Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toimii elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo alan toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo elintarvikeketjussa esiintyviä sopimusehtoja ja käytäntöjä sekä hyvän liiketavan mukaisten menettelyjen toteutumista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka toimintaa sääntelee elintarvikemarkkinalaki. Laki tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Elintarvikemarkkinavaltuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja valtuutettuna toimii oikeustieteen tohtori ja varatuomari Olli Wikberg.

Lue lisää elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnasta

Ota yhteyttä elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoon