Kräftor

I djurskyddslagstiftningen finns krav på förvaringsplats, skötsel och hantering av alla djur. Dessa ska följas också när det gäller kräftor. Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djuren onödig smärta och plåga. I djurhållningen ska dessutom upprätthållande av djurens hälsa främjas och djurens fysiologiska behov och beteendebehov beaktas. 

Förvaringsplatsen får inte skada kräftorna eller äventyra deras hälsa. Platsen ska erbjuda tillräckligt skydd mot till exempel oskälig köld och värme. Förvaringsplatsen ska vara tillräckligt rymlig med beaktande av det aktuella djurslagets särskilda behov och platsen ska hållas ren. Kräftorna på förvaringsplatsen ska utan svårigheter kunna inspekteras och skötas. 

Kräftor som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Kräftorna måste få tillräckligt med lämplig näring och annan behövlig skötsel. Deras kondition, hälsotillstånd samt välmående ska kontrolleras minst en gång om dagen, vid behov oftare. 

Kräftorna ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt så att de inte förorsakas onödig smärta, plåga eller onödigt lidande. Den som avlivar kräftor ska försäkra sig om att kräftorna har dött innan de bortskaffas eller andra åtgärder vidtas.

Den gällande djurskyddslagstiftningen innehåller inga specifika bestämmelser om hållning av kräftor avsedda att användas som livsmedel. De allmänna bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen om hållningsplatser för djur gäller emellertid även kräftor avsedda att användas som livsmedel.

När kräftor avlivas genom kokning läggs varje krabba snabbt en och en i kokande vatten. Det bör finnas tillräckligt med vatten för att vattnet ska hållas kokande under hela den tid som kräftorna läggs i och kokas. För att undvika onödigt lidande bör kräftorna inte läggas i för snabbt i kastrullen eller i så stor mängd att vattentemperaturen sjunker under kokpunkten.

Kraven i lagen om djurtransporter beträffande djurtransporter, transportmedel samt lastning och lossning gäller i tillämpliga delar också transport av kräftor och andra ryggradslösa djur. Kräftor får transporteras endast i sådant transportmedel och under sådana transportförhållanden att transporten inte orsakar dem onödig smärta, plåga eller lidande. Dessutom ska kräftorna skyddas under transporten så att de inte skadas eller insjuknar.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018