Petovahingot

Voit saada korvausta seuraavista suurpedon (ahma, ilves, karhu, susi) aiheuttamista vahingoista:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella.

Ilmoita viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinko kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Korvauksen saamiseksi ilmoita vahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. On tärkeää, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Tee ilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131. Näin vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus.

Jos ilmoitat vahingosta puhelimitse tai sähköpostilla, jätä lisäksi hakemus joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 yhden kuukauden kuluessa maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta.

Ilmoita porovahinko paliskunnalle

Porovahingosta vahinkoilmoituksen kuntaan tekee poronomistajan paliskunta poronomistajalta tai muulta henkilöltä saamansa tiedon (vahinkohavainto) perusteella. Voit lähettää vahinkohavainnon paliskunnalle myös sähköisesti Pesä-sovelluksessa. Havainnon lähettämiseksi tarvitset ELU-asiointitunnuksen. Luo tunnus ensimmäisellä kerralla rekisteröitymällä ELU-asiointipalveluun.

Paliskunnan Pesä-sovelluksessa tai lomakkeella 149 tekemä porovahinkoilmoitus on samalla korvaushakemus, jos poronomistaja on valtuuttanut paliskunnan hakemaan korvauksen puolestaan. Muussa tapauksessa poronomistajan on haettava korvausta itse lomakkeella 149 yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Jos maastotarkastusta ei tehdä, kuukauden määräaika lasketaan vahingon ilmoittamisesta.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää ilmoituksen saatuaan viipymättä maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan. Maastotarkastukseen kutsutaan korvauksenhakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja porovahingoissa myös paliskunnan edustaja. Kaikkia porovahinkoja ei tarkasteta.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.

Korvauksen määrä

Viljelysvahingosta voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä sekä vahingoittuneiden puutarha- ja taimitarhakasvien käypää arvoa vastaava määrä. Ruokavirasto antaa vuosittain määräyksen vahinkojen kohteena olleiden viljelys-, puutarha- ja taimitarhakasvien yksikköhinnoista ja normisadoista.

Eläinvahingosta voidaan korvata enintään

  • tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai
  • vahingoittuneesta eläimestä eläinlääkintäkustannuksia vastaava määrä eläimen käypään arvoon asti.

Eläinten käyvät arvot perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 834/2018.

Porovahingosta voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun poron käypä arvo 1,5-kertaisena. Porolajien käyvät arvot perustuvat Ruokaviraston määräykseen 15/2020. Vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana suurpetojen tappamat tai vahingon takia lopetetut poronvasat korvataan erillisellä laskennallisesti määräytyvällä vasahävikkikorvauksella paliskunnille.

Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot (riistavahingot) korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa.

Korvauksen maksaminen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen käsittelee korvaushakemukset, ja Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksenhakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Korvaus eläin- ja irtaimistovahingosta maksetaan heti korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen. Korvaukset poro- ja viljelysvahingoista maksetaan vahinkovuotta seuraavana keväänä. Alustavat maksuaikataulut löydät Ruokaviraston sivulta Tavoitteellinen maksuaikataulu.

Korvaukset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan täysimääräisinä. Jos korvauksia porovahingoista ei voida maksaa täysimääräisinä, jokaiselta korvauksen hakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.

Lomakkeet

131 Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus petoeläimen aiheuttamien viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen korvaamiseksi (pdf)

149 Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus suurpedon aiheuttamasta porovahingosta (pdf)

149 Vahátalmmuhus ja buhtadusohcamus návddi dagahan boazovahágis (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2024