EURL/NRL Workshop 2023: Processing contaminants

7. joulukuuta 2023

Workshop: EURL/NRL Workshop 2023: Processing contaminants
Järjestäjä: Technical University of Denmark (DTU)
Paikka ja aika: Kööpenhamina, Tanska 19.-20.9.2023  
Suomen edustaja: Mirja Hokkanen, Ruokavirasto

Vuosittainen prosessivierasaineiden EURL/NRL-kokous järjestettiin Kööpenhaminassa. Kokouksen aiheina olivat laajasti eri prosessivierasaineet (PAH-yhdisteet, akryyliamidi, furaani, mineraaliöljyjen hiilivedyt (MOH), MCPD- ja glysidyyliesterit), niiden menetelmät sekä järjestettyjen vertailukoemittausten tulosten arviointi. Erityisesti MOH-yhdisteet olivat jälleen yksi kokouksen pääteemoja. Alla on tärkeimpiä nostoja kokouksesta.

 1. Insects -a new resource in feed and food production: Arvid Fromberg 

Hyönteisten tuotanto elintarvikekäyttöön on kasvanut Euroopassa ja sen ennustetaan kasvavan vielä merkittävästi lähivuosina. Hyönteisiä voidaan käyttää joko kokonaisina tai ruoan yhtenä ainesosana. EU:ssa hyönteisten käyttötarkoitus on suurimmaksi osaksi lemmikkieläinten, siipikarjan, kalojen tai sikojen rehuna ja ennustetaan, että vuonna 2030 tuotetaan jo miljoona tonnia hyönteisrehua. Vain tarkasti määritellyt hyönteislajit soveltuvat käyttöön.

Elintarvikejätteen hyödyntämisessä hyönteisten ravintona täytyy olla varovainen mahdollisten biologisten ja kemiallisten vaarojen takia ja niiden identifiointi on oleellista. Kemialliset vaarat voivat olla prosessivierasaineita, pestisidejä tai pakkausmateriaaleista peräisin olevia fluorattuja yhdisteitä, jotka voivat siirtyä hyönteisiin niiden rehussa. Hyönteisten valmistusprosesseissa, kuten kuumennuksessa, voi muodostua prosessivierasaineita.

 1. Furan and alkylated furans in a dry salty cereal product EURL-PC PT-2023-13: Arvid Fromberg
  EU-RL PC PT-2023-14 Acrylamide in cocoa: Kit Granby
  EU-RL PC PT-2023-15 Free and bound 2-MCPD, 3-MCPD, and glycidyl esters in baby biscuits: Agnieszka A. Niklas

Vuoden 2023 vertailumittausmateriaalina furaaneissa oli kaupallinen hapankorppu. Yhteensä 26 laboratoriota raportoi tuloksia furaanille ja 24 laboratoriota 2-metyylifuraanille. Z-arvoa ei pystytty arvioimaan 3-metyylifuraanille suuren hajonnan takia eikä myöskään 2-etyylifuraanille ja 2-pentyylifuraanille vähäisen osallistujamäärän takia. Seuraavan vuoden vertailukierrosmateriaali on mahdollisesti väkevöity, jolloin saadaan suuremmat pitoisuudet matriisiin ja kaikille mahdollisuus toivottavasti analysoida yhdisteet.

Akryyliamidi-vertailumittauksessa näytteenä oli kaupallinen kaakaojauhe. Verrattaessa LC-MS/MS ja GC-MS -tekniikkaa, voidaan todeta LC-MS/MS:n olevan erittäin hyvä akryyliamidin määritykseen. MCPD-estereiden vertailukokeen materiaalina oli itse valmistettu keksi, jossa valmistusvaiheessa oli väkevöity öljy MCPD-estereillä.

 1. News from the Commission: Frans Verstraete

Frans Verstraete kävi läpi ajankohtaiset lainsäännön asiat. EU:n asetus EC 1881/2006 on korvattu uudella asetuksella EU 2023/915, joka on annettu huhtikuussa 2023. Pikkulapsille tarkoitettujen tiettyjen elintarvikkeiden 3-MCPD-estereiden enimmäismääriä alennetaan. Lisäksi esimerkiksi kekseissä on todettu korkeita pitoisuuksia 3-MCPD – ja glysidyyliestereitä. Keskustelu on aloitettu liittyen tarpeeseen asettaa enimmäismääriä mahdollisesti uusille elintarvikeryhmille.

