Valvonnan perusmaksu

Valvonnan perusmaksu on 150 € suuruinen vuosittainen maksu, joka tulee käyttöön vuonna 2022 ensimmäisen kerran. Maksu koskee lähes kaikkia kuntien valvonnassa olevia elintarvikehuoneistoja.

Lainsäädäntö

Valvonnan perusmaksusta säädetään elintarvikelain (297/2021) pykälässä (§) 72.

Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:

  • itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa;
  • 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa;
  • elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa;
  • 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023