Livsmedelsverket förbereder sig på att bekämpa fågelinfluensa på pälsdjursfarmer

20. juli 2023

Jord- och skogsbruksministeriet ändrade tisdagen den 18 juli 2023 sjukdomsklassificeringen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmerna. Detta ger Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken möjlighet att vidta effektivare åtgärder för att bekämpa sjukdomen på de pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats. De första myndighetsåtgärderna inleds så snart som möjligt. För närvarande har smittan konstaterats på fem pälsdjursfarmer. Utredningarna fortsätter.

Regionförvaltningsverket utfärdar som första åtgärd gårdsspecifika begränsningar av verksamheten för att förhindra att smittorna sprids vidare via djur, foder, gödsel eller annat material. Livsmedelsverket bereder för närvarande beslut om att avliva djuren på smittade pälsdjursfarmer och att organisera avlivningarna. Antalet djur som ska avlivas baserar sig på gårdsspecifika uppskattningar av smittspridningen på gårdarna. Djurägare har rätt att ansöka om ersättning av statens medel för djur som avlivats genom Livsmedelsverkets föreskrift. Staten står också för övriga kostnader för myndighetsåtgärder i utrotandet av smittan.

Vilda fåglar är den största smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur. På alla pälsdjursfarmer ska man se till att vilda fåglar och gnagare bekämpas (t.ex. fågelnät, fågelavskräckare och -skrämmor, skydd för foder och foderlager, städning och ändamålsenlig lagring av avfallsfoder, gnagarbekämpningsmedel) samt biosäkerhet.

Mer information:

Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920503
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer

Fågelinfluensa 
Riskprofil om zoonoser på pälsdjursfarmer (pdf)
THL:Fågelinfluensa
THL: Åtgärdsanvisning för att förhindra fågelinfluensasmitta hos människor

JSM:s pressmeddelande 18.7.2023:Den högpatogena fågelinfluensan hos pälsdjur har fått en annan benämning som bekämpningsvärd djursjukdom – underlättar att vidta åtgärder.