Akryyliamidin ympärillä on paljon keskustelua ja alkuvuodesta järjestettiin sidosryhmien konsultointi. Tekninen keskustelu jatkuu edelleen ja on tarkoitus saada päätökseen viimeistään alkuvuodesta 2024. Keskustelua käydään vanhojen vertailuarvojen tarkistuksesta ja päivityksestä sekä uusien vertailuarvojen ja enimmäismäärien perustamisesta.

EFSA toivoo lisädataa furaanin esiintyvyydestä eri elintarvikkeissa ja kannustaa jäsenmaita monitoroimaan yhdisteitä. Mineraaliöljyhiilivedyille EFSA on julkaissut tänä vuonna (EFSA Opinion), että on todennäköistä tai erittäin todennäköistä (66-95 %), että ruoan kautta altistuminen MOSH-yhdisteille ei aiheuta huolta ihmisen terveydelle. Kuitenkin on tärkeää jatkaa tutkimuksia ja selvittää mahdollisia kroonisia vaikutuksia. Lisädataa toksisuudesta ja altistumisesta lopulliseen riskinarviointiin tarvitaan MOAH-yhdisteille, jotka sisältävät vähintään kolme aromaattista rengasta. On arvioitu, että on erittäin todennäköistä tai todennäköistä, että taaperoiden ja lasten ruoan kautta tapahtuva altistuminen vähintään kolme aromaattista rengasta sisältäville MOAH-yhdisteille aiheuttaa huolen heidän terveydelle. Nyt toivotaankin, että jäsenmaat kehittäisivät toimivat menetelmät näille yhdisteille ja lisättäisiin tutkimusta potentiaaleista altistuslähteistä.

 1. Acrylamide cleanup and chromatographic issues: Agnieszka A. Niklas & Kit Granby

EU-RL:n käyttämä akryyliamidimenetelmä on akkreditoitu vuonna 2002. Menetelmä ja videoita löytyy CircABC:stä. Automaattisen SPE-menetelmän etu verrattuna VacElut-menetelmään on paljon korkeampi vaste kromatografiassa. Häiritseviä matriisikomponentteja esiintyy pienissä akryyliamidipitoisuuksissa ja sisäisessä standardissa kaakaossa.

 1. Performance criteria for analytical methods: Arvid Fromberg 

  Komission asetuksessa (EC) 333/2007 asetetaan suorituskykykriteerit prosessivierasainemetelmille. Yleinen saantoprosenttivaatimus tiukentuisi 70-120 %, kun tähän asti vaatimus on ollut 50-120 %. Uusi “Guidance Document on the Estimation of LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food” on hyväksytty. 3-MCPD:n, 3-MCPD:n estereiden ja glysidyyliesterin suorituskykykriteerit ovat perustuneet pääasiassa EURL-PAH:n, JRC Geelin analyysimenetelmään, jota EURL-PC on sen jälkeen edelleen parantanut. PAH4-yhdisteille LOQ-vaatimus tiukentuisi 0,9 µg/kg:sta 0,5 µg/kg:aan äidinmaidonkorvikkeelle ja vauvanruoalle.

 2.  Mineral oil hydrocarbons: Agneta Runkel & Tommy Licht Cederberg

MOH-yhdisteitä esiintyy lähes kaikissa elintarvikkeissa eri pitoisuuksilla. EU-lainsäädännössä ei ole säädetty rajoja valvomaan MOH-yhdisteitä öljyissä, vain MOAH-yhdisteille on asetettu enimmäismäärät elintarvikkeissa. MOAH-kontaminoidut elintarvikkeet pitäisi poistaa markkinoilta noudattaen nolla-toleranssi -politiikkaa, mutta kuinka realistinen tämä vaatimus on, riippuu paljon yrityksestä. Päivitetty riskinarviointi on julkaistu syyskuussa ja sen mukaan MOAH-yhdisteiden genotoksisuus on rajattu 3-7 renkaan sisältäviin MOAH:eihin. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetusta ruoasta ei saisi löytyä MOAH-yhdisteitä, koska ne voivat aiheuttaa haittaa terveydelle. MOSH-yhdisteet eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. 

 1. Mineral oil hydrocarbons (MOH) in food NRL survey and MOAH lab list: Agneta Runkel & Tommy Licht Cederberg 

EU-RL perustaa työryhmän MOH-analyyseille, johon NRL:t voivat osallistua. Kahdeksan jäsenmaata on toistaiseksi ilmoittautunut. Työryhmässä on tarkoitus harmonisoida MOSH/MOAH- menetelmiä ja ehdottaa analyyttisiä kriteereitä menetelmille. On olemassa myös MOAH-laboratoriolistaus, jossa on tällä hetkellä 13 MOAH-analytiikkaa tekevää laboratoriota kuudesta eri maasta.