Jätevesilietteiden käyttö lannoitevalmisteena

Käsitelty jätevesiliete

Lannoitevalmisteena käytettävät jätevesilietteet on käsiteltävä kompostoimalla, mädättämällä, kalkkistabiloimalla, vanhentamalla, termisesti kuivaamalla tai happo- ja emäskäsittelyllä. Käsitelty jätevesiliete kuuluu ainesosaluokkaan 10. Muissa ainesosaluokissa ei voi olla edes vähäisiä määriä jätevesilietteitä lukuun ottamatta elintarvike-, metsä- ja rehuteollisuuden jätevedenpuhdistusprosesseissa muodostuvia lietteitä, joita voidaan käyttää ainesosaluokissa komposti ja mädäte.

Jätevesilietteitä ovat

  • yhdyskuntajätevesilietteet
  • saostus- ja umpisäiliölietteet
  • kiinteistö- tai maatilakohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmän lietteet
  • kuivakäymäläjätteet
  • muut kuin edellä mainittujen jätevedenpuhdistamoiden lietteet

Laatuvaatimukset

Käsitellyn jätevesilietteen on käsittelyn jälkeen täytettävä ainesosaluokkakohtaiset vaatimukset hygieenisyyden ja epäpuhtauksien osalta sekä käyttötarkoituksen mukaiset stabiilisuusvaatimukset. Stabiilisuuskriteerit on asetettu kompostoidulle ja mädätetylle lietteelle. Mädätettyjä lietteitä koskevat stabiilisuuskriteerit tulevat voimaan 1.1.2027. Lisäksi lannoitevalmisteen, jossa on ainesosana käsiteltyä jätevesilietettä, on täytettävä tuoteluokkakohtaiset vaatimukset. 

Varoaika

Varoajat koskevat lannoitevalmisteita, joiden valmistuksessa on käytetty käsiteltyä jätevesilietettä.  Varoaikana ei saa viljellä ihmisravinnoksi tai rehuksi kasveja, jotka voidaan syödä tuoreena ja niiden syötävät osat voivat olla välittömässä kosketuksessa maahan tai kasveja, joiden maanalainen osa on tarkoitettu syötäväksi. Ihmisravinnoksi viljeltävillä kasveilla on noudatettava kahden vuoden ja rehuilla yhden vuoden varoaikaa. 

Käsiteltyä jätevesilietettä sisältävien tuotteiden levitys

Käytettäessä viljelymailla lannoitevalmistetta, jonka ainesosista vähintään 90 prosenttia kuuluu ainesosaluokkaan käsitelty jätevesiliete, on tutkittava viljelymaan haitallisten aineiden pitoisuudet ennen lannoitevalmisteen levitystä. Tarvittaessa on uusintanäytteet otettava viiden vuoden välein. Viljelymaan tutkimista koskeva vaatimus tulee EU lainsäädännöstä, eikä siitä ole mahdollista poiketa kansallisesti.

Viljelysmaan suurin sallittu haitallisten metallien pitoisuus levitettäessä lannoitevalmistetta, jossa käsiteltyä jätevesilietettä on vähintään 90 prosenttia:

Alkuaine Viljelysmaan enimmäispitoisuus
mg/kg kuiva-aineessa
Elohopea (Hg) 0,2
Kadmium (Cd) 0,5
Kromi (Cr) 100
Kupari (Cu) 100
Lyijy (Pb) 60
Nikkeli (Ni) 50
Sinkki (Zn) 200

 

Ainesosaluokan 10 mukaisen jätevesilietteen suurin sallittu levitysmäärä on 6 000 kilogrammaa vuodessa tai 30 000 kilogrammaa kuiva-ainetta hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna. Suurin sallittu levitysmäärä lasketaan jätevesilietteen massaosuuden perusteella. Jos lannoitevalmisteen tuoteselosteessa ei ole tietoa jätevesilietteen osuudesta, lannoitevalmisteen katsotaan olevan kokonaisuudessaan jätevesilietettä. Jätevesilietteen massaosuus seoksessa on jätevesilietteen massa jaettuna koko seoksen massalla.

Siirtymäaika

Jätevesilietteiden käsittelyssä noudatetaan siirtymäaikaa, jonka perusteella on sallittua valmistaa jätevesilietepohjaisia lannoitevalmisteita maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24/11 vaatimusten mukaisesti 31.12.2023 saakka ja saattaa markkinoille 21.12.2024 saakka.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.11.2023