Uuden ainesosan hakeminen ainesosaluetteloon

Ruokavirasto ylläpitää luetteloa ainesosista, joita saadaan käyttää Suomessa markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Ainesosat julkaistaan Ruokaviraston määräyskokoelmassa. Ainesosaluettelon ainesosat ovat vapaasti kaikkien talouden toimijoiden käytettävissä lukuun ottamatta ainesosaluokkiin 6 ja 7 kuuluvia laitoskohtaiseen päätökseen perustuvia ainesosia. Ruokaviraston ylläpitämässä ainesosaluettelossa ei ole EU lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) liitteen II mukaisia ainesosia, joiden käyttö on myös sallittua Suomessa markkinoitavissa lannoitevalmisteissa.

Hakemuksessa vaadittavat tiedot

Ruokavirasto lisää ainesosaluetteloon uusia ainesosia hakemuksesta. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  1. ehdotus uudesta ainesosasta;
  2. selvitys siitä, että ainesosasta valmistettu lannoitevalmiste ei aiheuta riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle ja ainesosa parantaa kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita tai lannoitevalmisteen käytettävyyttä;
  3. ehdotus soveltuvasta ainesosaluokasta;
  4. kuvaus alkuperästä;
  5. kuvaus tuotantoprosessista tai käsittelymenetelmästä;
  6. selvitys keskeisestä kemiallisesta ja biologisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista ominaisuuksista;
  7. näytteenotto- ja analyysimenetelmät keskeisten ominaisuuksien mittaamiseksi;
  8. hakijan yhteystiedot.

 

Ruokavirastolle toimitettava hakemus on vapaamuotoinen. Hakemusten käsittely on maksutonta 15.7.2023 mennessä saapuneiden hakemusten osalta. Hakemusta voidaan täydentää hakemuksen lähettämisen jälkeen. 15.7.2023 jälkeen saapuneiden hakemusten käsittelystä peritään maksu tuntiperusteisesti Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1193/2021) mukaisesti.

Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella tehdään asiasta hallinnollinen päätös. Päätös voidaan antaa, kun lannoitelain (711/2022) nojalla annettava maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista on tullut voimaan ja hakija on toimittanut ainesosasta tarvittavat tiedot. Ainesosaluettelo julkaistaan luonnoksena ennen asetuksen voimaantuloa. Ruokavirastolla on oikeus pyytää asiantuntijalausunto arvioitaessa ainesosan soveltuvuutta lannoitevalmistekäyttöön.

Hakemus liitteineen pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen lannoitevalvonta(a)ruokavirasto.fi. Kirjeenä hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen Ruokavirasto, Kasvien tuonti- ja lannoitejaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2023