Myös luomuvalvonnan seuraamusmaksusta valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Lisäksi on mahdollisuus valittaa oikaisuvaatimuksesta annetusta päätöksestä eteenpäin hallinto-oikeuteen. Kyseisten ratkaisujen yhteydessä annetaan tarkemmat ohjeet muutoksenhausta.

8.4. Oikaisu laskuun

Luomuvalvonnan laskuihin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella Ruokavirastolle, koska Ruokavirasto vastaa laskutuksesta sekä ELY-keskusten että Ruokaviraston suorittaman valvonnan osalta. Jos maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua kirjallisesti valtion maksuperustelain mukaisesti Ruokavirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Kirjallinen oikaisuvaatimusohje on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilla.