Mikrobilääkeherkkyyden testaaminen

Suositukset laboratorioille tavallisimpien eläimille tautia aiheuttavien bakteerien mikrobilääkeherkkyyden testaukseen

Bakteerien herkkyyttä mikrobilääkkeille tutkitaan pääasiassa silloin, kun herkkyyttä ei olemassa olevan tiedon perusteella voida ennustaa. Tällöin tutkitaan lähinnä hankittua resistenssiä, koska bakteerien luonnollinen resistenssi yleensä tunnetaan entuudestaan. Bakteerit luokitellaan S/I/R-raja-arvojen perusteella testattavalle mikrobilääkkeelle herkkiin (S)  tai resistentteihin (R) tai joissain tapauksissa, sijoittumaan herkkyydeltään jonnekin niiden välille I- eli intermediate-ryhmään.

Tässä ohjeistuksessa ryhmittelyssä käytetään kliinisiä raja-arvoja. Tällöin bakteeri luokitellaan resistentiksi, jos sen kasvun estämiseen tarvittava lääkeainepitoisuus on suurempi kuin se pitoisuus, joka eläimen (tai ihmisen)elimistössä voidaan turvallisesti saavuttaa. Mikäli CLSI on antanut eläimille omat raja-arvonsa, niitä on käytetty. Suuri osa VET01-A4 -standardin (eläinlääketieteellinen standardi) raja-arvoista on otettu suoraan ihmisten lääkintään suunnatuista standardeista. Osalle mikrobilääkkeistä on käytetty kiekkojen valmistajien antamia raja-arvoja. Taulukkoon on kursiivilla merkitty ne raja-arvot, jotka on annettu ihmisistä eristetyille bakteereille.

Mikrobilääkeryhmän lääkkeiden välillä vallitsee usein ristiresistenssi, mikä on otettu huomioon testattavia mikrobilääkkeitä valittaessa ja tuloksen soveltamisohjeissa. Suositukset testattavista mikrobilääkkeistä on annettu tavallisimmille eläimille tautia aiheuttaville bakteereille, lista ei siis kata kaikkia eläimille tautia aiheuttavia bakteereita.

Varsinaisen herkkyysmäärityksen lisäksi on tietyissä tilanteissa tarpeen testata myös jonkin resistenssitekijän esiintymistä tutkittavassa bakteerikannassa, esimerkiksi stafylokokkien beetalaktamaasivälitteistä resistenssiä. Ohjeistukseen on liitetty myös ohje MRSA-seulontanäytteiden tutkimiseksi.

Lisätietoja:

Katariina Pekkanen, tutkija
puhelin 040 159 1267
katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi

Suvi Nykäsenoja, erikoistutkija
puhelin 040 489 3447
suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi