EU-vertailulaboratoriotoiminta

Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona (NRL) EU:n valvonta-asetuksen (2017/625), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa. Ruokaviraston edustajat osallistuvat kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan osana EU-vertailulaboratorioiden järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja työryhmiin. Tälle sivulle on koottu Ruokaviraston NRL-edustajien kokousraportteja EU-vertailulaboratorioiden (EURL) järjestämistä tapaamisista.


EURL-STEC workshop 2023

Shigatoksiinia tuottavien E. coli -bakteerien (STEC) esiintyvyys EU maissa on noussut ja jäsenmailta kaivataan aktiivista löydösten tyypitystulosten raportointia. Referenssilaboratorioiden työpajassa pääaiheita olivat mm. pohdinta eri maiden käytännöistä ja toimenpiteistä.

Lue lisää aiheesta EURL-STEC workshop 2023

EURL Mycotoxins and Plant toxins Workshop 2023

EURL Mycotoxins and Plant toxins Workshop järjestettiin tällä kertaa Veenendaalin kaupungissa lyhyen matkan päässä Wageningenin kampusalueesta. Suurin osa osallistujista oli paikan päällä, mutta joitakin osallistui myös etäyhteyden välityksellä. Suomesta kokouksessa oli edustajat sekä Tullilaboratoriosta että Ruokavirastosta.

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia lainsäädäntöön liittyviä asioita, vertailumittauskierrosten tuloksia sekä erilaisia menetelmiin ja niiden kehittämiseen liittyviä aiheita (mm. glykoalkaloidit, grayanotoksiinit, korkea resoluution massaspektrometrian hyödyntäminen analytiikassa, yrttien näytteenoton edustavuus). Lisäksi esiteltiin tuloksia pienten lasten altistumisesta mykotoksiineille ravinnon kautta sekä synteettisten kannabinoidien esiintymistä Tšekin markkinoilla. Laatukeskustelun aiheena oli mittausepävarmuus sen huomioon ottaminen tulosten tulkinnassa.

Lue lisää aiheesta Mycotoxins and Plant toxins EURL-workshop

EURL/NRL Workshop 2023: Processing contaminants

Vuosittainen prosessivierasaineiden EURL/NRL-kokous järjestettiin Kööpenhaminassa. Kokouksen aiheina olivat laajasti eri prosessivierasaineet (PAH-yhdisteet, akryyliamidi, furaani, mineraaliöljyjen hiilivedyt (MOH), MCPD- ja glysidyyliesterit), niiden menetelmät sekä järjestettyjen vertailukoemittausten tulosten arviointi. Erityisesti MOH-yhdisteet olivat jälleen yksi kokouksen pääteemoja. 

Lue lisää aiheesta EURL/NRL Workshop 2023: Processing contaminants


EURL-Salmonella workshop 2023

Workshopissa käytiin läpi mm. Euroopan salmonellatilannetta vuoden 2021 zoonoosiraportin pohjalta, viimeisimpiä EU-vertailumittausten tuloksia ja tulossa olevia standardimuutoksia. EFSAlta on tullut käyttöön tietyille patogeeneille ja ruokamyrkytysepidemioille interaktiivisia kommunikaatiovälineitä (Dashboard ja Story map), joiden avulla pystyy mm. lajittelemaan maa- ja materiaalikohtaisia tietoja. Mm. menetelmän ISO 6579-1:2017 ja menetelmien validointiin liittyvien standardien 16140-3 ja 16140-7 päivitykset ovat käynnissä.

Lue lisää aiheesta EURL-Salmonella workshop 2023

EURL Mycotoxins and Plant toxins Workshop 4.-5.10.2022 

EURL Mycotoxins and Plant toxins Workshop 2022 järjestettiin ensimmäistä kertaa paikan päällä Wageningenissa, Alankomaissa sitten koronapandemian alkamisen jälkeen. Kokous oli hybridimuotoinen, mutta suurin osa osallistujista oli paikan päällä. Käsitellyt aiheet liittyivät etenkin tuleviin lainsäädännöllisiin muutoksiin sekä eri vertailututkimuskierrosten tulosten käsittelyyn. Lisäksi esiteltiin muutama menetelmänkehitystyö (glykoalkalodit, kinolitsidiinialkaloidit, OTA kuivatussa lihassa/juustossa sekä mykotoksiinit oluessa).

