Kalastustuotteet: alkutuotantoa, rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai kala-alan hyväksytty elintarvikehuoneisto?

Kalastustuotteiden alkutuotanto

Kalastustuotteiden alkutuotannolla tarkoitetaan kalastustuotteiden pyyntiä, viljelyä ja keräämistä niiden markkinoille saattamista varten sekä näihin liittyviä erikseen määriteltyjä alkutuotantoon liittyviä toimintoja. Osaksi alkutuotantoa luetaan seuraavat toiminnot:

Alkutuotanto kalastuksessa

 • Kalan teurastus ja verenlasku
 • Kalan perkaaminen (pään, sisälmysten ja evien poistaminen) kalastusaluksella tai jäällä
 • Kalan jäähdyttäminen ja kääriminen
 • Ravustus ja elävien rapujen käsittely
 • Peratun tai perkaamattoman kalan tai elävien rapujen kuljetus alkutuotantopaikalta ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon tai suoraan kuluttajalle.

Kalastustuotteet on viipymättä jäähdytettävä sulavan jään lämpötilaan aluksella tai välittömästi purkamisen jälkeen rannassa. Kalan perkaaminen tai muu käsittely maissa ei ole alkutuotantoa, vaan edellyttää elintarviketoiminnan rekisteröimistä tai hyväksyntää. Kalan perkaaminen jäältä tapahtuvan kalastuksen välittömässä yhteydessä katsotaan kuitenkin vastaavan kalan perkaamista aluksella, joten se luetaan osaksi alkutuotantoa.

Pyydettyjen kalastustuotteiden varastointi tai säilytys maissa, muuten kuin lyhytaikaisesti osana logistiikkaa elintarvikehuoneistoon tai suoraan kuluttajalle, edellyttää elintarviketoiminnan rekisteröimistä tai hyväksyntää.

Alkutuotanto vesiviljelyssä

 • Kalojen viljely, nosto ja tainnutus
 • Rapujen viljely ja elävien rapujen käsittely 
 • Sellaisten vesiviljelytuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu, mukaan lukien elävien kalastustuotteiden, kuljetus ja varastointi vesiviljelylaitosten alueella sekä kuljetus  ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon tai suoraan kuluttajalle.

Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen

Kalastaja, ravustaja sekä kalan- tai ravunviljelijä voi alkutuotannon toimijana toimittaa ilman määrärajoitusta alkutuotannon tuotteita kala-alan laitoksiin, tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppaan.

Alkutuotannon toimija voi ilman elintarviketoiminnan rekisteröintiä tai hyväksyntää toimittaa enintään 5000 kg alkutuotannon tuotteita vuodessa suoraan lopulliselle kuluttajalle. Torimyynti, muu ulkomyynti ja myynti liikkuvista elintarvikehuoneistoista ovat rinnastettavissa luovuttamiseen lopulliselle kuluttajalle, joten kalastaja voi alkutuottajana myydä esimerkiksi perkaamatonta silakkaa tai aluksella perattua kalaa torilla. Vastaavasti ravustaja tai ravunviljelijä voi myydä eläviä rapuja esimerkiksi torilla. Mikäli 5000 kg/v raja ylittyy, tulee myynnistä tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus. Elintarvikelainsäädännön lisäksi kalastuslainsäädäntö asettaa rajoituksia pyydetyn kalan myynnille: Ks. alla EU:n yhteinen kalastuspolitiikka ja kalastuslaki.

Elintarvikealan toimijan, joka kuljettaa alkutuotannon tuotteita pois alkutuotantopaikalta, on tehtävä alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus kuljetustoiminnasta, ellei se sisälly toimijan muuhun toimintaan (esim. rekisteröityyn tai hyväksyttyyn elintarviketoimintaan). Kalastajan, ravustajan tai kalan- tai ravunviljelijän ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta itse tuottamiensa alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta pois alkutuotantopaikalta.

Alkutuotannosta tulee tehdä alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, ellei valvontaviranomainen ole saanut tätä tietoa toiselta viranomaiselta. Lisätietoa: Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi - Ruokavirasto.

Lisätietoa kalastustuotteista

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka ja kalastuslaki

Kaikkien kalastajien, jotka saavat liikevaihtoa itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kalan tai rapujen myynnistä, täytyy rekisteröityä kaupallisten kalastajien rekisteriin ennen kalastuksen aloittamista. Kaupallisen kalastajan rekisteröinti on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. ELY-keskus antaa kaupalliselle kalastajalle todistuksen rekisteriin kuulumisesta.

Kaikki ammattimaista kalastusta harjoittavat alukset tulee rekisteröidä kalastusalusrekisteriin. Vesiviljelylaitokset rekisteröidään vesiviljelyrekisteriin. ELY-keskukset ylläpitävät näitä rekistereitä.

Merikalastusta koskevat rajoitukset

Kaupallinen kalastaja saa myydä merestä pyydettyä kalaa vain rekisteröidyille ensiostajille. ELY-keskukset ylläpitävät ensiostajarekisteriä. Kaupallinen kalastaja saa kuitenkin myydä kalaa hyvin pienimuotoisesti suoraan kuluttajalle: enintään 30 kg/ostos, kun kalastustuotteet käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajan ei edellytetä rekisteröityvän ensiostajaksi.

