Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa

14. september 2023

Livsmedelsverket har bestämt att alla rävar och mårdhundar ska avlivas på pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats. Redan tidigare har det bestämts att alla minkar ska avlivas på farmer där smitta konstaterats. Beslutet om avlivningarna har fattats för att skydda människors hälsa.

Av de fågelinfluensavirus som isolerats från pälsdjursfarmer har man gjort sekvenseringsundersökningar för att utreda virusets arvsmassa och förändringar som sker i den. Sekvensanalysen ger stöd för indikationen att virusen har spridit sig från pälsdjur till pälsdjur på farmerna, och inte bara från fåglar till pälsdjur. Smittan kan förutom genom droppsmitta spridas från djur till djur som kontaktsmitta via djurets sekret (särskilt saliv), foder eller kontaminerat strö och behandlingsredskap. Smittvägen kan inte nödvändigtvis utredas fullständigt i efterhand.

Ju längre virusen får cirkulera bland däggdjur, desto större är risken för varianter som också kan orsaka smitta hos människor. Hittills har oroväckande varianter som gör det lättare för viruset att överföras till däggdjur konstaterats i arvsmassan hos virus som isolerats från djur på sex pälsdjursfarmer. Man har hittat varianter i såväl minkar, rävar som mårdhundar. Undersökningarna av pälsdjursfarmernas virusstammar fortsätter i samarbete med EU:s referenslaboratorium för fågelinfluensa.

Symtomen hos djur som smittats av fågelinfluensa kan variera från allvarliga till mycket lindriga och smittade djur kan också vara symtomfria. Därför är det viktigt att inspektionerna inleds också på pälsfarmer där man inte konstaterat några symtom hos djuren. På de pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa skulle det krävas en så stor mängd provtagning för att med tillräcklig säkerhet kunna påvisa att farmen är fri från smitta, att det i praktiken inte går att genomföra. Latenta infektioner hos symtomfria djur skulle medföra en arbetarskyddsrisk för arbetstagarna i samband med pälsning, och smittorisken för människor skulle kvarstå även efter pälsningsperioden.

Livsmedelsverkets nya avlivningsbeslut gäller cirka 115 000 djur, varav 109 000 är rävar och 6 000 mårdhundar. Dessutom har Livsmedelsverket tidigare bestämt att cirka 135 000 djur ska avlivas, varav 50 000 är minkar, 79 000 är rävar och 6 000 mårdhundar. Fågelinfluensa har tills vidare konstaterats på 26 pälsfarmer i Österbotten. Av dessa har man hittills bestämt att alla djur ska avlivas på 11 farmer och en del av djuren på fem farmer. Dessutom saknas ännu avlivningsbeslut för 10 farmer. Nu har man bestämt att alla kvarstående djur på dessa farmer ska avlivas.

Beslut om avlivning av rävar och mårdhundar fattades tidigare enligt bedömning från fall till fall. Bedömningen påverkades av i hur stor omfattning och med hur allvarliga symtom smitta hade konstaterats på farmen.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)
Mer information om risken för fågelinfluensa (THL)
Arbetshälsoinstitutets anvisningar för skydd mot fågelinfluensa (TTL)