Tuontitariffikiintiöt -hakuopas

Julkaisupäivä: 29. kesäkuuta 2021

1. Yleistä tietoa tullietuusjärjestelmistä ja tuontitariffikiintiöihin hakemisesta

1.1. Tullietuusjärjestelmät

Maataloustuotteiden tuonnissa kolmansista maista sovelletaan eräissä tapauksissa tullietuusjärjestelmiä, jotka on useimmiten sidottu tiettyyn enimmäismäärään, ns. tariffikiintiöön. Tariffikiintiöillä saadaan helpotuksia tullimaksuista tuotaessa tuote EU:n alueelle. Kun kiintiömäärät täyttyvät, tavaroita voi edelleen tuoda kolmansista maista, mutta niistä on maksettava täydet tuontitullit ja -maksut.

Tariffikiintiöt voidaan jakaa monenvälisiin tai kahdenkeskisiin sopimuksiin ja yksipuolisiin järjestelyihin perustuviin kiintiöihin. Sopimuskiintiöt perustuvat Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin etuuskohtelusopimuksiin. Näitä ovat esimerkiksi Eurooppa-sopimuksiin, AKT-maiden sopimukseen ja Välimeren maiden sopimuksiin liittyvät kiintiöt. Tuontitariffikiintiöitä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joiden osoitetaan olevan kyseisen maan alkuperätuotteita. WTO (ent. GATT)-kiintiöt ovat myös sopimuksiin perustuvia kiintiöitä, jotka muodostavat oman ryhmänsä tariffikiintiöjärjestelmässä. Euroopan unionin yksipuoliset myönnytykset mahdollistavat osittaisen tai täydellisen tuontitullittomuuden sellaisille tuotteille, joita ei riittävästi tuoteta Euroopan unionin alueella

Kiintiöihin hakemisessa ja määrien jakamisessa tuojien kesken noudatetaan erilaisia menetelmiä. Maataloustuotteiden kiintiöt ovat joko hakemusmenettelyllä tai kiintiörekisterillä hallinnoitavia kiintiöitä. Suomessa maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hakemusmenettelyn hallinnoinnista vastaa Ruokaviraston Markkinaosasto. Ns. 'First Come First Served' -tariffikiintiöitä hallinnoi puolestaan kiintiörekisterin avulla Tullin Ulkomaankauppa ja verotusosasto. Ruokaviraston ja Tullin yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva tariffikiintiöistä, jota hallinnoidaan hakemusmenettelyllä eli AGRIM-tuontitodistusten avulla ja sen soveltamisesta Suomessa. Kaikki AGRIM-tuontitodistuksia koskevat ohjeet löytyvät Internetistä osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/agrim ja kaikki AGREX-vientitodistuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta www.ruokavirasto.fi/agrex.

1.2. Säädösperusta

Tämä opas perustuu lukuisiin tuotesektorikohtaisiin säädöksiin, jotka on mainittu tuotesektorikohtaisissa luvuissa. Opas täydentää maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuopasta, johon perehtyminen helpottaa tässä annettujen ohjeiden ymmärtämistä. Opas löytyy osoitteesta www.ruokavirasto.fi/agrim. Lisäksi tariffikiintiöitä säätelevät seuraavat säädökset:

Neuvoston, parlamentin ja komission asetukset ovat jäsenmaita sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä. Oppaan tiedot perustuvat edellä mainittuihin asetuksiin, mutta eivät ole oikeudellisesti sitovia. Yhteisön lainsäädäntöön tehdään jatkuvasti muutoksia, jotka ovat heti sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa, myös Suomessa. Asetusten määräykset ovat aina ensisijaisia ja asettuvat tämän ohjeistuksen edelle. Tähän julkaisuun tehdyistä päivityksistä huolimatta tiedot eivät ehkä aina ole ajan tasalla. Nopeimmin ajantasaiset tiedot muutoksista saa Euroopan unionin virallisesta lehdestä (EUVL). Samasta osoitteesta löytyy myös yhteisön voimassaoleva lainsäädäntö.

1.3. AGRIM-tuontitodistuksen tarve

AGRIM-tuontitodistus oikeuttaa ja velvoittaa tuomaan tiettyyn CN -nimikkeeseen kuuluvaa tuotetta tietystä maasta tai maaryhmästä todistuksen voimassaoloaikana.

Tämän oppaan luvuissa on esitetty ne nimikkeet ja tavarankuvaukset sekä tuontikiintiönumerot, joiden hallinnointiin liittyy AGRIM-kiintiötuontitodistus. Joissain kiintiöissä on useita mahdollisia CN-nimikkeitä. Tarkista niiden osalta tarkemmat tavarankuvaukset TARIC-haulla.

AGRIM-tuontitodistusta ei vaadita etuuskohteluun oikeuttamattoman tuonnin yhteydessä (poislukien riisin CN-koodit 1006 30, 1006 20 ja 1006 40).

1.4. Ennen kuin haet AGRIM-kiintiötuontitodistusta Ruokavirastosta

 • Hakijan on oltava ALV-rekisteröitynyt Suomeen
 • Hakijalla on oltava voimassaoleva EORI-numero. Katso Tullin www-sivut EORI-rekisteröitymisestä.
 • Hakijan on rekisteröidyttävä Ruokaviraston markkinaosaston asiakkaaksi ja haettava käyttöoikeuksia sähköiseen tuonti- ja vientitodistusten hakupalveluun. Ohjeet löydät Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuoppaasta.
 • Hakijan on täytettävä ko. tariffikiintiötä koskevat ehdot ja erityisedellytykset ja toimitettava mahdolliset todisteet käydystä kaupasta ja/tai viitemäärästä sekä mahdolliset todistushakemukseen liitettävät kolmannen maan myöntämät alkuperäiset asiakirjat.
 • Tietyissä ylikysytyissä siipikarjanlihan ja valkosipulin ns. LORI-tuontikiintiöissä on pakollinen LORI-rekisteröityminen komission rekisteriin ja/tai viitemäärävaatimus.
 • Hakijan on asetettava mahdollinen euromääräinen vakuus. Tiedot tarvittavasta vakuuden määrästä löydät oppaasta kiintiökohtaisesti. Ohjeet vakuuden asettamiseksi löydät tästä Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuoppaasta.
 • Hakijan on tarkistettava komission www-sivuilta, onko kiintiössä haettavissa olevaa määrää tietyllä kiintiön osakaudella. Valitse sivustolla Allocation coefficients for import tariff rate quotas (tuontikiintiöt). Etsi selaimen Etsi-toiminnolla kiintiönumerolla oikea kiintiö ja kuluva kiintiövuosi. Kentässä Käytettävissä ennen jakoa (kg) on mainittu määrä, joka on haettavissa tietyllä osakaudella. Jos osakauden tai kuukausihakemusten kiintiömäärä on käytetty loppuun, komissio keskeyttää uusien hakemusten vastaanottamisen tariffikiintiökauden tai osakauden loppuun asti. Tarkista kiintiönumerokohtaisesti, onko todistushakemuksella haettavalla määrällä vähimmäismäärä- tai enimmäismäärärajoituksia.
 • AGRIM-kiintiötuontitodistuksia haetaan sähköisesti tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelun kautta

1.5. Todiste käydystä kaupasta

Jotta tuontitodistushakemuksia tuontitariffikiintiöihin tehtäisiin keinottelumielessä mahdollisimman vähän, yhtenä erityisedellytyksistä tietyissä tuontitariffikiintiöissä on aiempi kokemus ja kyseisen toimijan osallistuminen kolmansien maiden kanssa käytyyn kauppaan. Sen vuoksi toimijoilta edellytetään näissä kiintiöissä todisteita vähimmäiskokemuksesta kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa. Hakijan on toimitettava todiste käydystä kaupasta ensimmäisen tuontitodistushakemuksen kanssa Ruokavirastoon. Toimijoiden on toimitettava todiste käydystä kaupasta jollain seuraavista tavoista:

 • tullitiedot, joista ilmenee vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa ja joissa jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti viitataan toimijaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuna ilmoittajana tai tuojana.
 • tullitiedot, joista ilmenee luovutus vientiin unionista ja joissa asianomaisen jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti viitataan toimijaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuna ilmoittajana tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 19 alakohdassa tarkoitettuna viejänä.
 • tulliviranomaisten asianmukaisesti vahvistama käytetty tuonti-/vientitodistus, jossa viitataan toimijaan todistuksenhaltijana tai siirronsaajana.