Lue lisää aiheesta EURL Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit -workshop

 

EURL prosessikontaminantit Workshop 27.-28.9.2022

Vuosittainen kokous järjestettiin paikan päällä Kööpenhaminassa. Kokouksen aiheina olivat laajasti eri prosessikontaminantit (PAH-yhdisteet, akryyliamidi, furaani, etyylikarbamaatti, mineraaliöljyjen hiilivedyt (MOH), MCPD- ja glysidyyliesterit) ja niiden menetelmät sekä järjestettyjen vertailukoemittausten tulosten arviointi. Erityisesti MOH-yhdisteet olivat yksi kokouksen pääteemoja ja ensi vuonna EU:n jäsenmaissa alkaa menetelmän kehitys kyseisille yhdisteille EU-RL:n ohjaamana.

Lue lisää aiheesta EURL prosessikontaminantit -workshop

The 17th EURL-Campylobacter workshop 26-28.9.2022

EURL-Campylobacter Workshop 2022 järjestettiin hybriditilaisuutena Ruotsin Sigtunassa ja Teamsin välityksellä. Edellisien vuosien tapaan aiheina olivat: kampylobakteerien esiintyminen elintarvikkeissa, eläimissä ja ihmisissä sekä kampylobakteerien antibioottiresistenssi Euroopassa (EFSA ja ECDC), vertailumittauskierrosten tulokset sekä EU-referenssilaboratorion ja ISO/CEN-standardoinnin kuulumiset. Vierailevina esityksinä kuultiin mm. kampylobakteerien ja kampylobakterioosin historiasta Islannissa, Tanskan mallista kontrolloida kampylobakteerien esiintymistä broileriparvissa ja teurastamoissa sekä tutkimustuloksia broilerin ruhojen kampylobakteereista Yhdistyneissä Arabiemiraateissa.

Lue lisää aiheesta The 17th EURL-Campylobacter workshop

 

EURL-Bakteerit (kasvinterveys) ja EURL-Virukset ja fytoplasmat (kasvinterveys) Workshopit 2022

Kasvibakteriologian ja -virologian Euroopan Unionin Referenssilaboratoriot (EURL) järjestivät syyskuussa jäsenmaiden kansallisille referenssilaboratorioille vuotuiset työpajat Wageningenissa Hollannissa. Työpajojen aiheina olivat mm. tulevat pätevyystestit. Menetelmistä puhututtivat etenkin Ralstonia solanacearum-lajikompleksin fylotyyppien määritys ja tomaatin ruskokurttuviruksen reaaliaikaisen PCR-testin raja-arvot. Tuttuun tapaan myös lainsäädännön tulkinnat herättivät keskustelua. 

Lue lisää aiheesta EURL Kasvinterveys -workshopit

 

16th Annual Workshop of the NRLs for Listeria monocytogenes – 17 to 18 May 2022

Vuoden 2022 EURL-Listeria workshop toteutettiin hybriditilaisuutena. Yhteensä kokouksessa oli 78 osallistujaa, joista 33 oli paikan päällä Portossa ja 45 osallistui Teamsin välityksellä. Kokouksen pääaiheina olivat Listerian esiintyminen ihmisissä ja elintarvikkeissa, WGS-tyypitys ja sen hyödyntäminen epidemioiden selvittämisessä, säilyvyystutkimukset sekä viimeisimpien vertailumittauskierrosten tulokset.
Lisätietoja: Erikoistutkija Suvi Wallgren, suvi.wallgren@ruokavirasto.fi
Lue lisää aiheesta EURL-Listeria workshop 2022 

EURL-Salmonella workshop 27th, 23.-24.5.2022 (14.6.2022)

Workshopissa käytiin läpi mm. Euroopan salmonellatilannetta vuoden 2020 zoonoosiraportin pohjalta, viimeisimpiä EU-vertailumittausten tuloksia ja tulossa olevia standardimuutoksia. Raportoitujen salmonellatartuntojen ja ruokamyrkytysten määrissä oli huomattava väheneminen vuoteen 2019 verrattuna ja syyksi arvioitiin COVID-19 epidemiasta johtunutta kontaminoituneille elintarvikkeille altistumisen vähentymistä sekä aliraportointia.  Mm. menetelmien validointiin liittyvien standardien ISO 16140-2, 16140-4 ja 16140-7 lisäosista on ollut äänestykset vuoden 2021 aikana.
Lue lisää aiheesta EURL-Salmonella workshop 2022

