Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden etämyynti

Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita on mahdollista myydä myös etämyynnissä, esimerkiksi internetin tai postimyynnin välityksellä. Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden tietojen antamisessa ennakkoon sovelletaan silloin, mitä elintarviketietoasetuksen (EPNAs EU N:o 1169/2011) 14 artiklassa säädetään. Tietojen antamisessa on huomioitava myös tuotekohtainen, äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita, koskeva erityislainsäädäntö.

Pakatuista, etämyyntinä myytävistä elintarvikkeista tulee antaa ennen kaupantekoa kaikki vastaavat tiedot kuin tavanomaisessa kaupassa myytävistä, lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa, pakastuspäivämäärää ja eränumeroa. Kyseiset tiedot on kuitenkin annettava ostajalle tuotteiden toimitushetkellä.

Etämyynnissä annettavista tiedoista on vastuussa www-sivuston omistaja. Sen on varmistettava, että elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla ja että ne ovat oikein. Varsinaisen elintarvikepakkauksen merkinnöistä vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan.

Etämyynnissä annettavat tiedot

Äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta tulee etämyynnissä antaa pakolliset elintarviketiedot :

 • elintarvikkeen nimi (äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste)
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
 • tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa)
 • ravintoarvomerkintä
 • asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • asianmukaiset tiedot valmisteen oikeasta käytöstä siten, ettei aliarvioida rintaruokinnan merkitystä 

Äidinmaidonkorvikkeesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa

 • valmisteen nimi ”Äidinmaidonkorvike” tai ”Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • maininta siitä, että tuote soveltuu imeväisille syntymästä lähtien, kun niitä ei imetetä
 • otsikolla Tärkeää tai vastaavalla muulla vastaavalla ilmaisulla
  • maininta rintaruokinnan paremmuudesta
  • suositus siitä, että tuotetta olisi käytettävä ainoastaan sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- ja lastenhoidosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä  

Vieroitusvalmisteesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa

 • valmisteen nimi ”Vieroitusvalmiste” tai ”Maitopohjainen vieroitusvalmiste” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • seuraavat maininnat
  • valmiste soveltuu vain yli kuuden kuukauden ikäisille imeväisille
  • se muodostaa ainoastaan osan monipuolistuvasta ruokavaliosta
  • sitä ei saa käyttää rintamaidon korvikkeena kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana
  • päätöksen täydentävän ruokinnan aloittamisesta ja kaikista poikkeamista kuuden kuukauden ikärajasta saisi tehdä vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteen, ravitsemustieteen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhoidosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä, ja yksittäisen imeväisen kasvu- ja kehittymistarpeiden perusteella

Mainonnan rajoitukset

Muiden kuin pakkausmerkintätietojen esittäminen internetissä katsotaan äidinmaidonkorvikkeen mainonnaksi, joka on sallittu vain terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarkoitetuissa julkaisuissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023