Lannoitelain keskeiset uudet asiat

Maa- ja metsätalousministeriössä on käynnissä lannoitevalmistelain uudistus ja uusi lannoitelaki on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa 2022 saman aikaisesti, kun uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen soveltaminen alkaa. Lakiuudistuksen tarve johtuu uuden EU lannoitevalmisteasetuksen toimeenpanosta sekä kansallisen lainsäädännön kehittämistarpeista. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU-lainsäädännön, tuotelainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa.

Lannoitealan toimijan kannalta keskeisiä lannoitevalmisteen valmistamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä muutoksia on tyyppinimistä luopuminen ja siirtyminen EU-lannoitevalmisteasetuksen kanssa samantapaiseen tuoterakenteeseen, jossa lannoitevalmisteet luokitellaan tuoteluokkiin ja lannoitevalmisteen komponentteina ja raaka-aineina käytettävät aineet määritellään ainesosaluokissa ja ainesosina. Laitoshyväksyntävaatimuksen poistuminen on toinen lannoitevalmisteen valmistamista koskeva merkittävä muutos.

Lakiuudistuksessa kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota toimijoiden omaan vastuuseen tuotteesta ja tuotannossa. Toiminnalta edellytetään laatujärjestelmää ja myös orgaanisten lannoitevalmisteiden laitoshyväksyntävelvoitteen poistuminen lisää toiminnan harjoittajan omaa vastuuta siitä, että toiminta tapahtuu vaatimusten mukaisesti ja laadukkaasti, kun viranomainen ei ennakkoon hyväksy toimintaa.

Tyyppinimien poistuminen antaa nykyistä paremmin mahdollisuuksia uusien lannoitevalmisteiden kehittämiseen ja niiden tuomiseen markkinoille.

Lannoitevalmisteiden käytön osalta lakiesityksessä on fosforin käytön määräyksiä uudistettu siten, että fosforin käyttöön liittyvät vaatimukset koskevat jatkossa myös viljelijöitä, jotka eivät ole fosforinkäytön ympäristökorvauksia koskevien rajoitusten piirissä sekä viher- ja ympäristörakentamista.

Valvontaviranomaisen toimintaan liittyviä uudistuksia on mm. rangaistusluontoisen seuraamusmaksun lisääminen viranomaisten käytössä olevien pakkokeinojen joukkoon ja harmaan talouden torjuntaan liittyvä mahdollisuus toimijoiden luotettavuuden selvittämiseen ja tähän liittyvänä pakkokeinona mahdollisuus toiminnan rekisteröinnin peruuttamiseen, jos toimija ei täytä luotettavuuden vaatimusta.

Lakiesitys on nähtävissä MMM:n sivustolla. Yksityiskohtaisempia toimintaan ja tuotteisiin liittyviä vaatimuksia annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa. Myös näistä asioista tuodaan tietoa tänne, kun asioiden valmistelu etenee.

Lainsäädännön voimaantuloon liittyy myös siirtymäaikoja, jotta toiminta voidaan sopeuttaa uudistuvien vaatimusten mukaisiksi ja pyritään välttämään toimijoille aiheutuvaa haittaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2022