Kasvinterveyden sieni-EURL kokoontui toukokuussa (9.6.2022)

Mykologian EURLin (ANSES, FR) kolmas kokous järjestettiin 4.5.2022. Kokouksen yleisissä asioissa käsiteltiin EURLin tehtäviä, joihin kuuluvat esimerkiksi neuvonta, referenssimateriaalin kerääminen ja luovuttaminen, pätevyystestien järjestäminen, menetelmien kehitys ja yhteistyö Euroopan komission ja muiden organisaatioiden, kuten EFSA, kanssa.
Lue lisää kasvinterveyden sieni-EURL kokouksesta

16th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU 18th-19th October, 2021

Tämän vuoden Shigatoksiinia tuottavien E. coli -bakteerien (STEC) referenssilaboratorioiden työpajassa pääaiheita olivat mm.  STEC -riskinarviointi bakteerin ominaisuuksien mukaan, STEC -seurannan tulosten raportointi (EFSA, ECDC) ja EFSA:n kokogenomisekvensointiin (WGS) perustuvan tyypitysjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2022. STEC:in esiintyvyys EU maissa tutkituissa elintarvikenäytteissä on noussut hieman ja tärkeimpiä STEC:in -elintarvikelähteitä ovat naudanliha ja maitotuotteet. Tutkimuksia raportoitiin mm. toksiinin tuottoon liittyvistä stx-faageista ja STEC -bakteerien esiintymisestä jauhoissa ja valmistaikinoissa.
Lue lisää EURL-STEC workshopista

Kasvinterveyden EURL-toiminta on ollut vilkasta syksyllä 2021

Syksyn aikana on järjestetty webinaareina useita Euroopan unionin kasvinterveyden referenssilaboratorioiden (EURL) toimintaan liittyviä kokouksia ja koulutuksia. EURL-toiminta on kasvintuhoojapuolella vielä melko uutta, joten EU-komission edustajat kertoivat kokousten aluksi EURL:ien ja kansallisten referenssilaboratorioiden (NRL) velvollisuuksista ja merkityksestä sekä valvonta-asetuksen toimeenpanosta, mm. akkreditointivaatimuksista.
Lue lisää kasvinterveyden EURL-toiminnasta

EURL-Campylobacter workshop 2021 (28.-29.9.2021)

Vuosittainen kokous järjestettiin toistamiseen virtuaalisesti. Kokousaiheet käsittelivät mm. standardiin ISO 10272:2017 (kampylobakteerien osoittaminen ja määrittäminen) suunniteltuja päivityksiä, EURL:ien menetelmäyhteistyötä mittausepävarmuuden ja NGS-genotyypityksen saralla, vertailutuloksia raakamaidon kampylobakteeriviljelystä sekä kasvusuplementin lisäyksestä Preston-rikastukseen, vertailumittauskierrosten tuloksia ja järjestämistä. Kokouksen esitysmateriaali julkaistaan EURL:n verkkosivuilla.
Lue lisää EURL- kampylobakteeri workshopista

EURL-Salmonella workshop 2021 (28.5.2021)

Vuosittain järjestettävä EURL-Salmonella workshop järjestettiin virtuaalikokouksena ja sen esitykset löytyvät EU:n vertailulaboratorion nettisivuilta. Kokouksessa käytiin läpi mm. vuoden 2020 vertailututkimusten tuloksia ja ajankohtaisia asioita liittyen ISO / CEN – toimintaan, johon kuului esimerkiksi tammikuussa 2021 julkaistu ISO 16410-3 – protokolla vaihtoehtoisten menetelmien verifioinnille yksittäisessä laboratoriossa. Pasteur Instituutin ylläpitämään salmonellaserotyyppiluetteloon odotetaan päivitysosia vuoden 2021 loppuun mennessä ja EU:n vertailulaboratorio esitteli tämän vuoden alussa käyttöön ottamaansa kokogenomisekvensointiin perustuvaa serotyypitysmenetelmää.”
Lue lisää EURL-Salmonella workshopista

