Vilda djur

Kadaver av vilda djur, exempelvis djur som blivit överkörda eller som påträffats döda i naturen, betraktas inte som biprodukter. Om ett djur som påträffats dött orsakar lukt- eller andra olägenheter kan det grävas ner, föras till en godkänd avstjälpningsplats eller föras till en insamling av blandavfall för vidarebefordran till avstjälpningsplatsen. Den som vållas olägenheterna ansvarar för kostnaderna för nergrävning eller bortskaffande.  

Nergrävning är tillåten i hela landet också i fråga om sådana vilda djur som misstänks ha dött av någon sjukdom som smittar till människor eller djur. Om djuren är många till antalet bör den lokala kommunveterinären kontaktas. Livsmedelsverket kan ändå vid behov ställa strängare krav för bortskaffandet av sådana kadaver. Det rekommenderas att också fångade fiskar aoc fiskrens där det påträffas parasiter grävs ner för att förhindra att parasitsmittan sprids vidare.

Ett dött djur kan sändas  in  för undersökning till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Dödsorsaken undersöks avgiftsfritt vid Livsmedelsverket varvid avsändaren betalar enbart försändelsekostnaderna.

Vildsvin och faran för spridning av afrikansk svinpest

På grund av faran för spridning av afrikansk svinpest har jord- ach skogsbruksministeriet ock Finlands viltcentral vädjat till jägarna att de skulle gå in för att effektivt decimera vildsvinsstammen. De delar av kropparna av fällda vildsvin som inte tas till vara bör grävas ner. Om man misstänker att ett fällt vildsvin lidit av någon sjukdom, eller om ett vildsvin päträffas dött, bör jägaren omedelbart kontakta den lokala kommunveterinären. Det är viktigt att hela kroppen eller prover av i synnerhet sjuka djur  och av djur som påträffats döda undersöks med avseende på afrikansk svinpest. Om kroppen inte kan skickas för undersökning, måste den efter provtagningen  grävas ner med iakttagande av anvisningarna för nedgrävning.

Älgjakt och risk för att ekinokockos sprids

Ekinokockerna kan orsaka ekinokockos hos älg varvid ekinokockerna bildar stora vätskefyllda blåsor innehållande larver i älgens lungorna märä sällani levern, som tränger undan fungerande vävnad.

För att förhindra spridningen av ekinokockos skulle jägarna bortskaffa ovannämda älgens inälvor så att vilda djur och hundar inte kommer åt att äta dem. Hundar skall inte matas med råa inälvor. Hos hunddjur utvecklas larverna till bandmask i tarmen. Dess ägg utsöndras i avföringen och sprider smittan. Också människor kan smittas. Om det upptäcks avvikelser i lungorna eller levern bör organen skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2022