Tuki hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille

Tälle sivulle kootaan tietoja hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille tarkoitetusta tuesta uudella tukikaudella (CAP 2023-2027). Uusi tukikausi alkaa vuoden 2023 alusta. Tukea koskevia tietoja lisätään sitä mukaan, kun tiedot ja säännöt varmistuvat. Tämän tietosivun tilalla julkaistaan kattava tuen hakuopas heti, kun kaikki tarvittava tieto on käytettävissämme.

Tuki hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille sisältyy uudella tukikaudella Suomen kansalliseen strategiasuunnitelmaan. Suomen laatima strategiasuunnitelma on tällä hetkellä komission arvioitavana. Tällä tietosivulla kerrotut tiedot perustuvat pääosin jo vahvistettuun EU-lainsäädäntöön. Suomessa kansallisesti ratkaistavat asiat varmistuvat vuoden 2022 aikana.

1. Toimintaohjelman toteuttaminen

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaationa voitte kehittää toimintaanne toteuttamalla toimintaohjelmaa ja hakea toimintaohjelman toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin tukea. Toimintaohjelman on kestettävä vähintään kolme vuotta ja enintään seitsemän vuotta. Toimintaohjelmalla tulee olla määriteltyjä tavoitteita. Toimintaohjelman tulee sisältää ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä sekä tuotantomenetelmien tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden osuus toimintaohjelman kokonaismenoista tulee olla vähintään 15 prosenttia. Toimintaohjelman tulee sisältää vähintään kolme erillistä ympäristö- ja ilmastotoimenpidettä. Toimintaohjelmaan sisältyvän ympäristötoimenpiteen voi korvata maatalouden ympäristösitoumuksella, jos vähintään 80 prosenttia tuottajaorganisaation jäsenistä on tehnyt tietyn maatalouden ympäristösitoumuksen tai luonnonmukaista maataloutta koskevan sitoumuksen. Yhdellä ympäristösitoumuksella voi korvata yhden ympäristötoimenpiteen vaaditusta kolmesta. Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden osuus toimintaohjelman kokonaismenoista tulee silti olla vähintään 15 prosenttia. 

Vähintään kaksi prosenttia toimintaohjelman menoista on kohdistuttava kestävien tuotantomenetelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, mukaan lukien tuhoojankestävyys, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä taloudellista kilpailukykyä sekä markkinoiden kehitystä tukeviin innovatiivisiin käytäntöihin ja tuotantotekniikoihin.

(Säädösperusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 Art. 50)

Toimenpidetyypit toimintaohjelmassa

Toimintaohjelmassa on mahdollista toteuttaa seuraavanlaisia toimenpidetyyppejä:

1) Investoinnit aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen, tutkimus ja koetuotanto sekä innovatiiviset tuotantomenetelmät seuraavilla aloilla:

a) Maaperän suojelu, mukaan luettuna maaperän hiilensitomiskyvyn ja maaperän laadun parantaminen sekä haitallisten aineiden vähentäminen

b) Vesivarojen käytön ja asianmukaisen hoidon parantaminen, mukaan lukien veden säästö, vesien suojelu ja ojitus

c) Epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneiden lajikkeiden sekä kyseisiin olosuhteisiin sopeutettujen hoitokäytäntöjen kehittämisen ja käytön edistäminen

d) Energian säästämisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen

e) Ekologinen pakkaaminen (ainoastaan tutkimuksen ja koetuotannon alalla)

f) Bioturvallisuus

g) Päästöjen ja jätteen vähentäminen, sivutuotteiden käytön parantaminen, mukaan lukien niiden uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen, ja jätehuollon parantaminen

h) Tuhoojankestävyyden parantaminen ja torjunta-aineiden käytön riskien ja vaikutusten vähentäminen, mukaan lukien integroidun torjunnan tekniikoiden täytäntöönpano

i) Tuotteiden laadun parantaminen

2) Neuvontapalvelut ja tekninen apu, jotka koskevat erityisesti kestäviä tuhoojien ja tautien torjuntamenetelmiä, kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä, työehtoja, työnantajan velvoitteita ja työterveyttä ja -turvallisuutta

3) Koulutus, mukaan lukien valmennus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä tuhoojien ja tautien torjuntamenetelmiä, kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien ja käteistavarapörssien sekä futuurimarkkinoiden käyttöä

4) Luonnonmukainen tai integroitu tuotanto

5) Toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta

6) Menekinedistäminen, tiedotus ja kaupan pitäminen, mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja terveellisen ruokavalion merkityksestä sekä monipuolistaa ja vakiinnuttaa markkinoita

Menekinedistämistoimiin ja laatumerkkien edistämistoimiin liittyvään menekinedistämisaineistoon on lisättävä Euroopan unionin tunnus ja maininta: ”Euroopan unionin rahoittama”.

