EU-vertailulaboratoriotoiminta

Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona (NRL) EU:n valvonta-asetuksen (2017/625), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa. Ruokaviraston edustajat osallistuvat kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan osana EU-vertailulaboratorioiden järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja työryhmiin. Tälle sivulle on koottu Ruokaviraston NRL-edustajien kokousraportteja EU-vertailulaboratorioiden (EURL) järjestämistä tapaamisista.

EURL STEC workshop 2019

Tämän vuoden Shigatoksiinia tuottavien E. coli -bakteerien (STEC) referenssilaboratorioiden työpajassa pääaiheeksi nousivat mm.  kokogenomisekvensointiin liittyvien tekniikoiden käyttöönotto laboratorioverkostossa, STEC riskinarviointi bakteerin ominaisuuksien mukaan ja STEC -bakteerien esiintyminen uudenlaisissa elintarvikematriiseissa, kuten jauhot. Tärkeimpiä STEC elintarvikelähteitä ovat naudanliha, maitotuotteet ja kasvikset (vuonna 2018 julkaistu WHOn raportti ‎STEC and food: attribution, characterization, and monitoring: report: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272871). Workshopissa muistutettiin, että tuotetta, josta taustatieto STECin esiintymisestä puuttuu, ei pidä väheksyä mahdollisena STECin lähteenä. Tällainen on mm. leivontaan käytettävät jauhot, joista on tehty STEC havaintoja jo useassa Euroopan maassa. Raa’an taikinan aiheuttamia epidemioita on esiintynyt USA:ssa ja Kanadassa. STEC seurannassa pyritään nyt voimakkaasti siirtymään seroryhmiin nojaavasta seurannasta bakteerin virulenssitekijöihin (stx-geenit) ja tähän kannustetaan Euroopan laajuisesti.

Lisätietoja: erikoistutkija Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Lue lisää…

EURL-Salmonella workshop XXIV, Amersfoort, Alankomaat (28.-29.5.2019)

Vuosittain järjestettävän EURL-Salmonella workshopin esitykset tulevat EU:n vertailulaboratorion nettisivuille. Osallistujia oli 27 EU maasta, 4 ehdokasmaasta ja 3 EFTA maasta yhteensä 51.
Lue lisää...

EURL Listeria – vuosikokous 2019 (10.-12.4.2019)

Vuoden 2019 EURL-Listeria kokouksessa kerrottiin uusimmat kuulumiset Listeria -bakteereiden analytiikasta ja torjunnasta elintarvikeketjussa. Martial Plantady EC DG Santesta esitteli päivitetyn komission asetuksen elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (2073/2005). Martial nosti esiin päivityksestä kohdan 1.2, jonka mukaan idut on nyt laskettu mukaan elintarvikkeisiin, joissa Listeria monocytogenes voi kasvaa. Lena Barre Ansesista esitteli päivitetyn version standardista EN ISO 18593 “Sampling techniques from surfaces of food/feed environment”. Standardi antaa ohjeistusta pintanäytteiden ottoon osoitettaessa mikro-organismeja prosessipinnoilta. Helene Bergis Ansesista esitteli uudistetun referenssilaboratorioille tarkoitetun EURL ohjeistuksen säilyvyyskokeiden tekemiselle. Ohjeistuksen tärkein muutos on lämpötila, jossa kokeet tehdään, kun tutkitaan kaupoissa myynnissä olevia elintarvikkeita. Lämpötila laski 12°C -> 7°C. EURL tukee jäsenmaita kokogenomisekvensoinnin (WGS) käyttöönotossa kouluttamalla henkilöstöä sekä märkälaboratorio-osuuteen että sekvenssianalyysiin. Benjamin Felix Ansesista esitteli PCR menetelmän, jota sovelletaan bakteerikantojen seulomiseen WGS analyysiä varten. Menetelmää lähdetään kehittämään reaaliaikaiselle PCR laitteelle soveltuvaksi kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja: Erikoistutkija Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Lue lisää...