Todistetta käydystä kaupasta ei vaadita kiintiöissä, joihin sovelletaan viitemäärää koskevaa vaatimusta, paitsi jos viitemäärävaatimuksen soveltaminen on keskeytetty.

1.6. ISAMM LORI-rekisteröitymisvaatimus

Läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat havaita tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen ja erityisesti kelpoisuusvaatimusten rikkomiset tietyissä ylikysytyissä tariffikiintiöissä todistusten haltijoiden nimet, EORI-numerot ja osoitteet julkaistaan komission virallisella verkkosivulla. Näitä ylikysyttyjä kiintiöitä koskee ISAMM LORI-rekisteröitymisvaatimus. ISAMM LORI- rekisteröityminen on pakollinen kaikille niille yrityksille, jotka hakevat tariffikiintiökaudesta 1.1.2021 alkaen siipikarjanliha-alan osalta kiintiönumeroihin 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215,09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422 ja valkosipulin osalta Kiinan alkuperää olevaan kiintiönumeroon 09.4285. LORI-rekisteröintihakemus on jätettävä vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jonka aikana toimija aikoo jättää todistushakemuksen. ISAMM LORI-rekisteröitymiseen liittyy aina myös viitemäärävaatimus ja riippumattomuusilmoituksen esittäminen. Ohjeet LORI-rekisteröitymiseen löydät täältä: www.ruokavirasto.fi/agrim sivun oikeasta reunasta Lisätietoa -otsikon alta kohdasta LORI-rekisteröityminen.

1.7. Viitemäärävaatimus

On tuontitariffikiintiöitä, joihin ei liity ISAMM LORI-rekisteröitymisvaatimusta, mutta jotka ovat herkkiä kiintiöitä, koska ne ovat ylikysyttyjä tai koskevat jotain tuotetta tai alkuperämaata, joka on erityisen tärkeä unionin markkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta tai sen vuoksi, että niiden hallintoa koskevia sääntöjä on aiemmin kierretty tai sovellettu virheellisesti. Tällaisten tuontitariffikiintiöiden asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi on vahvistettava viitemäärän muodossa enimmäismäärät, joita voidaan hakea. Viitemäärä on toimijakohtainen ja sille on asetettu enimmäismäärä (15 %), jotta voidaan varmistaa uusien tuojien sekä pienten ja keskisuurien toimijoiden pääsy markkinoille. Hakijan on toimitettava viitemäärää koskevat todisteet ensimmäisen tuontitodistushakemuksen yhteydessä Ruokavirastoon.

Kiintiöissä, joita koskee viitemäärävaatimus, sovelletaan komission asetuksilla (EU) 2020/760 ja 2020/761 kumottuja asetuksia viitemäärän vahvistamiseen kahden ensimmäisen tariffikiintiökauden aikana komission asetusten (EU) 2020/760 ja 2020/761 voimaantulon jälkeen. Komissio on tarkentanut, että kumottuja asetuksia sovelletaan ainoastaan kyseisissä kiintiöissä viitemäärän todistamiseen liittyviin asiakirjoihin, ei viitemäärän laskemistapaan. Kahden ensimmäisen tariffikiintiökauden aikana viitemäärävaatimuksen täyttymisen voi todistaa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan, tai tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymällä vientiä koskevalla tulliasiakirjalla.

Komissio voi keskeyttää viitemäärävaatimuksen soveltamisen, jos tariffikiintiössä haetut määrät koko EU:n tasolla ovat viimeistään tariffikiintiökauden yhdeksännen kuukauden (Huom! ei tarkoita aina kalenterikuukausia) lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa viitemäärää koskevasta keskeytyksestä täytäntöönpanosäädöksellä. Viitemäärän keskeytys ei voi jatkua itse tariffikiintiökautta pidempään.

1.8. Kiintiötuontitodistuksen myöntö ja kiintiötuontitodistuksen palauttaminen Ruokavirastoon

Niiden kiintiöiden osalta, joissa on tietyt asetuksissa määritellyt hakuajat, Ruokavirasto raportoi Suomessa haetut määrät hakemusten viimeisen jättöpäivän jälkeen komissiolle. Asetuksissa säädetyn ajan sisällä komissio päättää, miltä osin kaikissa jäsenmaissa jätetyt hakemukset hyväksytään. Jos haetut määrät ylittävät tietyssä kiintiössä käytettävissä olevan määrän, komissio ilmoittaa kaikkiin kyseiseen kiintiöön jätettyihin hakemuksiin sovellettavan jakokertoimen. Jos kiintiöön jätettyjen hakemusten yhteenlaskettu määrä on yhtä suuri tai pienempi kuin kiintiön käytettävissä oleva määrä, hakijoille myönnetään todistus niille määrille, joita on haettu. Komission määrittämät jakokertoimet julkaistaan kiintiökohtaisesti samalla komission www-sivuilla, josta näkee haettavissa olevat määrät.  Ruokavirasto myöntää AGRIM-kiintiötuontitodistuksen jakokertoimen julkaisemisen jälkeen. Jos myönnetty määrä on pienempi kuin haettu määrä, Ruokavirasto vapauttaa vakuutta vastaavasti. Etuuskohtelua sovelletaan vain AGRIM-kiintiötuontitodistuksessa mainittuun kilomäärään asti. Niiden kiintiöiden osalta, joissa ei ole erityisiä hakuaikoja, AGRIM-kiintiötuontitodistukset myönnetään viivytyksettä, kun hakija esittää viejämaan viranomaisten myöntämät alkuperätodistukset yhdessä AGRIM-kiintiötuontitodistushakemuksen kanssa Ruokavirastolle. Joidenkin kiintiöiden myöntämismenettelyn edellytyksenä on myös se, että Ruokavirasto on saanut komissiosta alkuperätodistuksia koskevan viikoittaisen tiedonannon. Kiintiötuontitodistuksella mainittujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutus voi edellyttää AGRIM-tuontitodistuksen lisäksi myös alkuperätodistuksen tai aitoustodistuksen esittämistä Tullissa.

Käytetty AGRIM-kiintiötuontitodistus on palautettava Ruokavirastoon 60 kalenteripäivän kuluessa todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Tul­li­mer­kin­nöil­lä va­rus­te­tun tuon­ti­to­dis­tuk­sen pa­laut­ta­mis­ta Ruo­ka­vi­ras­toon 60 kalenteripäi­vän ku­lu­es­sa pi­de­tään to­dis­tee­na sii­tä, että tuon­ti­to­dis­tuk­seen liit­ty­vät vel­voit­teet on täy­tet­ty. Va­kuus va­pau­te­taan, jos tuon­ti­vel­voi­te on täy­tet­ty ja käy­tet­ty to­dis­tus on pa­lau­tet­tu mää­rä­a­jas­sa. Tuon­ti­to­dis­tus­vel­voite kat­so­taan ko­ko­naan täy­te­tyk­si, kun AGRIM-kiintiötuontito­dis­tuk­ses­sa mai­nit­tu koko­nais­mää­rä on tul­li­sel­vi­tet­ty asi­an­o­mai­ses­sa me­net­te­lys­sä todistuksen voimassaoloaikana ja tuot­teet on tosi­a­si­al­li­ses­ti luo­vu­tet­tu va­paa­seen liik­kee­seen. AGRIM-kiintiötuon­ti­to­dis­tuk­sel­la va­paa­seen liik­kee­seen luo­vu­tet­tu mää­rä saa poi­ke­ta enin­tään -5%:ia to­dis­tuk­sel­la myön­ne­tys­tä mää­räs­tä. Kun Ruokavirasto on käsitellyt palautuneen ja ainakin 95-prosenttisesti käytetyn tuontitodistuksen koko vakuus vapautetaan. Jos todistuksen käyttöaste on pienempi kuin 95 prosenttia, vakuutta vapautetaan tapahtuneen tuonnin kanssa samassa suhteessa. Sen osan vakuudesta, joka vastaa toteutumattoman tuonnin määrää, asiakas menettää. Myös myöhässä palautettu AGRIM-kiintiötuontitodistus voi aiheuttaa vakuuden pidätyksen, vaikka tuontivelvoite olisi täytetty.

