Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige

12. september 2023

Livsmedelsverket rekommenderar att man tills vidare inte åker på jaktresor till Mellansverige. I Fagerstaregionen upptäcktes nyligen afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Smittan kan spridas med jaktbyten och -redskap även längre vägar. Det finns risk för att smittan sprids till Finland, även om man jagar andra djur än vildsvin under jaktresor utomlands.

Den 6 september konstaterade man afrikansk svinpest hos ett dött vildsvin i Fagersta i Mellansverige. Det har eventuellt funnits ASF-smitta hos vildsvin i regionen redan under en längre tid eftersom man har hittat flera smittade vildsvin i området. Runt fyndplatsen har man inrättat en smittzon, från vilken det är förbjudet att flytta svin och vildsvin eller produkter från dem. I zonen är också all jakt samt all annan trafik och vistelse i terrängen förbjuden. Det är möjligt att smittor också hittas i ett bredare område än smittzonen när utredningarna om sjukdomens spridning framskrider.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som väldigt lätt sprids via kött från infekterade svin och produkter som kontaminerats med deras sekret. Sjukdomen har i många länder spridit sig till nya områden till följd av människors oförsiktiga agerande.

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland, men på grund av utbrott i våra närområden har risken klart ökat. En virussjukdom hos svin och vildsvin som sprids till Finland skulle orsaka stora ekonomiska förluster för svingårdarna och köttindustrin på grund av bortskaffande av djur, sanering av utrymmena och avstannande av den internationella handeln.

Vildsvinskött får inte importeras från ASF-smittzonen

Man får inte importera vildsvinskött från smittzonen i Fagersta till Finland ens för eget bruk. Om vildsvinskött redan importerats till Finland från området i fråga kan livsmedlen ätas, men eventuella rester ska förstöras noggrant som blandavfall. Kompostering är inte ett säkert hanteringssätt. Inga rester eller omslagspapper får vara tillgängliga för vildsvin eller tamsvin.

Livsmedelsverket rekommenderar att personer som jagat eller annars rört sig i terrängen runt Fagersta särskilt noggrant ska rengöra all sin utrustning, sina skor och sina redskap. Rengöringen ska utföras innan samma utrustning används vid jakt eller annan vistelse i terrängen i Finland eller i djurstall. Efter en jaktresa till Sverige eller något annat land där afrikansk svinpest förekommer ska man inte gå till svingården innan det har gått 48 timmar sedan hemkomsten.

Om man vill föra in slaktkroppar av jagat vildsvin eller kött av dem från Sverige till Finland för eget bruk, ska importören med handlingar kunna bevisa att djuret har jagats från något annat område än smittzonen. Livsmedelsverket rekommenderar att kött från jagat vildsvin tills vidare inte importeras till Finland även från andra delar av Mellansverige, eftersom afrikansk svinpest snabbt kan spridas till nya områden och utanför de officiella restriktionsområdena. Detaljhandelsförpackat vildsvinskött får importeras om förpackningen är försedd med EU:s ovala identifieringsmärke.

När man återvänder från alla jaktresor ska man följa anvisningarna som förebygger spridning av djursjukdomar samt tvätta och rengöra utrustningen noggrant.

Mer information:

Specialsakkunnig Leena Oivanen, tfn 029 520 4785, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Afrikansk svinpest
Information om afrikansk svinpest för jägarna
Ta inte hem en förödande present från jaktturen (pdf)
Karta över ASF-smittzonen i Sverige (SVA)