EU-RL/NRL –prosessikontaminantit workshop (13.-15.11.2018)

EU:n vertailulaboratorio prosessikontaminanteille on siirtynyt DTU:lle Kööpenhaminaan Tanskaan ja marraskuussa järjestettiin ensimmäinen EU-RL/NRL –workshop. Kokouksessa keskusteltiin uudesta asetuksesta (EU) 2017/2158 akryyliamidille, joka kokoaa toimenpiteet akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vahvistaa vertailuarvot. Kyseistä asetusta on sovellettu 11.4.2018 alkaen. Glysidyyliesterien enimmmäispitoisuudet eri matriiseissa ja käytetyn menetelmän suorituskykyvaatimukset on asetettu asetuksessa (EU) 2018/290. Furaani on prosessikontaminantti, joka muodostuu elintarvikkeiden lämmitysprosessissa. EU-RL järjestää koulutusta NRL-laboratorioille menetelmän kehityksessä.
Lue lisää...

EURL VTEC/STEC – vuosikokous 2018 (
18. - 19.10.2018)

Kokouksessa kerrottiin mm. STEC ISO/TS 13136 standardin uudistamistyöstä, joka on parhaillaan käynnissä. Kokouksessa käsiteltiin myös hiljattain valmistunutta WHO:n raporttia STEC riskeistä elintarvikkeissa (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Raportti korostaa virulenssigeenien karakterisoinnin merkitystä seroryhmien sijaan STEC elintarvikelöydösten riskinarvioinnissa. Eristetyn kannan seroryhmät ovat kuitenkin tärkeä lisä epidemiologiseen taustatietoon. STEC löydöksen riskinarviointi on nyt konkretisoitu taulukkoon STEC kantojen ominaisuuksista. Kyseinen raportti ottaa myös hyvin kantaa PCR -skreenaukseen, jonka antamien alustavien tulosten tulkinta on aiheuttanut ongelmia monissa maissa, myös Suomessa.
Lue lisää…

EURL-CAMPYLOBACTER – vuosikokous 2018 (9.-10.10.2018)

Kokouksessa kuultiin EFSAn kuulumisia liittyen kampylobakteerien torjuntaan elintarvikeketjussa. ECDC:n edustaja kertoi EU:n kampylobakteeritilanteesta. EURL:n esitykset käsittelivät mm. C. upsaliensis ja C. helveticus -bakteerien tunnistamista, kampylobakteerien toteamista maidosta ja suunnitteilla olevaa kollaboratiivista tutkimusta aiheesta sekä käynnissä olevaa VETPOD-pikamenetelmän validointia kampylobakteereille. Kokouksessa käsiteltiin myös mittausepävarmuusstandardin ISO/TS 19036 päivitystä ja soveltamista. Päivityksen on määrä valmistua kesällä 2019. Lisäksi jäsenmaiden edustajat esittelivät omia projektejaan, kuten kampylobakteerien selviytymistä lannan mädätysprosessista, kvantitatiivisen referenssimateriaalin valmistamista sekä kokogenomisekvensoinnin käyttöönottoa kansallisessa referenssilaboratoriossa. Matkakertomus sisältää linkin kokouksen esityksiin.
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorio Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit (9.-10.10.2018)

EU:n Mykotoksiinit & kasvitoksiinit – referenssilaboratorio siirtyi maaliskuussa 2018 RIKILT Wageningenin (Alankomaat) alaisuuteen ja he järjestivät vuoden 2018 vuosikokouksen ensimmäistä kertaa. Keskeisenä aiheena oli kansallisten referenssilaboratorioiden tämän hetkisen analyysivalmiuden kartoittaminen, etenkin kasvitoksiinianalytiikan suhteen. Kasvitoksiinit on lisätty EU-referenssilaboratorion vastuualueeseen hiljattain. Niiden osalta tehtäväkenttä on laaja ja selkeitä painopisteitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Lainsäädännölliset muutokset ovat edelleen odottavalla kannalla, eikä suurempia uudistuksia tullut esille. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Marjo Kolmonen, p. 050 569 5477, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorioissa muutoksia: Raskasmetallianalytiikka ja typpiyhdisteet (5.10.2018)

EU-vertailulaboratorio CEFAOn toiminta loppuu Roomassa 31.12.2018 ja siirtyy vuoden 2019 alusta Tanskaan EURL-MN:ään. Raskasmetallien alueella on toiminut kaksi vertailulaboratoriota: Roomassa eläinperäisten elintarvikkeiden alalla (EURL-CEFAO) ja Belgiassa ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut ja villikala (EURL-HM). Rooman laboratorio, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), on toiminut EU-RL:nä 25 vuotta ja yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut vertailukierrosten (PT) järjestäminen. 