Ruokaviraston myöntämä AGRIM-kiintiötuon­titodistus on pa­lau­tet­ta­va Tul­lin asi­an­mu­kai­ses­ti vah­vis­ta­mien mer­kin­tö­jen jäl­keen ta­kai­sin Ruo­ka­vi­ras­toon. Säh­köi­set to­dis­tuk­set pa­lau­te­taan säh­köi­sen to­dis­tus­ten haku­pal­ve­lun kaut­ta ja pa­pe­ri­to­dis­tuk­set pos­tit­se Ruo­ka­vi­ras­ton osoit­tee­seen. To­dis­tus on pa­lau­tet­ta­va myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos sitä ei ole saa­tu käy­tet­tyä sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na.

Kiintiötuontitodistusten voimassaoloajat vaihtelevat tuotesektorikohtaisesti ja ne käyvät ilmi tästä oppaasta ja komission asetuksista.

1.9. Huomio eläinlääkintäsäännöksiin ja kasvinterveyslainsäädäntöön

Tuontitodistuksia voidaan käyttää vain sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka täyttävät kaikki yhteisössä voimassaolevat eläinlääkintäsäännökset ja kasvinterveyslainsäädökset.

Lisätietoja eläinlääkintäsäädöksistä saa Ruokaviraston www-sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/  ja kasvinterveyslainsäädännöstä Ruokaviraston www-sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/ Asiantuntijoiden yhteystiedot eläinlääkintäsäädösten osalta ovat rajatarkastus(at)ruokavirasto.fi ja kasvinterveyslainsäädännön osalta kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi.

2. Vilja

2.1. Vilja-alan tariffikiintiövuosi

Vilja-alan tuontitariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvaksi kaudeksi.

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4123
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja (EU) 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä kiintiössä tai osakiintiössä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4124
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja (EU) 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset:  Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kolmannet maat (paitsi USA, Kanada ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4125
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja (EU) 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta ja 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakaudeksi myönnetty todistus on voimassa osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun, mutta enintään kiintiökauden loppuun saakka.
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

Maissi

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4131
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja (EU) 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien vilja-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan.  Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osakaudelle avattu kokonaismäärä.
 • CN-koodi/-t: 1005 10 90, 1005 90 00. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille. 
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta ja 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakaudeksi myönnetty todistus on voimassa osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun, mutta enintään kiintiökauden loppuun saakka.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4133
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle tariffikiintiökaudelle avattu kokonaismäärä.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

2.2. Ukrainan vilja-alan tuontitariffikiintiöt

Vehnä – Tarkista TARIC-haulla CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4306
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien vilja-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä.Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60).Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ohra – Tarkista TARIC-haulla CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4307
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien vilja-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25). Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Maissi  – Tarkista TARIC-haulla CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4308
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien vilja-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Todistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava kiintiön numero ja alla mainittu kiintiötulli, jota sovelletaan. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98).Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden loppuun asti
 • Kiintiötulli: 0 euroa

3. Riisi

3.1. Riisin tariffikiintiökausi

Riisin kokonaistuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1. tammikuuta 31. joulukuuta väliseksi ajaksi. Osa kiintiöistä jaetaan alakiintiökausiin, joihin on haku vain tiettynä ajankohtana vuodesta. Osa kiintiöistä on haettavissa viikoittain tai minä työpäivänä tahansa.

Basmatiriisi Intiasta ja Pakistanista

 • Alkuperä: Intia ja Pakistan
 • Tariffikiintiön numero: -
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 972/2006
 • Vakuus: 70 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Tuontitodistushakemuksessa  on  oltava 8  kohdassa  ilmoitus  alkuperämaasta  ja  rasti  maininnan  ”kyllä”  kohdalla;  20  kohdassa  jokin asetuksen liitteessä  I  luetelluista  maininnoista.2. Basmati-riisin tuontitodistushakemukseen on liitettävä  todistus  siitä,  että  hakija  on  luonnollinen  henkilö  tai  oikeushenkilö,  joka  on  harjoittanut  kaupallista  toimintaa  riisialalla  vähintään  12kk   ajan,   ja   on   rekisteröity   siinä   jäsenvaltiossa,   jossa  hakemus  jätetään; sekä asetuksen  liitteessä  II  mainitun  viejämaan  toimivaltaisen  viranomaisen  antama  tuotteen  aitoustodistus. Kun riisierä on saapunut maahan, siitä otetaan näyte lajikkeen DNA analyysia varten. Näyte lähetetään analysoitavaksi siihen maahan, josta tavara on tullut. DNA analyysiin perustuvan valvontajärjestelmän tarkoituksena on estää keinottelu eri riisilajikkeilla. Jos tuotu erä ei kuulu etuuskohteluun oikeuttaviin lajikkeisiin, tuontitodistuksen vakuus menetetään ja erästä kannetaan esikuoritun riisin yleinen tulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 20 17 ja CN-koodin 1006 20 98 seuraavat lajikkeet:
  • Basmati 217
  • Basmati 370
  • Basmati 386
  • Kernel (Basmati)
  • Pusa  Basmati
  • Ranbir Basmati
  • Super Basmati
  • Taraori Basmati  (HBC-19)
  • Type-3 (Dehradun)
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4127
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XIV mukainen Export certificate.
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4128
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XIV mukainen Export certificate.
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4129
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XIV mukainen Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Australia, Thaimaa, USA ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4130
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4138
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä osakaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu. Haettavissa ovat kiintiöiden nro 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130 käyttämättömät määrät, joita ei ole jaettu aiemmilla osakausilla.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Esikuorittu riisi

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4148
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta, ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 20. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 15 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4149
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XIV mukainen Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4150
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta, ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta.  Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4153
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Australia, Guyana, Thaimaa, USA ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4154
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4112
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4116
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Intia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4117
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Pakistan
 • Tariffikiintiön numero: 09.4118
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Intia, Pakistan, Thaimaa, USA ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4119
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. 
 • CN-koodi/-t: 1006 30.Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4166
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4168
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: Koko kiintiön määrä on haettavissa syyskuun osakaudella. Syyskuun osakaudella käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1.lokakuuta-31.joulukuuta. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulukuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi: 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.syyskuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

3.2. Vietnamin sosialistisesta tasavallasta peräisin olevat riisin tuontitariffikiintiöt

Esikuorittu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4729
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus 2020/761 ja 2020/760
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.syyskuuta, 1.lokakuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hiottu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4730
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus 2020/761 ja 2020/760
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on  harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.syyskuuta, 1.lokakuuta-30.syyskuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hiottu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4731
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus 2020/761 ja 2020/760
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten sekä aitoustodistus, jossa todetaan, että riisi on jotakin komission asetuksen liitteessä I mainittua tuoksuvan riisin lajiketta, on laadittava komission asetuksen liitteessä III olevan mallin mukaiselle lomakkeelle.
 • CN-koodi/-t: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79, 1006.20.11, 1006.20.13, 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.92, 1006.20.94, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98. Riisin on oltava jotakin tuoksuvan riisin lajiketta: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào). Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

4. Sokeri

4.1. Sokerin tariffikiintiökausi

Sokerin tariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä lokakuuta 30 päivään syyskuuta ulottuvaksi kaudeksi. Tariffikiintiökausi jaetaan yhden kuukauden pituisiin osakausiin. Osakausien määrät ovat seuraavat: 100 prosenttia ensimmäisenä osakautena ja 0 prosenttia jäljellä olevina osakausina. Komissio keskeyttää todistushakemusten vastaanottamisen markki­nointivuoden loppuun saakka niiden järjestysnumeroiden osalta, joiden käytettävissä olevat määrät on käytetty loppuun. Komissio kuitenkin peruu keskeytyksen ja ryhtyy ottamaan uusia hakemuksia vastaan, kun määriä saadaan taas käyttöön.