EURL Prosessikontaminantit-workshop (29.-30.9.2020)

EURL-Prosessikontaminantit workshop järjestettiin 29.-30.9.2020 virtuaalikokouksena. Prosessikontaminanteista PAHit, akryyliamidi, furaani ja MCPD- ja glysidyyliesterit olivat aiheina. Workshopissa käsiteltiin näihin kontaminantteihin liittyvää lainsäädäntöä, vertailututkimuksia, menetelmien kehitystä ja tutkimusprojekteja.
Lue lisää EURL Prosessikontaminantit-workshopista

EURL Metallit ja typpiyhdisteet -workshop (28-29.10.2020)

Vuosittainen EURL-MN workshop järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti 28-29.10.2020. Ohjelmassa oli muun muassa vertailukierrosten tulosten läpikäyntiä, LOD/LOQ määrittämisen oppaan tilannekatsaus sekä ajankohtaisia uutisia CEN:ltä ja komissiolta.
Lue lisää Metallit ja typpiyhdisteet -workshopista

EURL-Salmonella vuosikokous 2020 (17.-18.9.2020)

Vuosittain järjestettävän EURL-Salmonella workshopin esitykset tulevat EU:n vertailulaboratorion nettisivuille. Kokouksessa esiteltiin mm. vuonna 2020 julkaistu ISO 6579-1:2017 – standardin laajennus A1:2020, jossa oli korjattu virheellisiä elatusainekoostumuksia, laajennettu selektiivisten maljojen inkubointilämpötilarajoja ja muutettu S. Typhi ja S. Paratyphi osa ohjeelliseksi, vain tarvittaessa käytettäväksi. Muiden ISO / CEN – kuulumisten lisäksi käsiteltiin mm. vuoden 2019 vertailututkimusten tuloksia sekä pidettiin esityksiä joistakin salmonellaepidemiatapauksista.
Lue lisää 

14th Workshop of the European Union reference Laboratory (EURL) & National Reference Laboratories (NRLs) for Listeria monocytogenes (LM)

Vuoden 2020 EURL-Listeria kokouksessa nostettiin esiin Mikrobikriteeriasetuksen ((EY) N:o 2073/2005) uudistamiseksi tehtävä työ. Nykyisen lainsäädännön mahdollistama alle 100 pmy/g määrä Listeria monocytogenes (LM) -bakteeria sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa myyntiajan päättyessä on aiheuttanut jonkin verran tulkintaeroja EU jäsenmaissa. Erot tulevat mm. siitä, kuinka kattavasti tuotteen valmistaneen laitoksen katsotaan joutuvan osoittamaan, että LM ei tuotteissa kasva yli sallitun pitoisuuden. Lakiuudistus voisi johtaa tarpeeseen tehdä nykyistä kattavammin kokeita LM säilyvyydestä ja tuhoutumisesta elintarvikkeissa erilaisissa olosuhteissa, mikäli tuotteen kelpoisuutta LM pitoisuuden suhteen tiukennettaisiin
Lue lisää

EURL Metallit ja typpiyhdisteet workshop

EUR-MN workshopissa (23.10.-24.10.2019) käsiteltiin elintarvikkeiden ja rehujen haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksia, niihin tulleita muutoksia sekä työn alla olevia lainsäädännön päivityksiä. Muita aiheita olivat vertailumittaukset, EURL-MN:n antama koulutus kansallisille vertailulaboratorioille, menetelmäkehitystyö sekä EURL -MN:n tekemä kansallisten vertailulaboratorioiden pätevyyden arviointi.

lisätietoja: Eija-Riitta Venäläinen, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi

Lue lisää

EURL-Campylobacter workshop

Vuoden 2019 kansallisten kampylobakteerireferenssilaboratorioiden (NRL) kokouksessa olivat esillä mm. kampylobakteeritilanne EU:ssa, broilerinruhojen prosessihygieniakriteeri ja standardoinnin ajankohtaiset asiat. Raportoitujen kampylobakteeritartuntojen määrä Euroopassa ei ole oleellisesti muuttunut viime vuosina. Maidon osuus kampylobakteeriepidemioiden lähteenä on kasvanut: vuonna 2017 maito oli välittäjäelintarvikkeena 18 epidemiassa, kun taas broilerinlihan välityksellä saatuja epidemioita raportoitiin yhdeksän. Vuodesta 2020 alkaen jäsenmaiden on raportoitava EFSAan jäähdytettyjen broilerinruhojen kampylobakteerimäärille asetetun prosessihygieniakriteerin (1000 pmy/g) ylitykset. EURL:n tekemässä tutkimuksessa todettiin, että aikarajoja näytteenoton ja tutkimuksen aloittamisen välillä on tärkeää noudattaa luotettavan tuloksen saamiseksi. Standardiin ISO 10272 on tekeillä lisäosa, jossa kuvataan kampylobakteerien varmistus ja tunnistus perinteisellä ja reaaliaikaisella PCR-menetelmällä, joista järjestetään kollaboratiivinen validointi lähiaikoina. Kokouksen yhteydessä NRLille pidettiin lisäksi koulutus vertailunäytekierrosten järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvistä ohjeistuksista ja vaatimuksista.

Lue lisää

EURL STEC workshop 2019

Tämän vuoden Shigatoksiinia tuottavien E. coli -bakteerien (STEC) referenssilaboratorioiden työpajassa pääaiheeksi nousivat mm.  kokogenomisekvensointiin liittyvien tekniikoiden käyttöönotto laboratorioverkostossa, STEC riskinarviointi bakteerin ominaisuuksien mukaan ja STEC -bakteerien esiintyminen uudenlaisissa elintarvikematriiseissa, kuten jauhot. Tärkeimpiä STEC elintarvikelähteitä ovat naudanliha, maitotuotteet ja kasvikset (vuonna 2018 julkaistu WHOn raportti ‎STEC and food: attribution, characterization, and monitoring report). Workshopissa muistutettiin, että tuotetta, josta taustatieto STECin esiintymisestä puuttuu, ei pidä väheksyä mahdollisena STECin lähteenä. Tällainen on mm. leivontaan käytettävät jauhot, joista on tehty STEC havaintoja jo useassa Euroopan maassa. Raa’an taikinan aiheuttamia epidemioita on esiintynyt USA:ssa ja Kanadassa. STEC seurannassa pyritään nyt voimakkaasti siirtymään seroryhmiin nojaavasta seurannasta bakteerin virulenssitekijöihin (stx-geenit) ja tähän kannustetaan Euroopan laajuisesti.

Lisätietoja: erikoistutkija Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Lue lisää…

EURL-Salmonella workshop XXIV, Amersfoort, Alankomaat (28.-29.5.2019)

Vuosittain järjestettävän EURL-Salmonella workshopin esitykset tulevat EU:n vertailulaboratorion nettisivuille. Osallistujia oli 27 EU maasta, 4 ehdokasmaasta ja 3 EFTA maasta yhteensä 51.
Lue lisää...

EURL Listeria – vuosikokous 2019 (10.-12.4.2019)

Vuoden 2019 EURL-Listeria kokouksessa kerrottiin uusimmat kuulumiset Listeria -bakteereiden analytiikasta ja torjunnasta elintarvikeketjussa. Martial Plantady EC DG Santesta esitteli päivitetyn komission asetuksen elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (2073/2005). Martial nosti esiin päivityksestä kohdan 1.2, jonka mukaan idut on nyt laskettu mukaan elintarvikkeisiin, joissa Listeria monocytogenes voi kasvaa. Lena Barre Ansesista esitteli päivitetyn version standardista EN ISO 18593 “Sampling techniques from surfaces of food/feed environment”. Standardi antaa ohjeistusta pintanäytteiden ottoon osoitettaessa mikro-organismeja prosessipinnoilta. Helene Bergis Ansesista esitteli uudistetun referenssilaboratorioille tarkoitetun EURL ohjeistuksen säilyvyyskokeiden tekemiselle. Ohjeistuksen tärkein muutos on lämpötila, jossa kokeet tehdään, kun tutkitaan kaupoissa myynnissä olevia elintarvikkeita. Lämpötila laski 12°C -> 7°C. EURL tukee jäsenmaita kokogenomisekvensoinnin (WGS) käyttöönotossa kouluttamalla henkilöstöä sekä märkälaboratorio-osuuteen että sekvenssianalyysiin. Benjamin Felix Ansesista esitteli PCR menetelmän, jota sovelletaan bakteerikantojen seulomiseen WGS analyysiä varten. Menetelmää lähdetään kehittämään reaaliaikaiselle PCR laitteelle soveltuvaksi kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja: Erikoistutkija Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Lue lisää...

