Varautuminen säteilyvaaratilanteisiin

Säteilyvaaratilanteeseen on syytä varautua – myös turvallisen elintarvikeketjun takaamiseksi. Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen on varautumista saastumisen estämiseen ja tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen. Kun suojelutoimet ovat riittävät ja tehokkaat, ovat kuluttajille päätyvät elintarvikkeet turvallisia ja taloudelliset menetykset mahdollisimman pienet.

Säteilyvaaratilanteessa voi suojaamattomiin elintarvikkeisiin päätyä niin paljon radioaktiivisia aineita, ettei niitä saa toimittaa myyntiin, vaikka ulkoisen säteilyn annosnopeus ei juuri nousisi yli normaalin vallitsevan säteilytason. Tästä syystä erityisesti elintarvikkeiden alkutuotannon ja tarvittaessa myös elintarvikehuoneistojen suojaamiseen pitää tarvittaessa ryhtyä mahdollisimman nopeasti ja suojaaminen pitää olla tehtynä ennen kuin radioaktiivisia aineita saapuu alueelle. Mitä kattavammin ja tehokkaammin suojaustoimet tehdään, sitä pienemmät ovat säteilyvaaratilanteesta aiheutuvat haitat.

Ohjeet koko elintarvikeketjulle

Ruokavirasto ja STUK ovat laatineet ohjeet, joissa esitetään lyhyesti, kuinka erilaisissa elintarvikkeiden alkutuotannon toiminnoissa, elintarvikehuoneistoissa ja rehulaitoksissa voidaan varautua säteilyvaaratilanteisiin. 

Erikseen annetaan ohjeet ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa toteutettaviin suojaustoimiin ja niiden ohikulun jälkeen toteutettaviin toimiin. Kullekin tilalle tai elintarvikehuoneistolle sopivat toimet on syytä pohtia etukäteen – ei vasta säteilyvaaratilanteen aikana.

Ennen päästöpilven alueelle tuloa tehtävillä suojelutoimilla estetään pilven ylikulun aikana tapahtuvaa saastumista. Saastumista voidaan ajatella erittäin hienojakoisena näkymättömänä pölynä, jolta ihmiset, eläimet, kasvit, rehut ja elintarvikkeet tulee suojata. Alkutuotannossa suojattavia kohteita ovat työn tekijät, tuotantoeläimet, rehut, tarvittaessa eläinten juomavesi, tuotantotilat ja erilaiset kasvustot. Elintarvikehuoneistossa suojattavia kohteita ovat ihmisten lisäksi valmiit elintarvikkeet, niiden raaka-aineet sekä elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja säilytykseen käytettävät tilat, laitteet ja välineet. Pilven ohikulun jälkeen alkutuotannossa keskeisiä ovat toimet, joilla estetään maahan ja pinnoille laskeutuneiden radioaktiivisten aineiden kulkeutumista alkutuotannon tuotteisiin. Elintarvikehuoneistojen osalta keskeisiä jälkivaiheen toimia ovat mm. huoneistojen puhdistus ja tuotteiden säteilyturvallisuuden varmistaminen.

Elintarvikkeiden turvallisuus pitää varmistaa

Säteilyvaaratilanteessa myyntiin menevien tuotteiden turvallisuus pitää varmistaa koko tilanteen ajan. Elintarvikkeille asetetaan tarvittaessa aktiivisuuspitoisuusrajat, joiden ylittyessä tuotteita ei saa saattaa markkinoille. Aktiivisuuspitoisuusrajat saatetaan voimaan yhteisötasolla Euroopan komission päätöksellä tai kansallisesti Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Erilaisten luonnontuotteiden käytölle voidaan myös antaa suosituksia ja rajoituksia, jos arvioidaan, että niiden aktiivisuuspitoisuusrajat ylittyvät.

Suojaus- ja muihin toimiin tulisi ryhtyä vasta viranomaisten ohjeiden ja suositusten pohjalta. Suojaustoimiin varautumiseen tulee toki ryhtyä jo omatoimisesti, saataessa tieto aluetta uhkaavasta mahdollisesta säteilyvaaratilanteesta. Viranomaiset seuraavat säteilyvaaratilannetta ja antavat ohjeita ja suosituksia, milloin, millä alueella ja mitä toimia pitää käynnistää. Elintarvikevalvontaviranomaiset antavat tarkempia ohjeita tarvittavista toimenpiteistä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023