Vilda djur

Kadaver av vilda djur, exempelvis djur som blivit överkörda eller som påträffats döda i naturen, betraktas inte som biprodukter. Om ett djur som påträffats dött orsakar lukt- eller andra olägenheter kan det grävas ner, föras till en godkänd avstjälpningsplats eller föras till en insamling av blandavfall för vidarebefordran till avstjälpningsplatsen. Den som vållas olägenheterna ansvarar för kostnaderna för nergrävning eller bortskaffande.  

Nergrävning är tillåten i hela landet också i fråga om sådana vilda djur som misstänks ha dött av någon sjukdom som smittar till människor eller djur. Om djuren är många till antalet bör den lokala kommunveterinären kontaktas. Livsmedelsverket kan ändå vid behov ställa strängare krav för bortskaffandet av sådana kadaver. Det rekommenderas att också fångade fiskar aoc fiskrens där det påträffas parasiter grävs ner för att förhindra att parasitsmittan sprids vidare.

Ett dött djur kan levereras för undersökning till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg, utom vildsvin, som levereras till Helsingfors verksamhetsställe. Dödsorsaken undersöks avgiftsfritt vid Livsmedelsverket. Kom överens om sändningen per telefon 029 520 4181.

Vildsvin och faran för spridning av afrikansk svinpest

På grund av faran för spridning av afrikansk svinpest har jord- ach skogsbruksministeriet ock Finlands viltcentral vädjat till jägarna att de skulle gå in för att effektivt decimera vildsvinsstammen. De delar av kropparna av fällda vildsvin som inte tas till vara bör grävas ner. Om man misstänker att ett fällt vildsvin lidit av någon sjukdom, eller om ett vildsvin päträffas dött, bör jägaren omedelbart kontakta den lokala kommunveterinären. Det är viktigt att hela kroppen eller prover av i synnerhet sjuka djur  och av djur som påträffats döda undersöks med avseende på afrikansk svinpest. Om kroppen inte kan skickas för undersökning, måste den efter provtagningen  grävas ner med iakttagande av anvisningarna för nedgrävning.

Älgjakt och risk för att ekinokockos sprids

Ekinokockerna kan orsaka ekinokockos hos älg varvid ekinokockerna bildar stora vätskefyllda blåsor innehållande larver i älgens lungorna märä sällani levern, som tränger undan fungerande vävnad.

För att förhindra spridningen av ekinokockos skulle jägarna bortskaffa ovannämda älgens inälvor så att vilda djur och hundar inte kommer åt att äta dem. Hundar skall inte matas med råa inälvor. Hos hunddjur utvecklas larverna till bandmask i tarmen. Dess ägg utsöndras i avföringen och sprider smittan. Också människor kan smittas. Om det upptäcks avvikelser i lungorna eller levern bör organen skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Döda vilda fåglar

Kontakta närmaste tjänsteveterinär om du hittar flera döda vilda fåglar. Livsmedelsverket undersöker om det är fråga om fågelinfluensa.

Det finns alltid skäl att misstänka fågelinfluensa om massdöd av vilda fåglar konstateras. En enskild fågel som påträffats död betraktas i regel inte som ett misstänkt fall av fågelinfluensa om det inte är fråga om en stor rovfågel. Massinsjuknande eller massdöd är det i allmänhet fråga om när det inom samma område påträffas följande antal av sjuka eller döda fåglar: fler än en svan, fem eller fler andra vattenfåglar eller fler än tio fåglar av andra arter.

Massdöd av fåglar skall utan dröjsmål anmälas till den kommunala veterinären eller länsveterinären, som sköter provtagningen. Det är också bra att anmäla enskilda stora rovfåglar till den kommunala veterinären. Du hittar veterinärtjänsterna här. Tjänsteveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverket.

Mindre antal döda fåglar kan anmälas via Livsmedelsverkets webbformulär.

Platsen där döda fåglar påträffats och platsens koordinater kan tas upp till exempel med en kartapplikation för smarttelefoner.

Det lönar sig att skicka endast nyligen döda fåglar för undersökning så att dödsorsaken kan undersökas på ett tillförlitligt sätt.

Man ska inte röra döda fåglar

Även om risken för att människor smittas av fågelinfluensa är mycket liten, ska man ändå inte röra döda fåglar med bara händer. Om man redan rört en död fågel ska händerna tvättas ordentligt med vatten och tvål samt desinficeras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Enskilda fåglar som inte skickas för undersökning kan grävas ned på minst 40 cm djup på en plats där hälsoriskerna för människor och djur är möjligast små, eller plockas upp med en spade, engångshandskar eller en hel plastpåse och läggas i blandat avfall i påsen. En enskild fågel som dött på en avlägsen plats kan lämnas kvar som mat för nedbrytande organismer.

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2023