7) Unionin ja kansallisten laatujärjestelmien täytäntöönpano;

8) Jäljitettävyys- ja sertifiointijärjestelmien täytäntöönpano, erityisesti loppukuluttajille myytyjen tuotteiden laadun seuranta

9) Toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

10) Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa, yhteinen varastointi mukaan lukien

11) Sato- ja tuotantovakuutus, jolla autetaan suojaamaan tuottajien tuloja silloin kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuhoojavahingot aiheuttavat menetyksiä, varmistaen samalla, että tuensaajat toteuttavat tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet

(Säädösperusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 Art. 47,
komission delegoitu asetus (EU) 2022/126 Art. 14)

2. Tukikelpoisia toimenpiteitä ja kustannuksia

Tukikelpoisia toimenpiteitä ja menolajeja voivat toimintaohjelmassa olla:

1. Erityiskustannukset, jotka johtuvat seuraavista:

— toimenpiteet laadun parantamiseksi

— luonnonmukainen kasvinsuojeluaineisto (kuten feromonit ja saalistajat) riippumatta siitä, käytetäänkö sitä luonnonmukaisessa, integroidussa vai tavanomaisessa tuotannossa

— maatalouden ympäristö- ja ilmastotukitoimet

— luonnonmukainen, integroitu tai kokeellinen tuotanto, mukaan lukien luonnonmukaisiin siemeniin ja taimiin liittyvät erityiskustannukset

— kasvien terveyttä koskevien sääntöjen ja jäämien enimmäistasojen noudattamisen varmistaminen

Erityiskustannuksilla tarkoitetaan lisäkustannuksia, jotka lasketaan perinteisten kustannusten ja tosiasiallisesti aiheutuneiden tuotantokustannusten välisenä erotuksena, ja tulonmenetyksiä, jotka aiheutuvat jostakin toimesta, lukuun ottamatta lisätuloja ja kustannussäästöjä.

2. Toimintaohjelmien tai asiaankuuluvien tukitoimien täytäntöönpanoon liittyvät hallinto- ja henkilöstökustannukset, mukaan lukien raportit, tutkimukset, kirjanpitoon ja tilienhoitoon liittyvät kustannukset sekä palkkoihin liittyvät pakolliset maksut, jos niistä vastaa suoraan tuensaaja, sen tytäryritys tai tytäryhtiöketjun yksikkö tai, jäsenvaltion suostumuksella, tuottajaorganisaation jäsenenä oleva osuuskunta.

Henkilökustannuksiin kuuluvat muun muassa tuensaajan palkkaaman henkilöstön kustannukset sekä pysyvän henkilöstön toimenpiteen toteuttamiseen käyttämien työtuntien osuutta vastaavat kustannukset. Henkilöstökustannusten perusteeksi tulee toimittaa asiakirjatodisteet, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot tietyn toimenpiteen osalta tosiasiallisesti toteutetusta työstä, ja että vastaavien henkilökustannusten arvo voidaan arvioida ja varmentaa riippumattomalla tavalla. Tiettyyn tukitoimeen liittyvien henkilökustannusten arvo ei saa ylittää samantyyppisistä palveluista kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjä kustannuksia. Menekinedistämiseen, tiedotukseen ja kaupan pitämiseen liittyvät hallinto- ja henkilöstökustannukset eivät saa ylittää 50:tä prosenttia toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

3. Rakentamattoman maan hankinta, jos hankinta on tarpeen toimintaohjelmaan kuuluvan investoinnin suorittamiseksi, edellyttäen että se maksaa vähemmän kuin 10 prosenttia kyseisen toimenpiteen tukikelpoisista kokonaismenoista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan vahvistaa korkeampi määrä ympäristön suojelua koskeviin toimenpiteisiin.

