Urvalsbaserade inspektioner 2018

År 2018 beslöts att 434 gårdar med djurproduktion skulle inspekteras i systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner, vilket liten mer än som år 2017. Pälsdjursfarmer prioriterades särskilt. Antalet inspekterade gårdar var 376 och vid inspektionstillfället fanns det djur på 347 av dem. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna observerades på 18 procent av gårdarna, vilket låg på samma nivå somföregående år. Inspektionsresultaten visade emellertid på tydliga skillnader mellan olika djurslag.

Nötkreatur

Inspektioner utfördes på totalt 209 nötkreatursgårdar. Försummelser upptäcktes på 11 procent av gårdarna, vilket är klart mindre än år 2017 (15 %). Av alla observerade försummelser av nötkreatur gällde 44 % kalvar (32 % år 2017). De vanligaste försummelserna som rör kalvhållning har varit oförändrade från år till år och i huvudsak riktat sig mot utrymmeskraven samt renheten och säkerheten på djurhållningsplatsen. År 2018 framhävdes ändå ingen enskild försummelse. Inte heller för äldre nötkreatur (över 6 månader) framhävdes några enskilda försummelser så som under tidigare år. Problem med klövvård förekom på 1,4 % av gårdarna.

På 2 % av de inspekterade gårdarna hade nötkreaturen ingen ren och torr liggplats (5 % år 2017). På fem gårdar observerades försummelser av kravet på betesgång och rastning för uppbundna kor och kvigor. På fem gårdar fanns det inte tillräckligt med personal. På alla dessa gårdar upptäcktes flera allvarliga försummelser som försämrade djurens väbefinnande. Största delen av de upptäckta försummelserna i fråga om både kalvar och vuxna nötkreatur hörde samman med faktorer som direkt inverkar på djurens välbefinnande, eftersom brister i journalföringen utgjorde endast 2 % av alla missförhållanden.

Pälsdjur

Antalet granskade pälsfarmer var 89 stycken och på 37 % av dem upptäcktes brister. Det här är klart mer än år 2017 (23 %). Per farm var antalet försummelser i genomsnitt 2,3 stycken, vilket är mindre än året innan (3,2). Oftast upptäcktes brister direkt i fråga om de krav som hör samman med djurens välbefinnande. När det gäller vederbörlig avlivning av pälsdjur uppvisade 11 farmer brister. På 12 farmer fanns det brister i plastbeläggningen på burens golvnät. Lämpligt material för djuren att tugga på och förströ sig med saknades på tio farmer. På åtta farmer fanns det ingen ströad och tillräckligt stor lya på djurhållningsplatserna för mink och iller. Sjuka och skadade pälsdjur hade inte tagits om hand korrekt på fyra farmer. På åtta farmer upptäcktes försummelser när det gäller att bygga stängsel runt farmen eller att på annat sätt hindra djuren från att rymma.

Svin

Totalt 22 svingårdar inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen upptäcktes på 27 procent av de inspekterade gårdarna vilket är mer än året innan (15 %). Räknat per gård minskade antalet försummelser jämfört med föregående år (5 à 2,7).

Merparten av försummelserna gällde renheten i utrymmena. Brister i tillgången på stimulerande material observerades dessutom på fyra gårdar och avsaknad av material som suggorna kan bygga bo av på tre gårdar. Två gårdar uppvisade sådana brister i bokföringen som varit allmänna under flera år och på två gårdar saknade djurägarseminören den kompetens som behövs

Värphöns och broilrar

På en gård med värphöns fanns det också brister. Året innan förekom inga försummelser på den inspekterade gården. Av broilergårdarna (4 st) upptäcktes försummelser på en gård. 

Får och get

På fårgårdarna (21 st.) sjönk andelen försummelser jämfört med fjolåret (8 %) och försummelser rapporterades inte på en enda gård. På den ena getgård som granskades fanns det inga försummelser.

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2019