Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2018

År 2018 ledde misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna till 6 508 rapporterade inspektionsbesök, vilket är 60 fler än föregående år. Av dessa besök var 25 % nya inspektioner av tidigare inspekterade objekt och avsikten var då att säkerställa att utfärdade föreskrifter hade efterföljts. 

Vart tionde inspektionsbesök ledde till att brådskande åtgärder vidtogs

På grund av ökningen av antalet djurskyddsbesök vidtogs också fler myndighetsåtgärder än under tidigare år. Vid 30 % av inspektionsbesöken (1 944 inspektionsobjekt) upptäcktes brister som ledde till att djurens ägare eller innehavare ålades att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att se till att djurhållningen motsvarar minst den miniminivå som krävs enligt lag. Över 600 av dessa förbud eller föreskrifter utfärdades i samband med en ny inspektion av tidigare inspekterade objekt vilket betyder att förbud och föreskrifter som utfärdats under en tidigare inspektion inte hade iakttagits, eller att nya brister avslöjats under den nya inspektionen.

Dessutom upptäcktes allvarliga försummelser i 9,5 % av inspektionsbesöken (621 besök), vilka ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Då det krävs sådana omedelbara åtgärder ordnas oftast skötsel någon annanstans för små djur. För större djur eller ett större antal djur ordnas förstahjälpen på platsen i form av foder och vatten samt en djurskötare. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas. I 150 fall beslöts i samband med ett nytt inspektionsbesök av tidigare inspekterade objekt att vidta brådskande åtgärder, vilket betyder att djurskyddsläget hade försämrats efter det tidigare besöket trots att föreskrifter och förbud hade utfärdats.

Ökningen av antalet myndighetsåtgärder berodde delvis på ökningen av det totala antalet inspektionsbesök, men även procentuellt sett vidtogs myndighetsåtgärder något oftare än året innan. På lång sikt ser man ändå att andelen inspektioner som lett till myndighetsåtgärder har minskat. Vid decennieskiftet vidtogs myndighetsåtgärder ännu vid nästan vartannat inspektionsbesök, medan andelen inspektionsbesök som lett till myndighetsåtgärder för närvarande är under 40 % av alla inspektionsbesök. Det är ändå beaktansvärt att andelen brådskande åtgärder av alla myndighetsåtgärder samtidigt har ökat. År 2010 var 14 procent av alla åtgärder brådskande, medan andelen var 24 procent år 2018. Andelen förbud och föreskrifter minskade under samma period från 86 procent till 76 procent. Ökningen av antalet inspektioner av sällskapsdjur torde återspeglas i siffran.

Antalet inspektioner och vidtagande av åtgärder som gäller sällskapsdjur ökar fortfarande

Drygt 3 100 inspektioner av produktionsdjur rapporterades, vilket är cirka 500 inspektioner mindre än under de tre föregående åren. Antalet inspektioner av sällskapsdjur ökade däremot ytterligare, och var nu 5 380. Vad gäller resultaten som rapporterades per djurslag ska det ändå beaktas att antalet enskilda inspektionsbesök inte är lika högt. Om inspektionsbesöket är inriktat på flera djurslag, rapporteras ett inspektionsbesök som flera skilda inspektioner enligt antalet djurslag. 

Den klart största delen av de inspektioner som rapporterades per djurslag gällde hundar, som var föremål för inspektion i över 3 200 fall. Därefter följde inspektioner av katter, 1 550 gånger, och nötkreatur, cirka 1 100 gånger. Hästar räknas i rapporteringen som produktionsdjur och hästhållning inspekterades över 700 gånger under årets lopp. Uppfödningsförhållandena för fjäderfä inspekterades under inemot 600 besök och fårens uppfödningsförhållanden inspekterades under cirka 400 besök. Även dessa djurslag klassificeras som produktionsdjur vid rapporteringen, oberoende av om de har hållits i produktionssyfte eller som sällskapsdjur. Utöver de ovan nämnda hade djurslaget på djurhållningsplatsen inte rapporterats i cirka 200 fall. De var till största delen enskilda sällskapsdjur, men till denna grupp hör även mer sällsynta inspektionsobjekt, som exempelvis cirkusar och djurparker.

Liksom under tidigare år gällde den klart största delen (år 2018 över 80 %) av det totala antalet brådskande åtgärder sällskapsdjur. Brådskande åtgärder behövdes vid fyra procent av inspektionerna av produktionsdjur, medan man då det gällde sällskapsdjur var tvungen att tillgripa brådskande åtgärder vid 12 % av inspektionerna av dessa djurslag. Med undantag av yrkesmässig verksamhet, kontrolleras inte hållning av sällskapsdjur regelbundet, och därför kan en situation bli allvarlig innan myndigheterna får reda på saken.

Förbud eller föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen utfärdades i förhållande till antalet inspektionsbesök något oftare för gårdar med produktionsdjur än för innehavare av sällskapsdjur.  Cirka 42 % av inspektionerna på gårdar med produktionsdjur ledde till att förbud eller föreskrifter för att förbättra djurets uppfödningsförhållanden utfärdades för den som ansvarar för djurets skötsel, medan förbud eller föreskrifter utfärdades vid 28 % av inspektionerna av sällskapsdjur. Till antalet utfärdades ändå fler förbud och föreskrifter som gällde sällskapsdjur än produktionsdjur, vilket berodde på det större antalet inspektioner av sällskapsdjursobjekt.  

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2019