4.2. Todistushakemusten jättämiseen liittyvät velvoitteet

CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin, jonka järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 ja 09.4330, tuonti­todistushakemuksiin on liitettävä hakijan sitoumus puhdistaa asian­omaiset sokerimäärät ennen asianomaisen tuontitodistuksen voimassa­olon päättymistä seuraavan kolmannen kuukauden loppua.

4.3. CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4317
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava "puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri" ja asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4318
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava "puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri" ja asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Kuuba
 • Tariffikiintiön numero: 09.4319
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava "puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri" ja asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4320
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava "puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri" ja asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät

 • Alkuperä: Intia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4321
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1701. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4329
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 11 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 11 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

4.4. Balkanin maiden alkuperäsokeri

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Albania
 • Tariffikiintiön numero: 09.4324
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson B osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä asetuksen (EU) 2020/761 35 artiklan mukainen vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Bosnia ja Hertsegovina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4325
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson B osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä asetuksen (EU) 2020/761 35 artiklan mukainen vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Serbia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4326
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson B osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä asetuksen (EU) 2020/761 35 artiklan mukainen vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4327
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset:
 • Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I III osaan kuuluvien sokerialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV oleva XIV.3 jakson B osassa esitetty teksti. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä asetuksen (EU) 2020/761 35 artiklan mukainen vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Hakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden 1.-7. päivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.lokakuuta-30.syyskuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti, mutta kuitenkin enintään 30.syyskuuta saakka
 • Kiintiötulli: 0 euroa

5. Oliiviöljy

5.1. Oliiviöljyn tariffikiintiökausi

Oliiviöljyn tariffikiintiökausi avataan kunkin vuoden 1.tammikuuta 31.joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi.

Oliiviöljy

 • Alkuperä: Tuotettu kokonaan Tunisiassa ja kuljetettu sieltä suoraan unioniin
 • Tariffikiintiön numero: 09.4032
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg netto
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  VII osaan  kuuluvien  oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivialan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen 7 ja 8 kohtiin merkitään viejämaa ja alkuperämaa ja maininta ”kyllä” merkitään rastilla.  Todistushakemuksen 20 kohdassa on ilmoitettava tariffikiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti. Todistus on voimassa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä tariffikiintiökauden loppuun asti, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

6. Valkosipuli

6.1. Valkosipulin tariffikiintiökausi

Valkosipulin tariffikiintiökausi alkaa vuosittain 1. kesäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31. toukokuuta. Tariffikiintiökausi jaetaan osakausiin.

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4104
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Perinteisellä tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa saaneensa ja käyttäneensä CN-koodin 0703 20 00 tuoreen valkosipulin kiintiötuontitodistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet ja vapauttaneensa vapaaseen liikkeeseen kolmansista maista väh. 50 tonnia komission asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tai vieneensä väh. 50 tonnia valkosipulia kolmansiin maihin hakemusta edeltävällä tuontitariffikiintiökaudella. Viitemäärävaatimus: Viitemäärä on niiden CN-koodiin 0703 20 00 tuoreen valkosipulin määrien keskiarvo, jotka perinteinen tuoja on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen asianomaista tuontitariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen kalenterivuoden aikana. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä. Perinteisen tuojan tariffikiintiökaudella jättämien todistushakemusten tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuus kokonaisviitemäärästä vastaa tariffikiintiön osakaudella kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”, kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00 tuore tai jäähdytetty valkosipuli
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.kesäkuuta-31.toukokuuta (osakaudet 1.kesäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.marraskuuta, 1.joulukuuta-28./29.helmikuuta, 1.maaliskuuta-31.toukokuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4099
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet unioniin kolmansista maista väh. 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia kahdella edellisellä tariffikiintiökaudella tai kunakin hakemuksensa jättämistä edeltäneenä kahtena kalenterivuonna. Tai sitä, että toimija on vienyt kolmansiin maihin vähintään 50 tonnia valkosipulia kahdella edellisellä tariffikiintiökaudella tai kunakin hakemuksensa jättämistä edeltäneenä kahtena kalenterivuonna. Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan tulliasiakirjalla. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”, kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Uuden tuojan millä tahansa osakiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä saa olla enintään 10 prosenttia perinteisten ja uusien tuojien käytettävissä olevasta kokonaismäärästä kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00 tuore tai jäähdytetty valkosipuli
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.kesäkuuta-31.toukokuuta (osakaudet 1.kesäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.marraskuuta, 1.joulukuuta-28./29.helmikuuta, 1.maaliskuuta-31.toukokuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4285
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus: Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen niiden CN-koodiin 0703 20 00 tuoreen tai jäähdytetyn valkosipulin määrien keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisesssä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa ne tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama kuin tariffikiintiön.  Toimijan tariffikiintiökaudella jättämien todistushakemusten tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuus kokonaisviitemäärästä vastaa tariffikiintiön osakaudella kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetu   määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan.
 • Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00 tuore tai jäähdytetty valkosipuli
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.kesäkuuta-31.toukokuuta (osakaudet 1.kesäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.marraskuuta, 1.joulukuuta-28./29.helmikuuta, 1.maaliskuuta-31.toukokuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Muut kolmannet maat (paitsi Kiina, Argentiina ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4287
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: toimijan on todistettava vieneensä unionista tai luovuttaneensa unionissa vapaaseen liikkeeseen hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina komission asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Ei viitemäärävaatimusta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys: Iranin, Libanonin, Malesian, Taiwanin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, tai Vietnamin toimivaltaisten viranomaisten antama kyseisen valtion alkuperäselvitys asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaan ja suoran kuljetuksen todistava kuljetusasiakirja asetuksen (EU) 2020/761 39 artiklan mukaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00 tuore tai jäähdytetty valkosipuli
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.kesäkuuta-31.toukokuuta (osakaudet 1.kesäkuuta-31.elokuuta, 1.syyskuuta-30.marraskuuta, 1.joulukuuta-28./29.helmikuuta, 1.maaliskuuta-31.toukokuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

7. Säilötyt sienet

7.1. Agaricus-sukuisten säilöttyjen sienten tariffikiintiökausi

Agaricus-sukuisten säilöttyjen sienten kokonaistuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1.tammikuuta 31.joulukuuta kestäväksi kaudeksi.

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4286
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Komissio keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos tariffikiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden yhdeksännen kuukauden lopussa alkaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä olevat määrät. Jos komissio keskeyttää viitemäärän vaatimuksen, edellytetään todistetta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I X osaan kuuluvien hedelmä- ja vihanesjalostetuotteiden alalla tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta, jos hakemus on jätetty edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana, tariffikiintiökauden loppuun asti. Hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4284
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Komissio keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos tariffikiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden yhdeksännen kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä olevat määrät. Jos komissio keskeyttää viitemäärän vaatimuksen, edellytetään todistetta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I X osaan kuuluvien hedelmä- ja vihannesjalostetuotteiden alalla tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta, jos hakemus on jätetty edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana, tariffikiintiökauden loppuun asti. Hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

8. Naudanliha

8.1. Naudanlihan tariffikiintiökausi

Naudanlihan kiintiökausi eli -vuosi voi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. tai alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. seuraavana vuonna. Naudanliha-alalla tietty kiintiökausi voidaan jakaa 2, 4 tai 12 osakauteen. Kullakin osakaudella on jaossa etukäteen määrätty osa koko kiintiön määrästä. Jaettava määrä voi olla suurempikin, jos edeltäneiltä osakausilta on jäänyt jakamatonta osuutta, joka lisätään seuraavan osakauden määrään.

8.2. Naudanlihan tariffikiintiöiden hallinnointi

Naudanlihan tariffikiintiöitä hallinnoidaan AGRIM-tuontitodistuksilla. AGRIM-tuontitodistuksessa ilmoitetut määrät ylittävistä tuontimääristä kannetaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivänä yhteisessä tullitariffissa vahvistettu täysi tulli.

Korkealaatuinen tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: ”Ruhoja tai paloja alle 30 kuukauden ikäisistä naudoista; eläimiä on ruokittu vähintään sata päivää vähintään 20 naulan päivittäisellä kokonaisrehuannoksella tasapainotettua, energia-arvoltaan korkeaa, vähintään 70 prosenttia jyviä sisältävää ravintoa. United States Department of Agriculturen (USDA) vaatimusten mukaisesti luokkiin ”choice” tai ”prime” kuuluva liha vastaa edellä esitettyä määritelmää. Agence Canadienne d’inspection des aliments du Gouvernement du Canadan vaatimusten mukaisesti luokkiin ”Canada A”, ”Canada AA”, ”Canada AAA”, ”Canada Choice” ja ”Canada Prime” sekä ”A1”, ”A2”, ”A3” ja ”A4” kuuluva liha vastaa edellä esitettyä määritelmää.”

 • Alkuperä: USA ja Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4002
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lomakkeen kääntöpuolella on oltava viejämaasta peräisin olevaan lihaan sovellettava tavaran kuvaus. Todistuksen myöntävät viranomaiset on mainittu asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä VIII. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91.Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta (osakaudet 12 yhden kuukauden pituista osakautta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 43 artiklan 9.kohdan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 % Kanadasta peräisin olevien tuotteiden tulli on kuitenkin 0 euroa

Nautaeläinten, ei kuitenkaan biisonin, liha, tuore tai jäähdytetty

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4280
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 9,5 euroa / 100 kg (teuraspainoekvivalenttia)
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XV osaan kuuluvien naudanliha-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävänä 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran. 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Hakemuksen kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XVI mukaisesti. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2020/761 46 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 10 00 , Ex 0201 20 20, Ex 0201 20 30, Ex 0201 20 50, Ex 0201 20 90, Ex 0201 30 00, Ex 0206 10 95. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä osakautta edeltävän kahden kuukauden jakson ensimmäisten seitsemän päivän aikana. Jos määriä on edelleen käytettävissä tietyllä osakaudella ensimmäisen hakukauden jälkeen, kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat voivat tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti toimittaa uusia tuontitodistushakemuksia seuraavina kahtena hakukautena. Tällaisissa tapauksissa elintarvikealan toimijat, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004(45) 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia, voivat jättää hakemuksia esittämättä käytyä kauppaa koskevaa todistetta. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Tuontitodistukset ovat voimassa viisi kuukautta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklassa tarkoitetusta myöntämispäivästä tai sen osakauden alkamispäivästä, jota varten tuontitodistus myönnetään, sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta. Todistuksenhaltijat voivat palauttaa todistuksen alaiset käyttämättömät määrät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä ja viimeistään neljä kuukautta ennen tariffikiintiökauden loppua. Kukin todistuksenhaltija voi palauttaa enintään 30 prosenttia oman todistuksensa alaisesta määrästä. Jos osa todistuksen alaisesta määrästä palautetaan edellä mainitun mukaisesti, 60 prosenttia vastaavasta vakuudesta vapautetaan.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Nautaeläinten, ei kuitenkaan biisonin, liha, tuore tai jäähdytetty

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4281
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 9,5 euroa / 100 kg (teuraspainoekvivalenttia)
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XV osaan kuuluvien naudanliha-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävänä 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran. 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Hakemuksen kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi asetuksen (EU) 2020/761 liitteen XVI mukaisesti. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2020/761 46 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 0202 10 00, Ex 0202 20 10, Ex 0202 20 30, Ex 0202 20 50, Ex 0202 20 90, Ex 0202 30 10, Ex 0202 30 50, Ex 0202 30 90, Ex 0206 29 91, Ex 0210 20 10, Ex 0210 20 90, Ex 0210 99 51, Ex 0210 99 59. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat:  Tuontitodistushakemukset on jätettävä osakautta edeltävän kahden kuukauden jakson ensimmäisten seitsemän päivän aikana. Jos määriä on edelleen käytettävissä tietyllä osakaudella ensimmäisen hakukauden jälkeen, kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat voivat tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti toimittaa uusia tuontitodistushakemuksia seuraavina kahtena hakukautena. Tällaisissa tapauksissa elintarvikealan toimijat, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004(45) 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia, voivat jättää hakemuksia esittämättä käytyä kauppaa koskevaa todistetta. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Tuontitodistukset ovat voimassa viisi kuukautta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklassa tarkoitetusta myöntämispäivästä tai sen osakauden alkamispäivästä, jota varten tuontitodistus myönnetään, sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta. Todistuksenhaltijat voivat palauttaa todistuksen alaiset käyttämättömät määrät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä ja viimeistään neljä kuukautta ennen tariffikiintiökauden loppua. Kukin todistuksenhaltija voi palauttaa enintään 30 prosenttia oman todistuksensa alaisesta määrästä. Jos osa todistuksen alaisesta määrästä palautetaan edellä mainitun mukaisesti, 60 prosenttia vastaavasta vakuudesta vapautetaan.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Jäädytetty naudanliha ("GATT-kiintiö")

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4003
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  6 euroa / 100 kg luuttoman lihan vastinarvona ilmaistuna.
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on niiden tuotteiden määrä, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa sen 12 kuukauden jakson aikana, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: 25 tonnia 12 kuukauden jaksolta, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus voidaan jättää tariffikiintiössä. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Jäädytetyllä lihalla tarkoitetaan lihaa, joka on unionin tullialueelle tuotaessa jäätyneessä tilassa siten, että sen sisälämpötila on enintään -12 celsiusastetta. 100 kg luullista lihaa vastaa 77 kg:a luutonta lihaa.
 • CN-koodi/-t: 0202, 0206 29 91. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden tammikuusta voimassa olevista todistuksista. 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti. Todistus on voimassa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä tariffikiintiökauden loppuun asti, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4270
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on niiden tuotteiden määrä, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa sen 12 kuukauden jakson aikana, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15 prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: 25 tonnia 12 kuukauden jaksolta, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus voidaan jättää tariffikiintiössä. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti. Jäädytetyllä lihalla tarkoitetaan lihaa, joka on unionin tullialueelle tuotaessa jäätyneessä tilassa siten, että sen sisälämpötila on enintään -12 celsiusastetta.
 • CN-koodi/-t: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tariffikiintiökaudella tuontitodistushakemukset on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

8.3. Tuontitodistuksen hakeminen aitoustodistukseen perustuen

Tuontitodistuksen hakeminen argentiinalaista, australialaista, brasilialaista, paraguaylaista, uruguaylaista tai uusi-seelantilaista alkuperää olevalle naudanlihalle ja australialaista alkuperää olevalle puhvelinlihalle perustuu viejämaan myöntämiin aitoustodistuksiin. Tuontitodistuksia voi hakea em. tuotteille jatkuvasti. Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on viejämaan viranomaisten myöntämän ja asianmukaisesti vahvistetun aitoustodistuksen alkuperäiskappaleen esittäminen tuontitodistushakemuksen yhteydessä. Aitoustodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä ja joka tapauksessa enintään tariffikiintiökauden viimeiseen päivään saakka. Tuontitodistushakemus on tehtävä aitoustodistuksen voimassaoloaikana ja viimeistään kyseisen tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden viranomaisille. Ilmoitetut määrät ilmaistaan kilogrammoina tuotepainoa ja tapauksen mukaan luuttomaksi tuotepainoekvivalentiksi muunnettuina. Jäädytetyllä lihalla tarkoitetaan lihaa, jonka sisälämpötila sen saapuessa unionin tullialueelle on enintään -12 celsiusastetta.

Jäädytetty luuton puhvelinliha

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4001
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.
 • CN-koodi/-t: Ex 0202 30 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeiseen voimassaolopäivään ja sen jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20%

Luuton puhvelinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4004
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 • Alkuperä: Chile
 • Tariffikiintiön numero: 09.4181
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.
 • CN-koodi/-t: 0201 20, 0201 30 00, 0202 20, 0202 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

8.3.1. Baby beef -tuotteiden tuontikiintiöt

Serbian kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II tarkoitetut tietyt elävät eläimet ja tietty liha (”baby beef”)

 • Alkuperä: Serbia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4198
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille. Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Montenegron kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä II tarkoitetut tietyt elävät eläimet ja tietty liha (”baby beef”)

 • Alkuperä: Montenegro
 • Tariffikiintiön numero: 09.4199
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovattoimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Tietyt elävät eläimet ja tietty liha "Baby beef "

 • Alkuperä: Kosovon tullialue
 • Tariffikiintiön numero: 09.4200
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Kuivattu luuton liha: vähintään 18 kuukauden ikäisten nautaeläinten reidestä peräisin olevat lihapalat, joissa ei ole näkyvää lihakudosten välistä rasvaa (3-7 prosenttia); tuoreen lihan ph-arvo on 5,4:n ja 6,0:n välillä ja liha on suolattu, maustettu, puristettu ja kuivattu yksinomaan raikkaassa ja kuivassa ilmassa ja pinnalle on kehittynyt jalohomekerros (mikroskooppinen sienirihmasto). Lopputuotteen paino on 41 prosentin ja 53 prosentin välillä raaka-aineen painosta ennen suolausta.

 • Alkuperä: Sveitsi
 • Tariffikiintiön numero: 09.4202
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.
 • CN-koodi/-t: Ex 02 10 20 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Korkealaatuinen luuton naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: "Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella kasvatetuista häristä, härkämulleista tai hiehoista. Härkien ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin "A", "B" tai "C" ja härkämullien ja hiehojen ruhojen laatuluokkiin "A" tai "B" Argentiinan maatalous-, kotieläintuotanto-, kalastus- ja elintarvikeviraston laatiman virallisen naudanlihaluokituksen mukaisesti.

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4450
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Korkealaatuinen tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: "Härkien tai hiehojen ruhoista saadut valikoidut lihapalat, jotka on luokiteltu yhteen seuraavista AUS-MEAT Australian määritelmien mukaisista virallisista luokista "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" ja "YPS". Naudanlihan värin on vastattava AUS-MEAT:n rasvan väriä koskevia vertailustandardeja 0-4 ja rasvan paksuuden (P8-kohdasta mitattuna) AUS-MEAT:n rasvaluokkia 2-5"

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4451
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Korkealaatuinen luuton naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: ”Naudanlihapaloja, jotka on saatu häristä (novillo) tai hiehoista (vaquillona), sellaisina kuin ne määritellään Uruguayn kansallisen lihainstituutin (Instituto Nacional de Carnes – INAC) laatimassa virallisessa naudanruhojen luokitusjärjestelmässä. Korkealaatuisen naudanlihan tuotantoon tarkoitetut eläimet on kasvatettu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ”I”, ”N” tai ”A” ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ”1”, ”2” tai ”3” edellä mainitun luokitusjärjestelmän mukaisesti.”

 • Alkuperä: Uruguay
 • Tariffikiintiön numero: 09.4452
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Luuton naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: ”Valikoituja lihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laidunruoholla ruokituista häristä tai hiehoista. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkaan ”B” ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ”2” tai ”3” Brasilian maataloudesta, kotieläin­tuotannosta ja maataloustuotteiden tarjonnasta vastaavan ministeriön (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) laatiman virallisen naudanruhojen luokitusjärjestelmän mukaisesti.”

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4453
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Korkealaatuinen tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: ”Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu yksinomaan laitumella kasvatetuista häristä tai hiehoista, joiden ruhon paino on enintään 370 kilogrammaa. New Zealand Meat Boardin hallinnoiman ruhojen luokittelujärjestelmän mukaisesti ruhojen on oltava luokiteltuja luokkaan ”A”, ”L”, ”P”, ”T” tai ”F” ja viimeisteltyjä niin, että rasvan paksuus on enintään ”P”, ja lihasten on oltava luokiteltuja luokkiin 1 tai 2.”

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4454
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Korkealaatuinen tuore, jäähdytetty tai jäädytetty luuton naudanliha, joka vastaa seuraavaa määritelmää: ”Fillet (lomito), Striploin ja/tai Cube Roll (lomo), Rump (rabadilla), Topside (carnaza negra), jotka on saatu valituista risteytetyistä eläimistä, joista vähemmän kuin 50 prosenttia on zebú-tyypin roduista ja joita on ruokittu ainoastaan laidunruoholla tai heinällä. Teurastettujen eläinten on oltava Vacuno-ruhonluokitusjärjestelmän luokkaan ”V” kuuluvia härkiä tai hiehoja, joiden ruhot painavat enintään 260 kilogrammaa.”

 • Alkuperä: Paraguay
 • Tariffikiintiön numero: 09.4455
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä "high-quality beef".
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 30.kesäkuuta.
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tietyt elävät eläimet ja tietty liha (”baby beef”)

 • Alkuperä: Bosnia ja Hertsegovina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4504
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille. Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Tietyt elävät eläimet ja tietty liha (”baby beef”)

 • Alkuperä: Pohjois-Makedonian tasavalta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4505
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen todistushakemuksen liitteenä toimitetun aitoustodistuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeiseen 30. kalenteripäivään klo 0:59 saakka. Tuontitodistusten voimassaoloaika ei voi ylittää tariffikiintiökauden päättymistä 31.joulukuuta.
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.

9. Maito ja maitotuotteet

9.1. Maito- ja maitoalan tuontitariffikiintiökausi

Maito- ja maitoalan tuontitariffikiintiökausi avataan vuosittain joko 1.heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajaksi tai Norjan, Islannin, Uuden-Seelannin ja Ukrainan alkuperää olevien maitoalan tuontitariffikiintiökaudet 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajaksi.

Maito ja maitotuotteet (Ex 04 01 40: rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia Ex 04 01 50: rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia 0403 10: jogurtti)

 • Alkuperä: Sveitsi
 • Tariffikiintiön numero: 09.4155
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys CH.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: Ex 0401 40, ex 0401 50, 0403 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Juusto ja juustomassa

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4179
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 0406. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista.Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4228
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0404 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38) enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4229
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset:  Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0404 10 02
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Voi - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4182
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa 12 kk jakson ennen tariffikiintiökauden alkamista edeltävää marraskuuta vähintään 100 tonnin verran. Kukin hakija saa jättää tuontitodistushakemuksia alle 20 tonnin määrästä ja enintään 10 prosentista tariffikiintiön osakaudella käytettävissä olevasta määrästä. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus. Jos Uuden-Seelannin voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää kiintiöetuuden ulkopuolelle (ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 50-54).
 • CN-koodi/-t: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 10 30. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 70 euroa/ 100 kg nettopaino

Voi - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4195
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on tuonut kiintiöissä 09.4195 ja 09.4182 kuuluvia maitotuotealan tuotteita 24 kuukauden aikana ennen tariffikiintiökauden alkamista edeltävää marraskuuta. Kukin hakija saa jättää tuontitodistushakemuksia enintään 125 prosenttia määristä, jotka hakija on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen tariffikiintiössä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182, 24 kuukauden jakson aikana ennen tariffikiintiökautta edeltävää marraskuuta. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus. Jos Uuden-Seelannin voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää kiintiöetuuden ulkopuolelle (ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 50-54).
 • CN-koodi/-t: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 1030. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 70 euroa/ 100 kg nettopaino

Luonnollinen voi - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4225
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset:Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0405 10 11, 0405 10 19. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Skyr - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4226
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 10 50
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Juusto, ei kuitenkaan CN-alanimikkeen 0406 10 50 "skyr"- tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4227
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406, ei kuitenkaan CN-koodin ex 0406 10 50 ”skyr”. Todistus haetaan ja myönnetään yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kokonaiset Cheddar-juustot - tarkista TARIC-haulla CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4514
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään komission asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV (ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 49 ja 53-54).
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 90 21
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myöntämispäivästä alkaen IMA1-todistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä 30.kalenteripäivään klo 23:59 asti. Voimassaoloaika ei saa ylittää tariffikiintiökauden päättymistä.
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto - tarkista TARIC-haulla CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4515
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään komission asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV (ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 49 ja 53-54).
 • CN-koodi/-t: 0406 90 01
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myöntämispäivästä alkaen IMA1-todistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä laskettuun 30.kalenteripäivään klo 23:59 asti. Voimassaoloaika ei saa ylittää tariffikiintiökauden päättymistä.
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Cheddarjuusto

