Sivutuotteiden käyttö tutkimus- ja opetustoiminnassa

Toimijoiden, jotka käyttävät eläinperäisiä sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita diagnostisessa toiminnassa tai tutkimustoiminnassa tulee rekisteröityä Ruokavirastoon sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) mukaisiksi toimijoiksi. Rekisteröintivelvoite ei kuitenkaan koske toimijoita, jotka käsittelevät tai hävittävät näytteitä opetustarkoituksissa (Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 art 20 ja sivutuotelaki § 33).

Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä rekisteröinti-ilmoitus Ruokavirastoon alla olevalla Webropol-lomakkeella.

Rekisteröintilomake

Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö rekisteröi toimijan ja antaa sille rekisteröintinumeron. Toimija lisätään Ruokaviraston ylläpitämään hyväksyttyjen ja rekisteröityjen laitosten luetteloon.

Toimijoiden on toteutettava näytteiden käsittelyssä kaikki tarvittavat toimenpiteet ihmisiin ja eläimiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. Näytteiden hävitystavoista on säädetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 142/2011 liitteessä VI. Linkki sivutuotelainsäädäntöön.

Toimijoiden on pidettävä kirjaa vastaanottamistaan ja käsittelemistään näytteistä sekä niiden hävittämispäivistä ja -menetelmistä. 

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen abp@ruokavirasto.fi 

Tutkimusnäytteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Kolmansista maista tutkimusnäytteitä tai diagnostisia näytteitä tuotaessa on mahdollista hakea sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tuontiluvan hakemisen yhteydessä. Lue lisää näytteiden tuontiehdoista.

Tutkimusnäytteiden tuonti EU-maista

Tuontilupaa ei vaadita EU-maista saapuville diagnostisille näytteille. Tuotavan näytteen tulee kuitenkin olla merkitty ”tutkimustarkoituksiin ja diagnostisiin tarkoituksiin” ja sen mukana on oltava virallinen kaupallinen asiakirja (linkki asiakirjaan), jossa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

  1. aineksen kuvaus ja alkuperäinen eläinlaji
  2. aineksen luokka
  3. aineksen määrä
  4. aineksen alkuperä- ja lähetyspaikka
  5. lähettäjän nimi ja osoite
  6. vastaanottajan ja/tai käyttäjän nimi ja osoite (HUOM: Käytäthän tässä sen tutkimuslaitoksen rekisteröintitunnusta, jonne näytteet ovat tulossa. Jos rekisteröintitunnusta ei ole, tulee yrityksen rekisteröityä tutkimuslaitokseksi. Linkki rekisteröintilomakkeeseen löytyy tämän sivun alusta.

Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä). Alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti. Vastaanottajan on säilytettävä se itsellään. Lähettäjän ja kuljetuksesta vastaavan on kummankin säilytettävä itsellään yksi jäljennös. Kaupallisia asiakirjoja on säilytettävä vähintään kaksi vuotta, jotta ne voidaan esittää toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2023