EURL-HM = EURL for Heavy Metals in Food (of non-animal origin, Feed and wild caught fish) toimi vuosina 2006-2017 Belgiassa ja on vuoden 2018 alusta siirtynyt Tanskaan DTUhun.  

Uuden EURL:n (EURL-MN = EURL for metals and nitrogenous compounds) toimintaan kuuluu raskasmetallien lisäksi typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti, melamiini, urea…). Alkuaineita tulee lisää, jatkossa ei keskity pelkästään raskasmetalleihin, mm. jodi ja seleeni ovat mukana. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Eija-Riitta Venäläinen, p. 050 434 8378, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi
Lue lisää...

EURL Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan lukien S. aureus ja stafylokokkien enterotoksiinit – vuosikokous 2018 (31.5.-1.6.2018)

Vuoden 2018 kokouksessa keskityttiin pääasiassa stafylokokkien enterotoksiineihin ja stafylokokkikantojen tyypitysmenetelmiin. Tarve olisi kehittää menetelmä, jolla voitaisiin todeta kattavammin stafylokokkien tuottamia enterotoksiineja. Tämän hetkinen menetelmä tunnistaa ainoastaan toksiinit SEA-SEE.

Jäsenvaltioiden ruokamyrkytysselvityksissä koagulaasipositiivisilla stafylokokeilla todetaan usein muitakin kuin näitä koodaavia toksiinigeenejä sea-see. Varsinkin toksiinigeenejä seg, seh ja sei on liitetty ruokamyrkytysepidemioihin ja niiden koodaamille enterotoksiineille kaivataan tunnistusmenetelmää.
Lue lisää...

 EURL Salmonella -vuosikokous 2018 (29.-30.5.2018)

Keskustelun aiheena oli mm. vuonna 2017 julkaistu ISO 6579 -1 standardi (salmonellojen osoittaminen). Siinä oli havaittu virhe kohdassa D 3.1.3.1 eli L-kysteiini liuoksen määrän tulee olla 10 ml eikä 100 ml. Standardiin on tulossa osa 4 monofaasisen S. Typhimurium – kantojen tunnistukseen. Inkubointilämpötilaa 34-38 °C selektiivisille eristysmaljoille on vertailtu ristiin sekä esirikasteen että selektiivisten maljojen osalta verrattuna 37 °C ja 34-38 °C ja tutkimusten perusteella myös selektiivisille maljoille voidaan käyttää lämpötilaa 34-38 °C. ISO 16140 – standardin osaa 6 vaihtoehtoisten varmistusmenetelmien validoinnista referenssimenetelmää vastaan (esim. PCR, MALDI-TOF) esiteltiin ja prosessi vaihtelee mm. siitä riippuen halutaanko varmistus esim. salmonella / ei-salmonella vai serotyyppitasolle asti.
Lue lisää...

EURL Eläinproteiinit rehussa – vuosikokous 2018 (24.-25.4.2018)

”EURL-AP vuosikokouksessa (2018) käsiteltiin mm. käyttöön otettavia ja kehitysvaiheessa olevia analyysimenetelmiä. EURL-AP keskittyy etenkin massaspektrometria-menetelmien kehittämiseen kiellettyjen ja sallittujen eläinproteiinien erottamiseksi rehussa sekä hyönteisten mikroskopointimenetelmän validointiin. Paljon keskustelua herätti ”teknisen nollan” konsepti, jota ollaan ottamassa käyttöön rehujen reaaliaika PCR -analytiikassa.” 
Lue lisää...