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4595
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 21
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta-30.kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 21 euroa/ 100 kg nettopaino

Maito ja maitotuotteet – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4600
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0401, 0402 91, 0402 99, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Maito ja maitotuotteet – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4601
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0404 90 21, 0404 90 23, 0404 90 29, 0404 90 81, 0404 90 83, 0404 90 89. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4602
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVI osaan kuuluvien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä". Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0405 10, 0405 20 90, 0405 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Tuontitodistushakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kokonaiset Cheddar-juustot - tarkista TARIC-haulla CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4521
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa ja kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava IMA1-todistuksen numero ja myöntämispäivämäärä.  Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 52, 53, 54 ja 72.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 90 21
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja. Tuontitodistushakemus on tehtävä IMA 1-todistuksen voimassaoloaikana ja viimeistään kyseisen tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myöntämispäivästä alkaen IMA1-todistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä laskettuun 30.kalenteripäivään klo 23:59 asti. Voimassaoloaika ei saa ylittää tariffikiintiökauden päättymistä.
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto - tarkista TARIC-haulla CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4522
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa ja kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on ilmoitettava IMA1-todistuksen numero ja myöntämispäivämäärä.  Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Ks. tarkemmat erityisedellytykset komission asetuksen (EU) 2020/761 artikloista 52, 53, 54 ja 72.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 01
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja. Tuontitodistushakemus on tehtävä IMA 1-todistuksen voimassaoloaikana ja viimeistään kyseisen tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti myöntämispäivästä alkaen IMA1-todistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä laskettuun 30.kalenteripäivään klo 23:59 asti. Voimassaoloaika ei saa ylittää tariffikiintiökauden päättymistä.
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

10. Sianliha

10.1. Sianlihan tuontitariffikiintiökausi

Sianlihan tuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1. heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi tai 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi. Kiintiökausi jaetaan useisiin alajaksoihin.

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty luuton kylki ja kinkku, johon kuuluvat "selkä, luuton", "sisäfile" ja kinkku ja sen palat - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4038
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei todistetta aiemmin käydystä kaupasta. Tuontiodistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: Ex 0203 19 55; ex 0203 29 55. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 250 euroa/1 000 kg

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty luuton kylki ja kinkku, johon kuuluvat "selkä, luuton", "sisäfile" - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4170
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVII osaan  kuuluvien  sianliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten antama alkuperätodistus asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 250 euroa/1 000 kg

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4271
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVII osaan  kuuluvien  sianliha-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa  hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1.päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31. joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan kinkku, selkä ja niiden luuttomat palat - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4272
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVII osaan  kuuluvien  sianliha-alan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa  hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1.päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31. joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, kinkku, lapa ja niiden palat - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4282
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 6,5 euroa / 100 kg teuraspainoekvivalenttia (komission asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XVI vahvistettuja muuntokertoimia käytetään tuotteiden tuotepainon muuttamiseksi teuraspainoekvivalenteiksi).
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XVII osaan kuuluvien  sianliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Komission asetuksen (EU) 2020/761 66 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1.päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31. joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

11. Siipikarjanliha

11.1. Siipikarjanlihan kiintiökausi

Siipikarjanlihan kiintiökausi eli -vuosi voi alkaa 1.1. ja päättyä 31.12. tai alkaa 1.7. ja päättyä 30.6. seuraavana vuonna. Siipikarjanliha-alalla kiintiökausi jaetaan yleensä neljään osakauteen. Kullakin osakaudella on pääsääntöisesti jaossa 25 prosenttia koko kiintiön määrästä. Haettava määrä voi olla suurempikin, jos edeltäneiltä osakausilta on jäänyt jakamatonta osuutta, joka lisätään seuraavan osakauden määrään. Kunkin osakauden haettava määrä käy kiintiökohtaisesti ilmi komission jakokerroin-sivulta.

Kiintiöiden osakaudet ovat

 • 1. tammikuuta-31. maaliskuuta
 • 1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta
 • 1. heinäkuuta - 30. syyskuuta
 • 1. lokakuuta - 31. joulukuuta.

Paloittelematon kana tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4067
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 11 10: 131 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 30: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 90: 162 euroa / 1 000 kg CN-koodi0207 12 10: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 90: 162 euroa / 1 000 kg

Paloiteltua kananlihaa tai muita eläimen osia tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4068
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 60.Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 13 10: 512 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 20: 179 euroa / 1000 kg, CN-koodi 0207 13 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 50: 301 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 60: 231 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 70: 504 euroa/ 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 20: 179 euroa/ 1000 kg, CN-koodi 0207 14 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 60: 231 euroa / 1 000 kg.

Jäädytettyjä luuttomia kananpaloja

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4069
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 795 euroa / 1 000 kg

Muita valmisteita tai säilykkeitä, jotka on valmistettu lihasta, verestä tai muista eläimenosista. Koskee kalkkunatuotteita useista eri nimikkeistä – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4070
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 24 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 24 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 10: 425 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 20: 205 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 80: 415 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 70: 230 euroa / 1 000 kg

Kalkkuna, luuttomat palat, jäädytetyt ja luulliset palat, jäädytetyt - tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Israel
 • Tariffikiintiön numero: 09.4092
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kanaa ja kalkkunaa, tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä (pakastettuna) – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4169
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90; 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 10; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 50; 0207 14 60; 0207 14 70; 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 10; 0207 27 20; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70; 0207 27 80. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 11 10: 131 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 30: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 90: 162 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 10: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 90: 162 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 10: 512 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 20: 179 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 40: 93 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 13 50: 301 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 60: 231 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 70: 504 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 10: 795 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 20: 179 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 50: 0 %,  CN-koodi 0207 14 60: 231 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 70: 0 %, CN-koodi 0207 24 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 24 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 10: 425 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 20: 205 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 40: 93 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 26 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 80: 415 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 10: 0 %, CN-koodi 0207 27 20: 0 %, CN-koodi 0207 27 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 60: 127 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 27 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 80: 0 %

Siipikarjanliha, suolattu tai suolavedessä – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4211
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4211, 09.4212 ja 09.4213.  Kiintiöiden 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 99 39
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 15,4 %

Siipikarjanliha, suolattu tai suolavedessä – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4212
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4211, 09.4212 ja 09.4213.  Kiintiöiden 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 99 39
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 15,4 %

Siipikarjanliha, suolattu tai suolavedessä – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva (paitsi Brasilia, Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4213
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4211, 09.4212 ja 09.4213.  Kiintiöiden 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 99 39
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä tariffikiintiökauden loppuun asti, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta. Hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 15,4 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4214
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4214, 09.4215 ja 09.4216.  Kiintiöiden 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4215
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4214, 09.4215 ja 09.4216.  Kiintiöiden 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia, Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4216
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4214, 09.4215 ja 09.4216.  Kiintiöiden 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8 %

Kalkkunanlihavalmisteet –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4217
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 31. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8,5 %

Kalkkunanlihavalmisteet –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4218
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 31. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8,5 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4251
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 11
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 630 euroa / 1 000 kg

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4252
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4253
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 90
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4254
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4255
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 90
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4256
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4257
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 21
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 630 euroa/1 000 kg

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4258
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia  – tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4259
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia, Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4260
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4263
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia –tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4264
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia–tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4265
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt; muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu Gallus domesticus -lajin siipikarjasta– tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4273
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 99, 0207 24, 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, ex 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 21. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, paloittelemattomat, jäädytetyt

