Information om afrikansk svinpest för jägarna

Afrikansk svinpest (ASF) är en dödlig svinsjukdom som trots förebyggande åtgärder fortsätter att spridas till nya områden inom EU. Man befarar att sjukdomen kan spridas till Finland, exempelvis med vildsvinköttsprodukter som folk för med sig hem, djurtransportutrustning eller vildsvin. Om sjukdomen sprider sig till Finland innebär det stora ekonomiska förluster för hela köttindustrin på grund av avstannande av den internationella handeln. Livsmedelsverket rekommenderar att inga jaktresor på vildsvin görs till områden där afrikansk svinpest förekommer. Sjukdomen har påvisats t.ex. i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Slovakien, Tyskland, Tjeckien, Grekland, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien och Norra Makedonien.

Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset. Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland.

Infovideo för jägare om afrikansk svinpest.

Infovideo för jägare om afrikansk svinpest

Förvaltning av vildsvinpopulationen i Finland

Eftersom afrikansk svinpest förekommer i Finlands närområden och vildsvinsstammen i Finland har ökat, anses vilt levande vildsvin utgöra en eventuell smittväg till Finland och eventuellt kunna leda till att sjukdomen etablerar sig i Finland. Om vildsvinsstammen växer okontrollerat blir det ytterst svårt att utrota sjukdomen och utrotningen kan ta många år. Det finns inget vaccin mot afrikansk svinpest som skulle kunna användas som en utrotningsmetod.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att studera frågor som hänför sig till vildsvin. I arbetsgruppens betänkande (2015) ingår ett förslag till åtgärdsprogram för att effektivisera förvaltningen av vildsvinpopulationen och bekämpa spridningen av afrikansk svinpest (ASF). Åtgärdsprogrammet har arbetats fram för att ge riktlinjer för praktiska åtgärder som hjälper att förvalta populationen genom jakt och viltvård samt att minska risken för invasion av afrikansk svinpest via jaktturismen och den vilda vildsvinpopulationen.

Livsmedelsverket rekommenderar att man använder utfodring endast för att locka vildsvin i jaktsyfte. Om man utfodrar andra villebråd än vildsvin, skulle det vara bäst att använda sådant foder som inte lockar vildsvin (t.ex. hö). Det skulle också vara bra att ha sådana foderautomater eller -häckar som vildsvin inte kan nyttja.

Sjukdomen kan också spridas till Finland med foder

Det sjukdomsalstrande viruset tål värme och surhet och kan sprida sig med foder som inte hettats upp. För att förhindra spridning av sjukdomen ska foder som inte hettats upp, såsom till exempel ensilage och hö samt färskkonserverad eller obehandlad skörd, inte föras in från sjukdomsdrabbade områden till Finland för att användas som foder för vilda djur. Till exempel torkning av spannmål (inklusive majs) inte nödvändigtvis förstör det virus som orsakar sjukdomen.

Importfodrets ursprung bör alltid säkerställas, eftersom det från början kan ha kommit från något annat land än inköpslandet. Foderföretagaren och primärproducenter svarar för fodersäkerheten och kvalitetssäkringen av fodret som de har importerad som ett led i sin egenkontroll.

ASF -viruset är mycket tåligt och håller sig

Viruset som orsakar sjukdomen överlever väl i miljön och sprids mycket lätt. ASF-viruset förstörs inte vid låga matlagningstemperaturer och kan därför även spridas med bland annat rökta eller lufttorkade svinköttprodukter. Frysning förstör inte heller viruset.

ASF -viruset utsöndras i det insjuknade svinets alla sekret. Bland annat temperatur, pH, fuktighet och mängden UV-strålning inverkar på virusets överlevnad och smittförande egenskaper. Viruset överlever i:

 • blod och organ (+4 °C) 18 mån.
 • avföring och urin (+20 °C) cirka 2 veckor, (+4 °C) i flera månader
 • flera månader i kroppen hos och biprodukter från döda svin
 • flera månader och ända upp till ett år i svinköttsprodukter som inte har värmebehandlats
 • flera år i djupfryst kött

Meddela snabbt om du misstänker sjukdom

Livsmedelsverket analyserar både tamsvin och vildsvin för förekomst av ASF. Om ett sjukt eller avlidet vildsvin hittas i naturen, ska detta meddelas till kommunalveterinären eller länsveterinären utan dröjsmål så att djuret kan föras till Livsmedelsverket för analys. Det är mycket viktigt att alla döda vildsvin som hittas omedelbart undersöks med tanke på afrikansk svinpest. Det lönar sig att undersöka även kroppar som legat länge och redan är fördärvade, eftersom ASF-viruset finns kvar länge i kadavret. Jägare som flyttar på kroppar eller deltar i jakt på vildsvin ska rengöra och desinficera både kläder och utrustning före nästa jakttur. Även hunden och dess utrustning ska rengöras och desinficeras.

Inskickning av vildsvinsprover för virusundersökning

Jägarna önskas delta i en svinsjukdomsundersökning genom att skicka vävnadsprover från vilda vildsvin till Livsmedelsverket.

Införsel av vildsvinskött, produkter framställda av vildsvinskött och jakttroféer har begränsats från de infekterade områdena till Finland.

De områden där sjukdomen förekommer och mera detaljerade restriktioner beskrivs i skyddsbeslut för EU-området. Karta över restriktionszoner för ASF i EU-länder (Se "Mer information"). Det finns också online sökning för restriktionszoner.

Restriktionszon III, röd: Smitta har påvisats hos både tamsvin och vilda vildsvin på området. 
Restriktionszon II, ljusröd: Smitta har påvisats hos vilda vildsvin på området. 
Restriktionszon I, blå: Smittriskområde kring restriktionszon II eller III.


Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från EU länder där afrikansk svinpest förekommer, ens utanför restriktionszoner. Sjukdomen har ändå spridits snabbt och besluten om restriktionszoner kan släpa efter det verkliga sjukdomsläget. Krav för införsel och begränsningar gäller också jakttroféer. Livsmedelsverket rekommenderar att jakttroféer (till exempel tänder och skinn) bereds på lämpligt sätt i avreselandet för förvaring i rumstemperatur innan de sänds till Finland.

Införsel av kött, köttprodukter och jakttroféer från länder utanför EU

Det är helt förbjudet att föra in livsmedel som innehåller svinkött från länder utanför EU där afrikansk svinpest förekommer. Det är i allmänhet inte tillåtet att föra in hemkomstgåvor från länder utanför EU.

Ta inte hem en förödande present från jaktturen - det är skäl att undvika resor för vildsvinsjakt till områden där smittan förekommer

På grund av det förvärrade sjukdomsläget i Europa vore det viktigt att jägarna i stället för dessa länder skulle överväga alternativa länder för jakt eller andra alternativ till vildsvinsjakt. Jägarna har orsak att iaktta särskild försiktighet även då de kommer hem från vildsvinsjakt i Ryssland eller de länder i Europa där afrikansk svinpest förekommer eller Afrika, eftersom nedsmutsad utrustning eller obehandlade jakttroféer kan föra in smittan till Finland. Man kan använda online sökning för restriktionszoner. Se "Mer information".

Om du åker på en jaktresa – glöm inte att rengöra och desinficera utrustningar

Det är viktigt att noggrant rengöra och desinficera utrustning som har använts vid hantering av bytet samt skor och kläder som använts under jakten. Även jakthundens utrustning (halsband, väst, radarutrustning, koppel) ska rengöras och desinficeras. Man ska dessutom se till att hundens päls är ren då den kommer tillbaka till Finland.

 • Tvätta och rengör all utrustning och din bil redan innan du kommer tillbaka till Finland. Även bilens underrede och kupén ska rengöras.
 • Tvätta de kläder som du använt i högsta temperatur enligt tvättrådet. Tvätta och rengör din egen utrustning, stövlar, skor och jakthundarnas utrustning så väl som möjligt.
 • Håll de tvättade kläderna, stövlarna och utrustningen i en varm bastu (minst + 60 °C, 60 minuter) beroende på materialet, eller desinficera dem i en lösning med desinfektionsmedel (till exempel Virkon S 1 % eller hypoklorit 0,5 % lösning). Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsmedel kan köpas bland annat på apotek eller i lantbruksaffärer.
 • Om du har haft med dig hundar på jaktturen ska du tvätta dem noggrant.
 • Gå i bastu efter att du har kommit hem från resan.
 • Besök inga svingårdar och delta inte i jakt på vildsvin i Finland innan 48 timmar har gått sedan du kom tillbaka till Finland. Undvik under denna tid även att hantera viltkadaver och foder för utfodring av vilt, påfyllnad eller besök på utfodringsplatsen.

Förbud att förflytta vilda vildsvin och att ta dem från naturen till en anläggning

Det är förbjudet att förflytta vilda vildsvin från deras ursprungliga livsmiljö till en annan livsmiljö och att ta dem från naturen till en anläggning.(JSMf 404/2021)

Det är förbjudet under alla omständigheter att förflytta vildsvin och hobbysvin till Finland från andra medlemsländer i syftet att jaga eller utöka vilda stammar. Mer information.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2023