Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä on riskinhallintajärjestelmä. Jos saatat puutavaraa tai puutuotteita EU-markkinoille, sinun on noudatettava asianmukaista huolellisuutta.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä koostuu kolmesta osatekijästä: tietojen saanti, riskinarviointi ja riskin vähentäminen. Jos riskinarvioinnin perusteella toteat riskin puutavaran tai puutuotteiden laittomuudelle olevan vähäistä merkittävämpi, sinun on tehtävä toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

Huom. Tietyistä sopimuskumppanimaista (VPA-maat) tuonti edellyttää FLEGT-lupaa. Tällöin erillistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ei tarvita. Lisätietoa "FLEGT-lupajärjestelmästä"

Jos olet suomalainen metsäomistaja ja myyt puuta, metsänkäyttöilmoituksesi ja luovutusmittaustodistus katsotaan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Riittää, että säilytät luovutusmittaustodistuksen 5 vuoden ajan. Suomen metsäkeskus säilyttää metsänkäyttöilmoituksesi.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmään sisällytettävät osatekijät

a) Toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdollistetaan seuraavien tietojen saanti toimijan markkinoille saattamasta puutavarasta tai puutuotteista:

 • Kuvaus, myös tuotenimi ja tuotetyyppi sekä puulajin yleisnimi ja tarvittaessa sen täydellinen tieteellinen nimi
 • Puunkorjuumaa ja tapauskohtaisesti
 • Maan sisäinen alue, jolla puutavara on korjattu
 • Puunkorjuuta koskeva lupa
 • Määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömääränä)
 • Toimijan tavarantoimittajan nimi ja osoite
 • Sen kauppaa käyvän nimi ja osoite, jolle puutavara ja puutuotteet on toimitettu
 • Asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseinen puutavara ja kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia.


b) Riskinarviointimenettelyt, joilla toimija voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että laittomasti korjattua puutavaraa tai sellaisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita saatetaan markkinoille.

Menettelyissä on otettava huomioon a-alakohdassa tarkoitetut tiedot ja muun muassa seuraavat asiaan kuuluvat riskinarviointiperusteet:

 • Sovellettavan lainsäädännön noudattamista koskeva varmistus. Varmistus voi sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla tarkastetaan, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan
 • Tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyys
 • Laittoman puunkorjuun tai laittomien käytäntöjen levinneisyys puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä alueella, josta puutavara on korjattu sekä aseellisen konfliktin levinneisyyden harkinta
 • Puutavaran tuontia tai vientiä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston tai Euroopan unionin neuvoston määräämät seuraamukset
 • Puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun mutkikkuus

c) Riskinvähentämismenettelyt, jotka sisältävät riittävät ja oikeasuhteiset toimenpiteet ja menettelyt riskin tosiasialliseksi vähentämiseksi. Riskinvähentämismenettelyissä voidaan myös edellyttää lisää tietoja tai asiakirjoja ja/tai kolmannen osapuolen tekemää tarkastusta paitsi, jos b-alakohdassa tarkoitetuissa riskinarviointimenettelyissä havaittu riski on vähäinen.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän osatekijät ja vaiheet

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän soveltaminen

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän yksityiskohtaisista säännöistä säädetään EU:n täytäntöönpanoasetuksella (EU 607/2012). Täytäntöönpanoasetuksen mukaan kunkin erityyppisen puutavaran tai puutuotteen osalta asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä on arvioitava vähintään 12 kuukauden välein, jos puutavaran tai puutuotteen toimittaja, puulaji, korjuumaa, valtion sisäinen alue tai puun korjausta koskevat luvat eivät muutu. Jos esim. puutavaran toimitusalue tai toimittaja muuttuu, asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää on sovellettava uudelleen.

Toimijan keräämät tiedot toimituksista sekä riskinvähentämismenettelyjen dokumentointi on säilytettävä 5 vuoden ajan. Lisäksi toimijan on kyettävä osoittamaan, kuinka kerätyt tiedot tarkistettiin sekä kuinka päätös käytettävistä riskinvähentämismenettelyistä tehtiin ja kuinka riskin suuruus määritettiin.

Toimija voi käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä. Toimijan on ylläpidettävä ja arvioitava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäänsä säännöllisesti, ellei toimija käytä jonkin valvontaorganisaation tarjoamaa järjestelmää.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018