Lintuinfluenssa luonnonvaraisissa linnuissa

Luonnonvaraisissa linnuissa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetut tartuntavyöhykkeet

Tällä hetkellä ei ole voimassa olevia tartuntavyöhykkeitä.

Ruokavirasto voi perustaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymispaikkojen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään taudin leviäminen edelleen. Tartuntavyöhykkeen koko määritellään Ruokaviraston päätöksessä.

Tartuntavyöhyke - toimenpiteet ja rajoitukset

Katso tarkat määräykset kyseistä aluetta koskevasta Ruokaviraston päätöksestä.

Tartuntavyöhykkeellä toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä.
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.
 • lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Tartuntavyöhykkeellä on kiellettyä pitää siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja ulkona

Tartuntavyöhykkeellä noudatettavat lintujen ja siipikarjan siirtokiellot

 • siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tartuntavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta on kielletty.
 • siipikarjan, vankeudessa pidettävien lintujen tai luonnonvaraisten lintujen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä sijaitsevaan pitopaikkaan on kielletty.
 • siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin tartuntavyöhykkeellä on kielletty.
 • siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tartuntavyöhykkeen kautta on kielletty, lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta.
 • tartuntavyöhykkeellä sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle on kielletty.
 • luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tartuntavyöhykkeeltä on kielletty, lukuun ottamatta tartuntavyöhykkeellä ennen sen perustamista tai tartuntavyöhykkeen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä elintarvikelaitoksista.
 • tartuntavyöhykkeellä sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen ja levittäminen on kielletty, lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) mukaisesti.
 • tartuntavyöhykkeeltä peräisin olevista linnuista saatujen muiden sivutuotteiden kuljettaminen tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle on kielletty, ellei niitä ole käsitelty komission päätöksen 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti. 
 • riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tartuntavyöhykkeellä on kielletty.
 • riistalintujen kerääminen luonnosta tartuntavyöhykkeeltä tarhaan sijoitettavaksi on kielletty.

Kaikkien lintujen metsästys tartuntavyöhykkeellä on kielletty, lukuun ottamatta taudinpurkauksen hallitsemiseksi tapahtuvaa metsästystä, jolle aluehallintovirasto on antanut luvan.

Poikkeukset

Aluehallintovirasto voi myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa tartuntavyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai rajoituksesta, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa.

Ilmoita lintuinfluenssaepäilystä kunnaneläinlääkärille

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita. Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi seuraavat muutokset:

 • rehun ja veden kulutuksen pieneneminen
 • munantuotannon pieneneminen tai
 • lisääntynyt kuolleisuus

Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2022