EU-RL/NRL –prosessikontaminantit workshop (13.-15.11.2018)

EU:n vertailulaboratorio prosessikontaminanteille on siirtynyt DTU:lle Kööpenhaminaan Tanskaan ja marraskuussa järjestettiin ensimmäinen EU-RL/NRL –workshop. Kokouksessa keskusteltiin uudesta asetuksesta (EU) 2017/2158 akryyliamidille, joka kokoaa toimenpiteet akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vahvistaa vertailuarvot. Kyseistä asetusta on sovellettu 11.4.2018 alkaen. Glysidyyliesterien enimmmäispitoisuudet eri matriiseissa ja käytetyn menetelmän suorituskykyvaatimukset on asetettu asetuksessa (EU) 2018/290. Furaani on prosessikontaminantti, joka muodostuu elintarvikkeiden lämmitysprosessissa. EU-RL järjestää koulutusta NRL-laboratorioille menetelmän kehityksessä.
Lue lisää...

EURL VTEC/STEC – vuosikokous 2018 (18. - 19.10.2018)

Kokouksessa kerrottiin mm. STEC ISO/TS 13136 standardin uudistamistyöstä, joka on parhaillaan käynnissä. Kokouksessa käsiteltiin myös hiljattain valmistunutta WHO:n raporttia STEC riskeistä elintarvikkeissa (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Raportti korostaa virulenssigeenien karakterisoinnin merkitystä seroryhmien sijaan STEC elintarvikelöydösten riskinarvioinnissa. Eristetyn kannan seroryhmät ovat kuitenkin tärkeä lisä epidemiologiseen taustatietoon. STEC löydöksen riskinarviointi on nyt konkretisoitu taulukkoon STEC kantojen ominaisuuksista. Kyseinen raportti ottaa myös hyvin kantaa PCR -skreenaukseen, jonka antamien alustavien tulosten tulkinta on aiheuttanut ongelmia monissa maissa, myös Suomessa.
Lue lisää…

EURL-CAMPYLOBACTER – vuosikokous 2018 (9.-10.10.2018)

Kokouksessa kuultiin EFSAn kuulumisia liittyen kampylobakteerien torjuntaan elintarvikeketjussa. ECDC:n edustaja kertoi EU:n kampylobakteeritilanteesta. EURL:n esitykset käsittelivät mm. C. upsaliensis ja C. helveticus -bakteerien tunnistamista, kampylobakteerien toteamista maidosta ja suunnitteilla olevaa kollaboratiivista tutkimusta aiheesta sekä käynnissä olevaa VETPOD-pikamenetelmän validointia kampylobakteereille. Kokouksessa käsiteltiin myös mittausepävarmuusstandardin ISO/TS 19036 päivitystä ja soveltamista. Päivityksen on määrä valmistua kesällä 2019. Lisäksi jäsenmaiden edustajat esittelivät omia projektejaan, kuten kampylobakteerien selviytymistä lannan mädätysprosessista, kvantitatiivisen referenssimateriaalin valmistamista sekä kokogenomisekvensoinnin käyttöönottoa kansallisessa referenssilaboratoriossa. Matkakertomus sisältää linkin kokouksen esityksiin.
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorio Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit (9.-10.10.2018)

EU:n Mykotoksiinit & kasvitoksiinit – referenssilaboratorio siirtyi maaliskuussa 2018 RIKILT Wageningenin (Alankomaat) alaisuuteen ja he järjestivät vuoden 2018 vuosikokouksen ensimmäistä kertaa. Keskeisenä aiheena oli kansallisten referenssilaboratorioiden tämän hetkisen analyysivalmiuden kartoittaminen, etenkin kasvitoksiinianalytiikan suhteen. Kasvitoksiinit on lisätty EU-referenssilaboratorion vastuualueeseen hiljattain. Niiden osalta tehtäväkenttä on laaja ja selkeitä painopisteitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Lainsäädännölliset muutokset ovat edelleen odottavalla kannalla, eikä suurempia uudistuksia tullut esille. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Marjo Kolmonen, p. 050 569 5477, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorioissa muutoksia: Raskasmetallianalytiikka ja typpiyhdisteet (5.10.2018)

