Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

1. december 2023

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha fågelinfluensa. De smittade pälsdjursfarmerna finns i de fem landskap där fågelinfluensa har förekommit även tidigare.

Kartläggningen av fågelinfluensa på räv- och mårdhundsfarmer inleddes på allvar vecka 45 och i kartläggningen konstaterade man att fågelinfluensan var vanligare på dessa farmer än på minkfarmerna. I den första kartläggningen av minkfarmer konstaterades fågelinfluensa endast på tre av över hundra undersökta farmer. Eventuellt är rävarna mera mottagliga för fågelinfluensasmitta än minkar, eller så har fågelskyddet på rävfarmerna inte varit på en lika god nivå som på minkfarmerna.

I kartläggningen har man tagit blodprov av rävar och mårdhundar på pälsdjursfarmer. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har ansvarat för att ordna provtagningen och samordna kartläggningen för hela Finlands del. Som provtagare har i huvudsak kommunernas tillsynsveterinärer fungerat, och de har utfört sitt arbete effektivt. Prover har redan tagits från 216 farmer och det återstår fortfarande cirka 80 farmer. Provtagningen på farmerna har förlöpt i gott samförstånd med producenterna.

I blodproven undersöks först antikroppar orsakade av influensa A-virus med ELISA-metoden i Livsmedelsverkets laboratorium. Antikroppspositiva prover kontrolleras med HI-metoden (hemagglutinationsinhibition). Med metoden undersöker man hur antikropparna som finns i provet fäster på influensa A-virusets HA-protein som är samma undertyp som viruset som isolerats på pälsfarmer. Testet identifierar antikropparna mot H5-viruset noggrant.

Sammanlagt har fågelinfluensa konstaterats på 65 pälsfarmer. Tills vidare har Livsmedelsverket beslutat att pälsdjuren ska avlivas på 53 farmer. Det totala antalet djur som man har beslutat att ska avlivas är cirka 425 000, varav cirka 121 000 är minkar, cirka 287 000 rävar och cirka 17 000 mårdhundar. Beredningen av besluten om avlivningarna pågår ännu för 12 farmer. Beslutet om avlivningarna har fattats för att skydda människors hälsa.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa