Varhaiskasvatuksesta hyvät eväät elämään

Kuntapäättäjä ja varhaiskasvatuksen järjestäjä varmista, että kuntasi varhaiskasvatussuunnitelma sisältää 

 • yhteiset lasten ruokailun järjestämisen linjaukset ja ruokailusuosituksen noudattamisen lasten aterioiden tuottamisessa
 • yhteiset tavoitteet ruokakasvatukselle ja eri menetelmien käytölle 
 • ruokakasvatuksen seurannan ja arvioinnin osana pedagogista toimintaa 
 • tavoitteet varhaiskasvatuksen ja  ruokapalveluhenkilöstön yhteistyölle lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamisessa
 • lasten ruokailua koskevien asioiden käsittelyn ja vuoropuhelun osana lapsen vasua ja vanhempain tapaamisten sisältöjä.

Lasten hyvää ravitsemusta voidaan tukea

 • tarjoamalla varhaiskasvatuksessa maukasta, lasten ikäkauden mukaista ja ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset täyttävää ruokaa. 
 • toteuttamalla varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten (VRN, OPH ja THL 2018) mukaista ruoka- ja ravitsemuskasvatusta osana varhaiskasvatuksen arkea ja ruokailutilanteita: Terveyttä edistävä ruokailu ja ruokatottumukset
  • Myönteinen ja tasapainoinen ruokasuhde
  • Miellyttävät, rauhalliset ateriahetket
  • Tapa- ja ruokakulttuurin välittäminen
  • Kestävä ruokatuotanto ja ympäristökasvatus
  • Lasten aktiivisuuden, osallisuuden ja itseilmaisun kehittäminen esim. aistilähtöistä Sapere -ruokakasvatusmenetelmää käyttäen

Varhaiskasvatuksen suunnitelma ohjaa ruokakasvatusta

Ruokailu on tärkeä osa lapsen perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Ruokakasvatus on terveyttä ja hyvinvointia edistävien ruokatottumusten ja siihen liittyvien arvojen, asenteiden, tietojen ja taitojen oppimista sekä lapsen tasapainoisen ja myönteisen ruokasuhteen ja ruokailun tukemista. Ruokakasvatus kuuluu kiinteänä osana varhaiskasvatuksen arkeen ja ruokailutilanteisiin. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ruokailu on osa varhaiskasvatusta ja sille on asetettu yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Toimintayksikköjen omissa suunnitelmissa konkretisoidaan lasten ruokailuun ja ruokakasvatukseen liittyvät yhteiset linjaukset ja kasvatustavoitteet. Varhaiskasvatuksen ruokailuhetket tukevat paitsi terveyttä ja hyvinvointia edistävien ruokatottumusten omaksumista, myös lasten sosiaalisten taitojen oppimista ja itseilmaisua. Ruokailuhetket välittävät ruokakulttuuria tuleville sukupolville. Ruokaa,  ruoan alkuperää ja reittiin pellolta ruokalautaselle on tärkeää tutustua osana lasten ympäristökasvatusta.

Ruokailu on lain mukaan osa lasten varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 11 §) mukaan varhaiskasvatuksessa lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, ja ruokailu on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu.

Varhaiskasvatuksessa tarjottavan ruoan tulee täyttää ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset ja olla monipuolista. Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN, OPH ja THL 2018) toimii varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta linjaavana ja ohjaavana asiakirjana. Suositusta voidaan hyödyntää julkisten ja yksityisten päiväkotien lisäksi mm. lasten kerho- ja leikkipuistotoimintaa suunniteltaessa. 

Varhaiskasvatuksella on hyvät mahdollisuudet ohjata lasten ruokatottumusten kehittymistä terveyttä edistävään suuntaan ja tukea perheitä lasten ravitsemuskasvatuksen toteuttamisessa. Ruokailulla varhaiskasvatuksessa voidaan myös tasoittaa lasten perhetaustoista johtuvia ravitsemuseroja ja edistää näin ravitsemuksen tasa-arvoista toteutumista; tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla ruokatottumukset ovat arkisin lähempänä ravitsemussuosituksia kuin kotihoidossa olevilla lapsilla (DAGIS-tutkimus).   

Hyvät käytännöt jakoon:

NeuvokasPerhe -ruokakasvatusmateriaalit

Sapere-menetelmä

Lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien käytön lisääminen. EIT, Seen and Eat-projektin materiaalia. Kasvisaiheiset pelit, leikit ja toimintavinkit

Luontoaskel hyvinvointiin -ohjelma

Makuaakkoset-diplomiTunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. 

Kouluruoka-diplomiTunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. 

Ruokakasvatuksen ja ruokailun nykytila -verkkokysely ja työkalut

Ruukku ry:n ruokakasvatusmateriaalit 

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona. Opetushallitus. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2023