EU-vertailulaboratorio CEFAOn toiminta loppuu Roomassa 31.12.2018 ja siirtyy vuoden 2019 alusta Tanskaan EURL-MN:ään. Raskasmetallien alueella on toiminut kaksi vertailulaboratoriota: Roomassa eläinperäisten elintarvikkeiden alalla (EURL-CEFAO) ja Belgiassa ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut ja villikala (EURL-HM). Rooman laboratorio, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), on toiminut EU-RL:nä 25 vuotta ja yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut vertailukierrosten (PT) järjestäminen. 

EURL-HM = EURL for Heavy Metals in Food (of non-animal origin, Feed and wild caught fish) toimi vuosina 2006-2017 Belgiassa ja on vuoden 2018 alusta siirtynyt Tanskaan DTUhun.  

Uuden EURL:n (EURL-MN = EURL for metals and nitrogenous compounds) toimintaan kuuluu raskasmetallien lisäksi typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti, melamiini, urea…). Alkuaineita tulee lisää, jatkossa ei keskity pelkästään raskasmetalleihin, mm. jodi ja seleeni ovat mukana. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Eija-Riitta Venäläinen, p. 050 434 8378, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi
Lue lisää...

EURL Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan lukien S. aureus ja stafylokokkien enterotoksiinit – vuosikokous 2018 (31.5.-1.6.2018)

Vuoden 2018 kokouksessa keskityttiin pääasiassa stafylokokkien enterotoksiineihin ja stafylokokkikantojen tyypitysmenetelmiin. Tarve olisi kehittää menetelmä, jolla voitaisiin todeta kattavammin stafylokokkien tuottamia enterotoksiineja. Tämän hetkinen menetelmä tunnistaa ainoastaan toksiinit SEA-SEE.

Jäsenvaltioiden ruokamyrkytysselvityksissä koagulaasipositiivisilla stafylokokeilla todetaan usein muitakin kuin näitä koodaavia toksiinigeenejä sea-see. Varsinkin toksiinigeenejä seg, seh ja sei on liitetty ruokamyrkytysepidemioihin ja niiden koodaamille enterotoksiineille kaivataan tunnistusmenetelmää.
Lue lisää...

EURL Salmonella -vuosikokous 2018 (29.-30.5.2018)

Keskustelun aiheena oli mm. vuonna 2017 julkaistu ISO 6579 -1 standardi (salmonellojen osoittaminen). Siinä oli havaittu virhe kohdassa D 3.1.3.1 eli L-kysteiini liuoksen määrän tulee olla 10 ml eikä 100 ml. Standardiin on tulossa osa 4 monofaasisen S. Typhimurium – kantojen tunnistukseen. Inkubointilämpötilaa 34-38 °C selektiivisille eristysmaljoille on vertailtu ristiin sekä esirikasteen että selektiivisten maljojen osalta verrattuna 37 °C ja 34-38 °C ja tutkimusten perusteella myös selektiivisille maljoille voidaan käyttää lämpötilaa 34-38 °C. ISO 16140 – standardin osaa 6 vaihtoehtoisten varmistusmenetelmien validoinnista referenssimenetelmää vastaan (esim. PCR, MALDI-TOF) esiteltiin ja prosessi vaihtelee mm. siitä riippuen halutaanko varmistus esim. salmonella / ei-salmonella vai serotyyppitasolle asti.
Lue lisää...

EURL Eläinproteiinit rehussa – vuosikokous 2018 (24.-25.4.2018)

”EURL-AP vuosikokouksessa (2018) käsiteltiin mm. käyttöön otettavia ja kehitysvaiheessa olevia analyysimenetelmiä. EURL-AP keskittyy etenkin massaspektrometria-menetelmien kehittämiseen kiellettyjen ja sallittujen eläinproteiinien erottamiseksi rehussa sekä hyönteisten mikroskopointimenetelmän validointiin. Paljon keskustelua herätti ”teknisen nollan” konsepti, jota ollaan ottamassa käyttöön rehujen reaaliaika PCR -analytiikassa.” 
Lue lisää...

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2024