Sen sijaan esimerkiksi ravintolayrittäjän, joka ostaa kalaa suoraan rekisteröidyltä alukselta ja käyttää sitä kaupallisessa toiminnassaan, tulee olla aina rekisteröitynyt ensiostajaksi.

Virkistyskalastaja ei voi myydä lainkaan merestä pyytämäänsä kalaa.

Merestä kalastettuja ja meressä viljeltyjä kalastustuotteita koskevat jäljitettävyysvaatimukset

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukainen jäljitettävyys perustuu kalaerän ensimyynnin (myynti alkutuottajalta ensiostajalle) yhteydessä muodostettavaan kalaerään ja sille annettavaan eräkoodiin. Ensierää koskevien tietojen on oltava saatavilla kaikissa vaiheissa siten, että viranomaiset voivat tutustua niihin milloin tahansa. Lue lisää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Kalastustuotteet voidaan kuljettaa Suomen rajojen sisäpuolella alkutuotantopaikalta ensimyyntiin niin, että punnitus ja erän muodostus tapahtuu vasta ensimyyntipaikassa. Ostajan on oltava rekisteröitynyt ensiostajaksi. Kuljetuksen yhteydessä on oltava kaupalliset asiakirjat, joista käy ilmi, mistä kalastustuote on peräisin, mikä toimija sitä kuljettaa ja mille toimijalle sitä ollaan kuljettamassa. Asiakirjan on oltava kuljettajan laatima.

Sisävesikalastusta koskevat rajoitukset

Kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään kalastuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä saaliit. Kaupallinen sisävesikalastaja voi myydä kalaa tai rapuja kaupalliseen käyttöön (esimerkiksi ravintolaan tai hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon) ilman määrärajoitusta sekä suoraan lopulliselle kuluttajalle korkeintaan 5000 kg/v.

Virkistyskalastaja ei voi myydä sisävesistä pyydettyä kalaa tai rapuja kaupalliseen käyttöön. Virkistyskalastaja voi myydä saaliinsa ainoastaan suoraan lopulliselle kuluttajalle, jolloin määrärajoituksena on 100 kg kalaa tai 300 rapua vuodessa.

Tulkintoja kalastussaaliin luovuttamisesta

Kalastuskilpailujen saaliiden myynti

Kalastusseura järjestää kalastuskilpailun (esim. uistelu- tai pilkkikilpailun). Kalastajat, jotka eivät ole kaupallisia kalastajia, voivat luovuttaa saaliinsa kalastusseuran kaupalliselle kalastajalle, joka myy saaliit elintarvikehuoneistoon. Merikalastuksessa vastaanottajan on oltava rekisteröitynyt ensiostajaksi. Toimintaa koskevat samat erätieto- ja kirjanpitovaatimukset kuin tavanomaista kalastusta.

Hoitokalastuksen saaliin luovuttaminen

Hoitokalastuksen yhteydessä sisävesistä saadun kalastussaaliin luovuttaminen maksutta suoraan kuluttajille on mahdollista ilman kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröitymistä, sillä kaupallisen kalastuksen määritelmä on, että kalastaja saa myynnistä liikevaihtoa. Kalastuksesta vastaavan tahon tulee tehdä alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ja luovutuksessa suoraan kuluttajalle noudatetaan 5000 kg/v luovutusmäärärajaa. Tätä suurempien määrien luovuttaminen edellyttää elintarvikehuoneiston rekisteröintiä.

Vähäinen ja satunnainen alkutuotannon tuotteiden luovutus

Harrastemaisesta virkistyskalastuksesta, jossa kalastustuotteet on tarkoitettu pääsääntöisesti kalastajan omaan käyttöön, mutta joita luovutetaan satunnaisesti vähäisiä määriä, voidaan alkutuotanto jättää elintarvikevalvonnan ulkopuolelle kunnan elintarvikevalvontayksikön harkinnan mukaan. Jos virkistyskalastaja esimerkiksi luovuttaa kalaa satunnaisesti vähäisinä määrinä (alle 100 kg/v) sukulaisille, naapureille tai muille tuttaville, eikä niitä markkinoida mitenkään, toiminnasta ei ole Ruokaviraston tulkinnan mukaan tarvetta edellyttää alkutuotannon rekisteröintiä.

Yhteenveto kalastajia koskevista rekisteröitymisvelvoitteista sekä luovutuksen ja myynnin rajoituksista

Rekisteröity elintarviketoiminta eli elintarvikehuoneisto

Kalan perkuun jälkeinen käsittely (esimerkiksi fileointi, paloittelu, jalostus tai pakkaus) ja rapujen keittäminen edellyttävät elintarviketoiminnan rekisteröintiä tai hyväksyntää, kun tarkoituksena on luovuttaa käsiteltyjä tuotteita kuluttajille tai elintarvikehuoneistoihin.