4. Aineellisen omaisuuden hankinta tai leasing-vuokraus sen nettomarkkina-arvon rajoissa, mukaan lukien käytetty aineellinen omaisuus, jos sitä ei ole hankittu unionin tai kansallisella tuella hankintaan tai leasing-vuokrausta edeltäneiden viiden vuoden aikana.

5. Aineellisen omaisuuden vuokraus hankinnan vaihtoehtona taloudellisesti perustelluissa tapauksissa, jos jäsenvaltio hyväksyy vuokrauksen.

6. Investoinnit kuljetusajoneuvoihin, jos tuottajaorganisaatio perustelee jäsenvaltiolle asianmukaisesti, että asianomaista kuljetusajoneuvoa käytetään sisäiseen kuljetukseen tuottajaorganisaation tiloissa. Kylmäkuljetus- tai säätöilmakuljetuslaitteeseen liittyviin ajoneuvojen lisälaitteisiin tehtävät investoinnit.

7. Sijoitukset yritysten osakkuuksiin tai pääomaan, jos sijoituksella edistetään suoraan toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista.

(Säädösperusta: komission delegoitu asetus (EU) 2022/126 Art. 23 ja liite III)

3. Tukikelvottomat kustannukset

Tämä on luettelo toimenpiteistä ja kustannuksista, jotka eivät ole tukikelpoisia toimintaohjelmassa. Luetteloa on muokattu sen selventämiseksi:

1. Yleiset tuotantokustannukset ja erityisesti sienirihmastojen, siementen ja ei-monivuotisten kasvien (ei edes varmennettujen) kustannukset, kasvinsuojelutuotteet (mukaan lukien integroituun torjuntaan käytettävä materiaali), lannoitteet ja muut tuotantopanokset, keräys- ja kuljetuskustannukset (sisäiset ja ulkoiset), varastointikustannukset, pakkaamiskustannukset (mukaan lukien pakkausten käyttö ja käsittely), myös osana uusia prosesseja ja toimintakustannukset (erityisesti sähkö, polttoaine ja huolto).

2. Toimenpidettä varten otettujen lainojen takaisinmaksu.

3. Rakentamattoman maan hankinta siltä osin kuin se ylittää 10 prosenttia kyseisen toimenpiteen tukikelpoisista kokonaismenoista.

4. Investoinnit kuljetusvälineisiin, joita tuottajaorganisaatio käyttää kaupan pitämiseen tai jakeluun.

5. Vuokrattujen hyödykkeiden käyttökustannukset.

6. Leasing-sopimuksiin liittyvät menot (verot, korko, vakuutusmaksut jne.) ja käyttökustannukset.

7. Tässä luettelossa tukeen kelpaamattomiksi mainittuihin toimenpiteisiin tai menoihin liittyvät alihankinta- tai ulkoistamissopimukset.

8. Kansalliset tai alueelliset verot tai veronluonteiset maksut.

9. Lainojen korot, paitsi jos suoritus tapahtuu muuna kuin takaisinmaksettavana suorana tukena.

10. Sijoitukset yritysten osakkuuksiin tai pääomaan, jos sijoitus on taloudellinen sijoitus.

11. Muiden osapuolten kuin tuensaajan, tuottajaorganisaation tai sen jäsenen, tytäryhtiön tai tytäryhtiöketjun yksikön tai, jäsenvaltion suostumuksella, tuottajaorganisaation jäsenenä olevan osuuskunnan kustannukset.

12. Toimenpiteet, jotka toteutetaan muualla kuin tuottajaorganisaation tai niiden tuottajajäsenten, tytäryhtiön tai tytäryhtiöketjun yksikön tai, jäsenvaltion suostumuksella, tuottajaorganisaation jäsenenä olevan osuuskunnan tiloilla ja/tai toimitiloissa.

13. Investoinnit, jotka tuensaaja tai tuottajaorganisaatio on ulkoistanut unionin ulkopuolelle tai toteuttaa unionin ulkopuolella.

(Säädösperusta: komission delegoitu asetus (EU) 2022/126 liite II)