Petovahingot

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella.

Korvausten määrä

Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot eli ns. riistavahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.
 
Viljelysvahingosta voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä sekä vahingoittuneiden puutarha- ja taimitarhakasvien käypää arvoa vastaava määrä. Ruokavirasto antaa vuosittain määräyksen vahinkojen kohteena olleiden viljelys-, puutarha- ja taimitarhakasvien yksikköhinnoista ja normisadoista.

Eläinvahingosta voidaan korvata

  • enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai
  • vahingoittuneesta eläimestä enintään eläinlääkintäkustannuksia tai menetetyn tuoton arvoa vastaava määrä eläimen tai hunajan käypään arvoon asti.

Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Porovahingoista voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun poron käypä arvo 1,5-kertaisena. Ruokavirasto antaa määräyksen porovahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista porolajeittain vähintään viiden vuoden välein.

Vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana suurpetojen tappamat tai suurpetovahingon takia lopetetut poronvasat korvataan erillisellä laskennallisesti määräytyvällä vasahävikkikorvauksella paliskunnalle.

Vahingosta ilmoittaminen ja korvauksen hakeminen

Lomakkeella 131 voit ilmoittaa vahingon ja hakea korvausta viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista.
Lomakkeella 149 voit ilmoittaa vahingon ja hakea korvausta porovahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen: Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 131 tai 149. Porovahingoissa vahinkoilmoituksen tekee vahingonkärsijän paliskunta poronomistajalta tai muulta henkilöltä saamiensa tietojen perusteella. Porovahingon voi ilmoittaa myös sähköisesti Pesä-sovelluksessa. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Vahingon arvioiminen: Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja porovahingoissa myös paliskunnan edustaja. Kaikkia porovahinkoja ei maastotarkasteta.

Korvauksen hakeminen: Toimita korvaushakemus (lomake 131 tai 149) kotikuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Jos porovahingosta ei ole tehty maastotarkastusta, jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon ilmoittamisesta. Paliskunnan Pesä-sovelluksessa tai lomakkeella 149 tekemä porovahinkoilmoitus on samalla korvaushakemus, jos poronomistaja on valtuuttanut paliskunnan hakemaan korvauksen puolestaan.

Korvauksen maksaminen: Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Korvaukset eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen, ja korvaukset poro- ja viljelysvahingoista vahinkovuotta seuraavana keväänä. Jos korvauksia porovahingoista ei voida maksaa täysimääräisinä, jokaiselta korvauksen hakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa. Korvaukset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan täysimääräisinä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2021