Elintarvikkeiden vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroisen tunnustamisen avulla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden pääsyä markkinoille, joita koskevaa lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti markkinoitujen tuotteiden on lähtökohtaisesti päästävä kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, vaikka tuote ei täysin vastaisikaan niitä kansallisia teknisiä ja laadullisia määräyksiä, joita vaaditaan jäsenmaan omalta tuotannolta.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi on annettu EU-asetus toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (2019/515/EU). Sitä sovelletaan tilanteessa, jossa tuotteille on asetettu lainsäädännössä tai viranomaismääräyksessä kansallisia vaatimuksia, eikä näitä vaatimuksia ole yhdenmukaistettu EU:ssa. 

Elintarvikealan toimijan tai kontaktimateriaalitoimijan ilmoitus vastavuoroisesta tunnustamisesta

Toimijalla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus niiden jäsenvaltioiden viranomaisille, joihin yrityksen tuotteita tuodaan. Ilmoituksella toimija voi osoittaa, että tuotteita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa. Ilmoitus on määrämuotoinen ja sen on täytettävä asetuksen liitteessä täsmennetyt edellytykset. Euroopan unionin komissio on laatinut ilmoituslomakkeen kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Elintarviketta ja elintarvikekontaktimateriaalia koskeva ilmoitus tehdään Ruokavirastolle: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Tuotteen markkinoille pääsyn estäminen     

Valvontaviranomainen voi perustelluista syistä estää tuotteen markkinoille pääsyn tai rajoittaa sen markkinointia. Tällaisia syitä ovat muun muassa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja elämän suojelu sekä ympäristönsuojelu. Kielteinen päätös annetaan toimijan lisäksi viipymättä tiedoksi myös Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

SOLVIT-menettely

Tavaran markkinoille pääsyä koskevan asian voi joissakin tapauksissa saattaa käsiteltäväksi SOLVIT-menettelyyn. SOLVIT-ongelmanratkaisuverkosto on maksuton palvelu, jossa eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja viranomaisten välisiä ongelmia ratkotaan epävirallisella viranomaisyhteistyöllä jäsenmaiden ja komission kesken. Palvelu ei korvaa virallista muutoksenhakumenettelyä eikä tarjoa oikeusapua, jos asia on viety tuomioistuinkäsittelyyn.

Yritys voi viedä saamansa päätöksen EU:n SOLVIT-palvelun käsiteltäväksi, jos se katsoo, että toisen jäsenvaltion viranomainen ei ole soveltanut EU:n lainsäädäntöä asianmukaisesti. Viranomaiselle tarjotaan mahdollisuus korjata vapaaehtoisesti toimintansa epäkohtia. Suomalainen yritys ei siten voi käyttää SOLVIT-palvelua, jos vastapuolena on suomalainen viranomainen. SOLVIT-palvelun antamat ratkaisut ovat suosituksia, jotka eivät sido viranomaista. SOLVIT-verkoston verkkosivuilta saa lisätietoa menettelystä ja sitä kautta voi jättää tapauksen käsittelyyn.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2020