Kun kalastustuotteita käsitellään elintarvikehuoneistossa, josta tuotteet luovutetaan suoraan lopullisille kuluttajille, riittää, että elintarviketoiminnasta tehdään rekisteröinti-ilmoitus. Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee toiminnalle pääsääntöisesti hakea hyväksyntää. Tietyissä tapauksissa kalastustuotteiden käsittely ja toimittaminen muualle myyntiin on mahdollista myös rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa:

 1. Toimija käsittelee kalastustuotteita ja toimittaa niitä vain omaan, muualla sijaitsevaan myynti- tai tarjoilupaikkaan. Jos rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa käsiteltyjä kalastustuotteita toimitetaan käsittelypaikasta vain yhteen saman toimijan myynti- tai tarjoilupaikkaan, toimittamiselle ei ole määrärajoituksia. Myynti- tai tarjoilupaikan tulee sijaita saman maakunnan tai sitä vastaavan suuruisen alueen sisällä kuin elintarvikehuoneisto, jossa käsittely tapahtuu. Jos toimija toimittaa tuotteita useampaan muualla sijaitsevaan omaan myynti- tai tarjoilupaikkaansa, vain yhteen näistä voidaan toimittaa rajoituksetta ja muihin on sovellettava vähäisen toimittamisen määrärajoituksia (Ks. alla kohta 3, 1000 kg + 30 %).

 2. Torimyynti, muu ulkomyynti ja myynti liikkuvista elintarvikehuoneistoista katsotaan toimittamiseksi suoraan lopulliselle kuluttajalle, joten rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta voidaan toimittaa tuotteita tällaisiin omiin myyntipaikkoihin ilman maakunta- tai lukumäärärajoitusta. Toimija voi siis rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa esimerkiksi savustaa kalaa ja myydä sitä toreilla.

 3. Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja rajoitettu toiminta: rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa käsiteltyjä kalastustuotteita voidaan toimittaa toiseen vähittäiskauppaa harjoittavaan elintarvikehuoneistoon (esim. myymälään tai ravintolaan) korkeintaan 1 000 kg vuodessa ja sen ylittävältä osalta korkeintaan 30 % toimijan eläinperäisten elintarvikkeiden vuotuisesta kokonaistoimitusmäärästä. Toisen vähittäisliikkeen tulee sijaita saman maakunnan sisällä tai sitä vastaavalla alueella (toimitusetäisyys vastaava kuin jos toimittaisiin saman maakunnan alueella), ja sen tulee toimittaa eläinperäiset elintarvikkeet suoraan kuluttajalle. Toimija voi myös toimittaa vähittäisliikkeisiin enintään 1000 kg eläimistä saatavia elintarvikkeita vuodessa, vaikka hänellä ei olisi asiakkaita (lopullisia kuluttajia) omassa rekisteröidyssä elintarviketoiminnassaan.
  Vähittäiskaupasta ei voi toimittaa kalaa toiseen vähittäiskauppaan, jos tarkoituksena on palauttaa se käsittelyn jälkeen ensimmäiseen vähittäiskauppaan. Esimerkiksi toimijan oman kalaerän savustuttaminen toisen toimijan ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa ei ole mahdollista.

Yhdistelmäelintarvikkeet

Rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa voidaan valmistaa yhdistelmäelintarvikkeita. Yhdistelmäelintarvikkeet sisältävät sekä kasvisperäisiä tuotteita että jalostettuja kalastustuotteita. Esimerkiksi graavisuolatusta tai kylmäsavustetusta kalasta valmistetut salaatit tai kypsennettyä kalaa sisältävät pasteijat ovat  yhdistelmäelintarvikkeita. Sen sijaan esimerkiksi sinappisilli on eläinperäinen elintarvike, vaikka se valmistettaisiin valmiiksi jalostetusta kalasta, sillä kasvisperäisiä ainesosia on käytetty valmisteeseen vain maustamistarkoituksessa.

Elintarviketoiminnasta eli elintarvikehuoneistosta tulee tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Lisätietoa: Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? - Ruokavirasto

Ilmoita elintarviketoiminnasta tai hae hyväksyntä - Ruokavirasto

Kala-alan hyväksytty elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistolle, jossa käsitellään kalastustuotteita ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisätietoa: Elintarvikehuoneiston hyväksyminen - Ruokavirasto

Kun kalastustuotteet on käsitelty hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa, tuotteita voi toimittaa rajoituksetta toisiin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, vähittäismyyntipaikkoihin, tukkukauppoihin ja lopullisille kuluttajille ilman alue- tai määrärajoituksia.

Kalastajien yhteiskäyttötilat ja hyväksymisnumero

Pääsääntöisesti hyväksytyllä elintarvikehuoneistolla on yksi hyväksyntä ja yksi hyväksymisnumero, jonka alla kaikki elintarvikehuoneiston tiloja käyttävät kalastajat toimivat.

Poikkeus edelliseen on tilanne, jossa kalastajien käytössä on yhteisten hyväksyttyjen tilojen (esimerkiksi sosiaalitilojen ja varastotilojen) lisäksi kullekin kalastajalle erikseen osoitetut omat käsittelytilat ja -välineet, joille on omat hyväksymisnumerot.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.6.2023 (lisätty viimeinen kappale)