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4274
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus:  75 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0207 12. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kana – tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4410
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset:LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4410, 09.4411 ja 09.4412.  Kiintiöiden 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kana – tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4411
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4410, 09.4411 ja 09.4412.  Kiintiöiden 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kana – tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Brasilia, Thaimaa ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4412
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärään lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat peräkkäiseen kolmeen tariffikiintiön numeroon: 09.4410, 09.4411 ja 09.4412.  Kiintiöiden 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kalkkuna – tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4420
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kalkkuna– tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4422
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: LORI-rekisteröityminen on pakollista vähintään 2kk ennen todistushakemuksen jättämistä. Viitemäärävaatimus. Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää. Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä. Viitemäärä todistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen avulla, jossa on ilmoitettava onko todistuksen hakija ilmoittaja tai tuoja. Tulli-ilmoituksessa on mainittava myös asetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku Ruokavirastolle viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava tuojan tai ilmoittajan nimi, tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus, laskun numero. Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos kiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden 9. kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä. Komissio ilmoittaa siitä jakokerroin-sivullaan. Jos viitemäärävaatimus keskeytetään, edellytetään todisteet käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1. päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta-31.joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31. maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna–tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4266
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna–tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4267
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna– tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4268
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna– tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4269
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus.  Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti Kiinan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittäminen.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna– tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4283
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I  XX osaan  kuuluvien  siipikarjanliha-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus.  Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti Kiinan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittäminen.
 • esittäminen.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 85
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 10,9 %

12. Munat

12.1. Muna- ja ovalbumiinialan tuontitariffikiintiökausi

Muna- ja ovalbumiinialan tuontitariffikiintiökausi avataan vuosittain 1. heinäkuuta seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajaksi. Ukrainan alkuperää olevat tuontitariffikiintiökaudet avataan 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajaksi. Kiintiökaudet jaetaan erillisiin osakausiin.

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt; ihmisravinnoksi soveltuvat kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltuvat; muna- albumiinit ja maitoalbumiinit ihmisravinnoksi soveltuvat - tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavaran kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4275
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-kohta on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti. Munatuotteiden paino muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia. Maitoalbumiinien paino muunnetaan asetuksen liitteen mukaisesti vastaavaksi määräksi kuorellisia munia soveltamalla kiinteätä tuottoastetta, joka on 7,00 kuivatun maitoalbumiinin (CN-koodi 3502 20 91) osalta ja 53,00 muiden maitoalbumiinien (CN-koodi 3502 20 99) osalta. Todistushakemusten osalta kokonaismäärä muunnetaan kuorellisten munien ekvivalenteiksi.
 • CN-koodi/-t: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1.päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31. joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt - tarkista TARIC-haulla CN-koodilla tarkempi tavaran kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4276
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva "kyllä"-kohta on rastitettava. Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen strategisen kumppanuussopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan V osaston mukaisesti. Munatuotteiden paino muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia komissiona asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XVI olevassa A osassa vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: 1.päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuontitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.tammikuuta - 31. joulukuuta (osakaudet 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta, 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Munatuotteet - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4401
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Toimijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I XIX osaan  kuuluvien  muna-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana vähintään 25 tonnin verran molempina ajanjaksoina. Kahden peräkkäisen 12 kuukauden ajanjakson on päätyttävä 2kk ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus. Tuontitodistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Todistushakemusten osalta määrä muunnetaan kuorellisten munien ekvivalenteiksi kilogrammoina ilmaistuina. Komission asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XVI A osassa vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaiset muuntokertoimet.
 • CN-koodi/-t: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0408 11 80: 711 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 19 81: 310 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 19 89: 331 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 91 80: 687 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 99 80: 176 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino)

Muna-albumiinit - tarkista TARIC-haulla CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta
 • Tariffikiintiön numero: 09.4402
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset:komission asetukset (EU) 2020/760 ja 2020/761
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemusten kohdassa 20 on mainittava kiintiön järjestysnumero ja alla mainittu kiintiötulli. Todistushakemusten osalta määrä muunnetaan kuorellisten munien ekvivalenteiksi kilogrammoina ilmaistuina. Komission asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XVI A osassa vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaiset muuntokertoimet.
 • CN-koodi/-t: 3502 11 90, 3502 19 90. Todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille.
 • Kun tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Ruokaviraston on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.
 • Hakuajat: Tuontitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana. Hakemukset tariffikiintiökaudella on jätettävä kunkin kuukauden 1.-7. kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Marraskuussa toimijat voivat jättää hakemukset joulu- ja tammikuusta voimassa oleville todistuksille. Tarkista komission jakokerroin-sivulta tuontikiintiöitä koskien, onko hakeminen mahdollista vai onko komissio keskeyttänyt uusien hakemusten vastaanottamisen. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu.
 • Tariffikiintiökausi 1.heinäkuuta - 30. kesäkuuta (osakaudet 1.heinäkuuta-30.syyskuuta, 1.lokakuuta-31.joulukuuta, 1.tammikuuta-31.maaliskuuta, 1.huhtikuuta-30.kesäkuuta)
 • Todistuksen voimassaoloaika: Asetuksen (EU) 2020/761 13 artiklan mukaisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä osakauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.
 • Kiintiötulli: CN-koodi 3502 11 90: 617 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 3502 19 90: 83 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino)

13. Yhteystiedot

AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistukset

Ruokavirasto

Markkinaosasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Sähköpostiosoite tuovi(at)ruokavirasto.fi

Vakuudet

Ruokavirasto

Varainhoito-osasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Sähköpostiosoite Oili Hassinen (etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi)

 

Todistusten hyväksymismerkinnät tekevä tulliviranomainen

Tulli Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)

PL 512, 00101 HELSINKI

Puh. 0295 5207

Sähköposti spake.vienti(at)tulli.fi tai spake.tuonti(at)tulli.fi

Kiintiörekisterin avulla hallinnoitavat kiintiöt ("first

come first served” kiintiöt)

Tulli, Ulkomaankauppa ja verotusosasto

Tullausyksikkö, Tariffijärjestelmät

PL 386, 20101 TURKU

Puh. 040 332 4083, 040 332 4092

Sähköpostiosoite kiintioryhma(at)tulli.fi

Markkinaosaston asiakkaaksi rekisteröityminen ja lomakkeet:

www.ruokavirasto.fi/agrim

EORI-rekisteröityminen ja lomakkeet Tullin www-sivuilla:

www.tulli.fi

Eläinlääkintä- ja kasvinterveyslainsäädännön asiantuntijat:

Asiantuntijoiden yhteystiedot eläinlääkintäsäädösten osalta ovat rajatarkastus(at)ruokavirasto.fi ja kasvinterveyslainsäädännön osalta kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi.

14. Tietosuoja

Tie­to­suo­ja on kes­kei­ses­sä osas­sa Ruo­ka­vi­ras­ton toi­min­taa. Tie­to­ja luo­vu­tet­ta­es­sa ja kä­si­tel­tä­es­sä Ruo­ka­vi­ras­to ot­taa aina huo­mi­oon tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Ruo­ka­vi­ras­to ei luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ai­neis­to­ja kol­man­sil­le osa­puo­lil­le il­man eril­lis­tä tie­to­lu­paa. Tie­to­lupa ha­e­taan Ruo­ka­vi­ras­tos­ta, joka sel­vit­tää tar­koin tie­to­jen luo­vu­tuk­sen­saa­jal­ta tie­to­jen käyt­töön ja suo­jauk­seen sekä tie­to­tur­vaan liit­ty­viä seik­ko­ja.

Mi­hin tie­to­ja­si käy­te­tään?

Ruo­ka­vi­ras­to voi luo­vut­taa tie­to­ja­si ulko­puo­li­sil­le vain, jos lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set tie­to­jen luo­vut­ta­mi­sel­le ovat ole­mas­sa. Tie­to­ja­si ei luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin ja neu­von­taan. Et voi kui­ten­kaan es­tää tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta esi­mer­kik­si vi­ran­o­mais­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen ja tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen.

Lisä­tie­to­ja

Lisä­tie­to­ja tie­to­suo­jas­ta saat In­ter­ne­tis­tä osoit­tees­sa https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/tie­toa-meis­ta/asi­oin­ti/tie­to­suo­ja/